Yeremia 35:1-19

35  Neno lililomjia Yeremia kutoka kwa Yehova katika siku za Yehoyakimu+ mwana wa Yosia, mfalme wa Yuda, na kusema:  “Nenda katika nyumba ya Warekabu,+ na useme nao na kuwaleta katika nyumba ya Yehova, katika kimoja cha vyumba vya kulia chakula; nawe uwape divai wanywe.”  Kwa hiyo nikamchukua Yaazania mwana wa Yeremia mwana wa Habasinia na ndugu zake, na wanawe wote, na nyumba yote ya Warekabu,  nami nikawaleta katika nyumba ya Yehova, kwenye chumba cha kulia+ chakula cha wana wa Hanani mwana wa Igdalia, mtu wa Mungu wa kweli, kilichokuwa kando ya chumba cha kulia chakula cha wakuu ambacho kilikuwa juu ya chumba cha kulia chakula cha Maaseya mwana wa Shalumu+ mtunza-mlango.  Kisha nikatia mbele ya wana wa nyumba ya Warekabu vikombe vilivyojaa divai na bilauri na kuwaambia: “Kunyweni divai.”  Lakini wakasema: “Sisi hatutakunywa divai, kwa sababu Yonadabu mwana wa Rekabu,+ babu yetu, ndiye aliyeweka amri juu yetu, akisema, ‘Msinywe divai, ninyi wala wana wenu, mpaka wakati usio na kipimo.+  Nanyi msijenge nyumba, wala msipande mbegu; wala msipande shamba la mizabibu, wala lisije kuwa lenu. Lakini mkae katika mahema siku zenu zote, ili mwendelee kuishi siku nyingi juu ya uso wa nchi ambapo mnakaa mkiwa wageni.’+  Kwa hiyo tunaendelea kuitii sauti ya Yehonadabu mwana wa Rekabu babu yetu katika kila jambo ambalo alituamuru+ kwa kutokunywa divai yoyote siku zetu zote, sisi, wake zetu, wana wetu na binti zetu,+  na kwa kutojenga nyumba za sisi kukaa ndani, hivi kwamba tusije tukawa na mizabibu yoyote wala shamba wala mbegu. 10  Nasi tunaendelea kukaa katika mahema na kutii na kufanya kulingana na yote ambayo Yonadabu+ babu yetu alituamuru.+ 11  Lakini ikawa kwamba Nebukadreza mfalme wa Babiloni alipokuja juu ya nchi+ tukaanza kusema, ‘Njooni, tuingie ndani ya Yerusalemu kwa sababu ya jeshi la Wakaldayo na kwa sababu ya jeshi la Wasiria, nasi tukae Yerusalemu.’”+ 12  Na neno la Yehova likamjia Yeremia, na kusema: 13  “Yehova wa majeshi, Mungu wa Israeli, amesema hivi, ‘Nenda, uwaambie watu wa Yuda na wakaaji wa Yerusalemu: “Je, ninyi sikuzote hamkupokea himizo la kuyatii maneno yangu?”+ asema Yehova. 14  “Maneno ya Yehonadabu mwana wa Rekabu+ yametimizwa, ambayo aliwaamuru wanawe, wasinywe divai yoyote, nao hawajanywa yoyote mpaka leo hii, kwa sababu wameitii amri ya babu yao.+ Na kwa habari yangu, nimesema nanyi, nikiamka mapema na kusema,+ lakini hamkunitii mimi.+ 15  Nami niliendelea kutuma kwenu watumishi wangu wote manabii,+ nikiamka mapema na kuwatuma, na kusema, ‘Tafadhali rudini, kila mmoja kutoka katika njia yake mbaya,+ nanyi fanyeni matendo yenu kuwa mema,+ wala msiifuate miungu mingine ili kuitumikia.+ Na mwendelee kukaa katika nchi ambayo nimewapa ninyi na mababu zenu.’+ Lakini hamkutega sikio lenu, wala hamkunisikiliza.+ 16  Lakini wana wa Yehonadabu mwana wa Rekabu+ wameitenda amri ya babu yao ambayo aliwaamuru;+ lakini watu hawa, hawakunisikiliza mimi.”’”+ 17  “Kwa hiyo Yehova, Mungu wa majeshi, Mungu wa Israeli, amesema hivi, ‘Tazama, ninaleta juu ya Yuda na juu ya wakaaji wote wa Yerusalemu ule msiba wote ambao nimesema juu yao,+ kwa sababu nimesema nao lakini hawakusikiliza, nami niliendelea kuwaita lakini hawakujibu.’”+ 18  Na Yeremia akawaambia nyumba ya Warekabu: “Yehova wa majeshi, Mungu wa Israeli, amesema hivi, ‘Kwa sababu mmeitii amri ya Yehonadabu+ babu yenu nanyi mnaendelea kuzishika amri zake zote na kufanya kulingana na yote ambayo aliwaamuru,+ 19  basi Yehova wa majeshi, Mungu wa Israeli, amesema hivi: “Hatakatiliwa mbali kutoka kwa Yonadabu mtu wa kusimama+ mbele zangu sikuzote.”’”+

Maelezo ya Chini