Yeremia 42:1-22

42  Kisha wakuu wote wa majeshi na Yohanani+ mwana wa Karea na Yezania+ mwana wa Hoshaya+ na watu wote, kuanzia aliye mdogo zaidi mpaka aliye mkubwa zaidi, wakakaribia  na kumwambia Yeremia nabii: “Tafadhali, ombi letu la kutaka kibali na lifike mbele yako, nawe usali kwa ajili yetu kwa Yehova Mungu wako,+ kwa ajili ya mabaki hawa wote, kwa maana tumeachwa mabaki, wachache kati ya wengi,+ kama macho yako yanavyotuona.  Yehova Mungu wako na atuambie njia tunayopaswa kuitembea na jambo tunalopaswa kulifanya.”+  Ndipo Yeremia nabii akawaambia: “Nimesikia. Tazama, ninasali kwa Yehova Mungu wenu kulingana na maneno yenu;+ na hakika itakuwa kwamba kila neno ambalo Yehova atawajibu ninyi mimi nitawaambia.+ Sitazuilia neno lolote kutoka kwenu.”+  Nao wakamwambia Yeremia: “Yehova na awe shahidi wa kweli na mwaminifu juu yetu+ ikiwa hatutafanya sawasawa kulingana na kila neno ambalo Yehova Mungu wako atakutuma kwetu.+  Kama ni jema au ni baya, sauti ya Yehova Mungu wetu ambaye tunakutuma kwake ndiyo tutakayoitii, ili iwe vema kwetu kwa sababu tunaitii sauti ya Yehova Mungu wetu.”+  Sasa ikawa kwamba mwishoni mwa siku kumi neno la Yehova likamjia Yeremia.+  Kwa hiyo akamwita Yohanani mwana wa Karea na wakuu wote wa majeshi waliokuwa pamoja naye na watu wote, kuanzia aliye mdogo zaidi mpaka aliye mkubwa zaidi;+  naye akawaambia: “Yehova Mungu wa Israeli, ambaye mlinituma kwake ili kufanya ombi lenu la kutaka kibali lifike mbele zake,+ amesema hivi, 10  ‘Ikiwa bila shaka mtaendelea kukaa katika nchi hii,+ mimi pia nitawajenga ninyi wala sitawabomoa, nami nitawapanda ninyi wala sitawang’oa;+ kwa maana hakika nitaujuta ule msiba ambao nimewaletea ninyi.+ 11  Msiwe na hofu kwa sababu ya mfalme wa Babiloni, ambaye mnamwogopa.’+ “‘Msiwe na hofu kwa sababu yake,’+ asema Yehova, ‘kwa maana mimi niko pamoja nanyi, ili kuwaokoa na kuwakomboa kutoka mkononi mwake.+ 12  Nami nitawapa ninyi rehema, na hakika yeye atakuwa na rehema juu yenu na kuwarudisha kwenye nchi yenu.+ 13  “‘Lakini ikiwa mtasema: “Hapana; hatutakaa katika nchi hii!” ili kutoitii sauti ya Yehova Mungu wenu,+ 14  mkisema: “Hapana, bali tutaenda katika nchi ya Misri,+ ambapo hatutaona vita wala hatutaisikia sauti ya baragumu wala kushinda njaa kwa kukosa mkate; na hapo ndipo tutakapokaa”;+ 15  kwa hiyo hata sasa sikieni neno la Yehova, enyi mabaki ya Yuda. Yehova wa majeshi, Mungu wa Israeli, amesema hivi: “Hakika ninyi mkikaza nyuso zenu kuingia Misri nanyi kwa kweli mwingie ili kukaa huko mkiwa wageni,+ 16  itatukia pia kwamba ule upanga ambao mnaogopa utawafikia huko katika nchi ya Misri,+ na ile njaa ambayo mnaiogopa itawafuatilia kwa ukaribu mpaka Misri;+ nanyi mtakufa huko.+ 17  Na itakuwa kwamba watu wote ambao wamekaza nyuso zao kuingia Misri ili kukaa huko wakiwa wageni ndio watakaokufa kwa upanga, kwa njaa na kwa tauni;+ nao hawatakuwa na mwenye kuokoka wala mwenye kuponyoka, kwa sababu ya ule msiba ambao ninaleta juu yao.”’+ 18  “Kwa maana Yehova wa majeshi, Mungu wa Israeli, amesema hivi, ‘Kama hasira yangu na ghadhabu yangu zilivyomwagwa juu ya wakaaji wa Yerusalemu,+ ndivyo ghadhabu yangu itakavyomwagwa juu yenu kwa sababu ya ninyi kuingia Misri, na hakika mtakuwa laana na kitu cha kushangaza na tukano na shutuma,+ nanyi hamtapaona mahali hapa tena.’+ 19  “Yehova amesema dhidi yenu, enyi mabaki ya Yuda. Msiingie Misri.+ Mnapaswa kujua hakika kwamba nimetoa ushahidi juu yenu leo,+ 20  kwamba mmetenda kosa juu ya nafsi zenu;+ kwa maana ninyi wenyewe mmenituma kwa Yehova Mungu wenu, mkisema, ‘Sali kwa ajili yetu kwa Yehova Mungu wetu; nawe utuambie kulingana na kila jambo ambalo Yehova Mungu wetu atasema, nasi hakika tutafanya.’+ 21  Nami ninawaambia ninyi leo, lakini hakika hamtaitii sauti ya Yehova Mungu wenu wala jambo lolote ambalo amenituma nalo kwenu.+ 22  Na sasa jueni hakika kwamba kwa upanga,+ kwa njaa na kwa tauni mtakufa katika mahali pale panapowapendeza ninyi kuingia ili kukaa mkiwa wageni.”+

Maelezo ya Chini