Yeremia 16:1-21

16  Na neno la Yehova likaendelea kunijia, na kusema:  “Usijichukulie mke, wala usiwe na wana na mabinti mahali hapa.+  Kwa maana Yehova amesema hivi kuhusu wana na mabinti wanaozaliwa mahali hapa, na kuhusu mama zao wanaowazaa na kuhusu baba zao wanaowazaa katika nchi hii,+  ‘Watakufa vifo vya magonjwa.+ Hawataombolezewa,+ wala hawatazikwa.+ Watakuwa kama mbolea juu ya uso wa nchi;+ nao watamalizwa kwa upanga na kwa njaa,+ na maiti zao kwa kweli zitakuwa chakula kwa viumbe vinavyoruka vya mbinguni na kwa wanyama wa duniani.’+  “Kwa maana Yehova amesema hivi, ‘Usiingie katika nyumba ya karamu ya mwombolezaji, nawe usiende kuomboleza wala kuwasikitikia.’+ “‘Kwa maana nimeondoa amani yangu kwa watu hawa,’ asema Yehova, ‘hata fadhili zenye upendo na rehema.+  Na hakika wao watakufa, wakubwa kwa wadogo, katika nchi hii. Hawatazikwa,+ wala watu hawatajipiga-piga kwa ajili yao, wala hakuna yeyote atakayejikata-kata+ wala kujitia upara kwa ajili yao.+  Nao hawatawapa mkate wowote kwa sababu ya kuomboleza ili kumfariji mtu juu ya waliokufa;+ wala hawatawapa kikombe cha faraja ili kunywa kwa sababu ya baba ya mtu na kwa sababu ya mama ya mtu.+  Nawe usiingie kamwe katika nyumba ya karamu kuketi pamoja nao ili kula na kunywa.’+  “Kwa maana Yehova wa majeshi, Mungu wa Israeli, amesema hivi, ‘Tazama, ninaikomesha kutoka mahali hapa mbele ya macho yenu sauti ya furaha na sauti ya kushangilia, sauti ya bwana-arusi na sauti ya bibi-arusi.’+ 10  “Na itakuwa kwamba, utakapowaambia watu hawa maneno haya yote na kwa kweli wao wakuambie, ‘Kwa sababu gani Yehova amesema juu yetu msiba huu wote ulio mkubwa, nasi tuna kosa gani na dhambi gani ambayo tumemtendea Yehova Mungu wetu?’+ 11  ndipo wewe pia utakapowaambia, ‘ “Kwa sababu baba zenu waliniacha,”+ asema Yehova, “nao wakaendelea kuifuata miungu mingine na kuitumikia na kuiinamia.+ Lakini wakaniacha mimi, nao hawakuishika sheria yangu.+ 12  Na ninyi katika matendo yenu mmetenda vibaya zaidi kuliko baba zenu,+ na, tazama, kila mmoja wenu anaufuata ukaidi+ wa moyo wake mbaya kwa kutonitii mimi.+ 13  Nami nitawatupa ninyi nje ya nchi+ hii mpaka ndani ya nchi ambayo hamkuijua ninyi,+ wala baba zenu, na humo mtaitumikia miungu mingine+ mchana na usiku, kwa sababu mimi sitawapa kibali chochote.”’ 14  “‘Kwa hiyo, tazama! siku zinakuja,’+ asema Yehova, ‘wakati haitasemwa tena: “Kama anavyoishi Yehova aliyewaleta wana wa Israeli kutoka katika nchi ya Misri!”+ 15  bali: “Kama anavyoishi Yehova aliyewaleta wana wa Israeli kutoka katika nchi ya kaskazini na kutoka katika nchi zote ambako alikuwa amewatawanya!” na hakika mimi nitawarudisha kwenye nchi yao, niliyowapa mababu zao.’+ 16  “‘Tazama, ninawaita wavuvi wengi,’ asema Yehova, ‘na hakika wao watawavua; na baadaye nitawaita wawindaji wengi,+ na hakika wao watawawinda wao kutoka katika kila mlima na kutoka katika kila kilima na kutoka katika mipasuko ya miamba.+ 17  Kwa maana macho yangu yako juu ya njia zao zote. Hawakufichwa kutoka mbele zangu, wala kosa lao halikufichwa kutoka mbele za macho yangu.+ 18  Na, kwanza kabisa, nitalipa kiwango kamili cha kosa+ lao na cha dhambi yao, kwa sababu waliitia nchi yangu unajisi.+ Walikuwa wameujaza urithi wangu mizoga ya machukizo yao na vinyaa vyao.’”+ 19  Ee Yehova nguvu zangu na ngome yangu, na kimbilio langu katika siku ya taabu,+ kwako wewe mataifa yote yatakuja kutoka miisho ya dunia,+ nao watasema: “Kwa kweli mababu zetu walikuja kumiliki uwongo mtupu,+ ubatili na vitu ambavyo ndani yake havina faida yoyote.”+ 20  Je, mtu wa udongo anaweza kujifanyia miungu wakati hiyo si miungu?+ 21  “Kwa hiyo, tazama, ninawafanya wajue; wakati huu mmoja nitawafanya waujue mkono wangu na nguvu zangu,+ nao watajua kwamba jina langu ni Yehova.”+

Maelezo ya Chini