Yeremia 37:1-21

37  Na Mfalme Sedekia+ mwana wa Yosia+ akaanza kutawala mahali pa Konia+ mwana wa Yehoyakimu,+ ambaye Nebukadreza mfalme wa Babiloni alimfanya kuwa mfalme katika nchi ya Yuda.+  Na yeye na watumishi wake na watu wa nchi hawakuyasikiliza maneno ya Yehova+ ambayo alisema kupitia Yeremia nabii.+  Mfalme Sedekia akamtuma Yehukali+ mwana wa Shelemia na Sefania+ mwana wa Maaseya+ kuhani kwa Yeremia nabii, na kusema: “Tafadhali, sali kwa ajili yetu kwa Yehova Mungu wetu.”+  Na Yeremia alikuwa akiingia ndani na kutoka nje katikati ya watu,+ kwa sababu hawakuwa wamemtia kizuizini.  Na kulikuwa na jeshi la Farao lililotoka Misri;+ na Wakaldayo waliokuwa wakizingira Yerusalemu wakasikia habari kuwahusu. Basi wakaondoka mbele ya Yerusalemu.+  Kisha neno la Yehova likamjia Yeremia nabii, na kusema:  “Yehova Mungu wa Israeli amesema hivi, ‘Mwambieni hivi mfalme wa Yuda, yeye aliyewatuma kwangu kuniuliza habari:+ “Tazama! Jeshi la Farao ambalo linawajia ninyi kwa kusudi la kuwapa msaada litarudi nchini kwao, Misri.+  Na hakika Wakaldayo watarudi tena na kupiga vita juu ya jiji hili na kuliteka na kuliteketeza kwa moto.”+  Yehova amesema hivi: “Msizidanganye nafsi zenu,+ mkisema, ‘Bila shaka Wakaldayo wataenda zao waondoke juu yetu,’ kwa sababu hawataenda zao. 10  Kwa maana ikiwa mngelipiga na kuliua jeshi lote la Wakaldayo wanaopigana nanyi+ na kati yao wabaki watu waliochomwa,+ kila mmoja wao angesimama katika hema lake na kuliteketeza jiji hili kwa moto.”’” 11  Na ikawa kwamba wakati jeshi la Wakaldayo lilipokuwa limejiondoa juu ya Yerusalemu+ kwa sababu ya jeshi la Farao,+ 12  Yeremia akaanza kuondoka Yerusalemu ili kwenda katika nchi ya Benyamini+ na kupata fungu lake kutoka huko katikati ya watu. 13  Basi ikawa kwamba alipokuwa katika Lango la Benyamini,+ yule ofisa aliyekuwa mwangalizi ambaye jina lake lilikuwa Iriya mwana wa Shelemia mwana wa Hanania, alikuwa hapo. Mara moja akamshika Yeremia nabii, akisema: “Unakimbia kwenda kwa Wakaldayo!” 14  Lakini Yeremia akasema: “Ni uwongo!+ Mimi sikimbii kwenda kwa Wakaldayo.” Lakini yeye hakumsikiliza. Basi Iriya akaendelea kumshika Yeremia na kumleta kwa wakuu. 15  Na wakuu+ wakaanza kumkasirikia Yeremia,+ nao wakampiga+ na kumtia katika nyumba ya pingu,+ katika nyumba ya Yehonathani+ mwandishi, kwa maana walikuwa wameifanya hiyo kuwa kizuizi.+ 16  Yeremia alipokuja ndani ya nyumba ya tangi la maji+ na ndani ya vyumba vyenye ngome, ndipo Yeremia akaendelea kukaa humo siku nyingi. 17  Na Mfalme Sedekia akatuma watu kumchukua, na mfalme akaanza kumuuliza maswali katika nyumba yake mahali pa maficho.+ Naye akaendelea kusema: “Je, liko neno lolote kutoka kwa Yehova?” Yeremia akasema: “Liko!” Naye akaendelea kusema: “Utatiwa mkononi mwa mfalme wa Babiloni!”+ 18  Kisha Yeremia akamwambia Mfalme Sedekia: “Ni kwa njia gani nimetenda dhambi juu yako na juu ya watumishi wako na juu ya kikundi hiki cha watu,+ hivi kwamba mmenitia kizuizini? 19  Wako wapi, sasa, manabii wenu waliowatolea unabii, wakisema, ‘Mfalme wa Babiloni hatakuja juu yenu na juu ya nchi hii’?+ 20  Na sasa, sikiliza, tafadhali, Ee bwana wangu mfalme. Tafadhali, ombi langu la kibali+ na lifike mbele yako, nawe usinirudishe katika nyumba ya Yehonathani+ mwandishi, nisije nikafa humo.”+ 21  Ndipo Mfalme Sedekia akatoa amri, kisha wakamtia Yeremia kifungoni katika Ua wa Walinzi;+ wakampa mkate wa mviringo kila siku kutoka kwenye barabara ya waokaji,+ mpaka mkate wote ulipokwisha jijini.+ Na Yeremia akaendelea kukaa katika Ua wa Walinzi.+

Maelezo ya Chini