Yeremia 17:1-27

17  “Dhambi ya Yuda imeandikwa kwa kalamu ya chuma.+ Imechongwa kwa ncha ya almasi juu ya bamba la moyo wao,+ na juu ya pembe za madhabahu zao,+  wakati wana wao wanapokumbuka madhabahu zao na miti yao mitakatifu kando ya mti wenye majani mengi, juu ya vilima virefu,+  juu ya milima porini. Mali zako, hazina zako zote, nitazitoa ziporwe tu+​​—​mahali pako pa juu kwa sababu ya dhambi katika maeneo yako yote.+  Nawe unafungua, kwa kupenda kwako mwenyewe, kutoka katika fungu la urithi wako ambalo nilikuwa nimekupa.+ Mimi pia nitakufanya uwatumikie adui zako katika nchi ambayo hukuijua;+ kwa maana ninyi mmewashwa kama moto katika hasira yangu.+ Utaendelea kuwashwa mpaka wakati usio na kipimo.”  Yehova amesema hivi: “Amelaaniwa yule mtu hodari anayemtegemea mtu wa udongo+ na kwa kweli kuufanya mwili wa nyama kuwa mkono wake,+ na ambaye moyo wake unamwacha Yehova.+  Na hakika yeye atakuwa kama mti ulio peke yake katika nchi tambarare ya jangwani wala hataona wakati mema yatakapokuja;+ lakini atakaa mahali pakavu katika nyika, katika nchi yenye chumvi ambayo haikaliwi.+  Amebarikiwa yule mtu hodari anayemtegemea Yehova, na ambaye Yehova amekuwa uhakika wake.+  Na hakika yeye atakuwa kama mti uliopandwa kando ya maji, unaopeleka mizizi yake kando ya mto; naye hataona joto linapoingia, bali kwa kweli majani yake yatakuwa mengi.+ Na katika mwaka wa ukame+ hatahangaika, wala hataacha kuzaa matunda.  “Moyo ni wenye hila kuliko kitu kingine chochote nao ni hatari.+ Ni nani anayeweza kuujua? 10  Mimi, Yehova, ninauchunguza moyo,+ ninazikagua figo,+ ili kumpa kila mmoja kulingana na njia zake,+ kulingana na matunda ya matendo yake.+ 11  Kama kwale ambaye amekusanya kile ambacho hakutaga ndivyo alivyo mtu anayekusanya utajiri, lakini si kwa haki.+ Katikati ya siku zake atauacha,+ na mwisho wake ataonekana kuwa hana akili.”+ 12  Kuna kiti cha ufalme chenye utukufu kilicho juu tangu mwanzo;+ ndicho patakatifu petu.+ 13  Ee Yehova, tumaini la Israeli,+ wale wote wanaokuacha watapatwa na aibu.+ Wale wanaoniasi+ wataandikwa katika mavumbi, kwa sababu wameiacha chemchemi ya maji yaliyo hai, Yehova.+ 14  Uniponye, Ee Yehova, nami nitapona.+ Uniokoe, nami nitaokoka;+ kwa maana wewe ni sifa yangu.+ 15  Tazama! Kuna wale wanaoniambia: “Neno la Yehova liko wapi?+ Na liingie, tafadhali.” 16  Lakini mimi sikufanya haraka kuacha kuwa mchungaji anayekufuata, nami sikuwa na tamaa yoyote kwa ajili ya ile siku mbaya. Wewe mwenyewe umelijua neno la midomo yangu; mbele za uso wako limetokea. 17  Usiwe kwangu kitu chenye kuogopesha.+ Wewe ni kimbilio langu katika siku ya msiba.+ 18  Wale wanaonitesa na wapatwe na aibu,+ lakini mimi binafsi nisipate aibu.+ Waache wao waingiwe na hofu, lakini mimi binafsi nisiingiwe na hofu. Leta juu yao ile siku ya msiba,+ na kuwavunja kwa mvunjiko mara mbili.+ 19  Yehova ameniambia hivi: “Nenda, nawe usimame katika lango la wana wa watu ambalo wafalme wa Yuda huingilia na ambalo hutokea, na katika malango yote ya Yerusalemu.+ 20  Nawe uwaambie, ‘Sikieni neno la Yehova, ninyi wafalme wa Yuda na Yuda yote na ninyi wakaaji wote wa Yerusalemu, mnaoingilia malango haya.+ 21  Yehova amesema hivi: “Angalieni nafsi zenu,+ nanyi msibebe mzigo wowote katika siku ya sabato ili kuuingiza kupitia malango ya Yerusalemu.+ 22  Nanyi msitoe mzigo wowote katika nyumba zenu siku ya sabato; wala msifanye kazi yoyote.+ Nanyi mwitakase siku ya sabato, kama nilivyowaamuru mababu zenu;+ 23  lakini hawakusikiliza wala kutega sikio lao,+ nao wakafanya shingo+ yao kuwa ngumu ili wasisikie na ili wasipokee nidhamu.”’+ 24  “‘“Na itatukia kwamba, mkinitii kabisa,”+ asema Yehova, “msiingize mzigo wowote kupitia malango ya jiji hili siku ya sabato na kuitakasa siku ya sabato+ kwa kutofanya kazi yoyote siku hiyo,+ 25  basi pia wafalme pamoja na wakuu+ hakika wataingia kupitia malango ya jiji hili, wakikaa kwenye kiti cha ufalme cha Daudi,+ wakipanda gari na farasi, wao pamoja na wakuu wao, watu wa Yuda na wakaaji wa Yerusalemu; na hakika jiji hili litakaliwa mpaka wakati usio na kipimo. 26  Na hakika watu watakuja kutoka katika majiji ya Yuda na kutoka pande zote kuzunguka Yerusalemu na kutoka katika nchi ya Benyamini+ na kutoka katika nchi tambarare ya chini+ na kutoka katika eneo lenye milima+ na kutoka katika Negebu,+ wakileta toleo zima la kuteketezwa+ na dhabihu+ na toleo la nafaka+ na ubani+ na kuleta dhabihu ya shukrani ndani ya nyumba ya Yehova.+ 27  “‘“Lakini ikiwa hamtanitii kwa kuitakasa siku ya sabato na kutobeba mzigo,+ lakini mwingie nao kupitia malango ya Yerusalemu katika siku ya sabato, mimi pia nitawasha moto wa kuteketeza katika malango yake,+ nao hakika utaiteketeza minara ya makao ya Yerusalemu+ nao hautazimwa.”’”+

Maelezo ya Chini