Yeremia 31:1-40

31  “Wakati huo,” asema Yehova, “Nitakuwa Mungu kwa familia zote za Israeli; nao watakuwa watu wangu.”+  Yehova amesema hivi: “Watu waliookoka upanga walipata kibali nyikani,+ wakati Israeli alipokuwa akitembea ili kupata starehe yake.”+  Kutoka mbali Yehova alinitokea, akisema: “Nimekupenda wewe kwa upendo mpaka wakati usio na kipimo.+ Ndiyo sababu nimekuvuta kwa fadhili zenye upendo.+  Bado nitakujenga upya nawe kwa kweli utajengwa upya,+ Ee bikira wa Israeli. Bado utajipamba kwa matari yako na kwa kweli utaenda katika dansi ya wale wanaocheka.+  Bado utapanda mashamba ya mizabibu katika milima ya Samaria.+ Hakika wapandaji watapanda na kuanza kula matunda.+  Kwa maana kuna siku ambayo walinzi walio katika eneo lenye milima la Efraimu wataita, ‘Simameni, twende Sayuni, kwa Yehova Mungu wetu.’”+  Kwa maana Yehova amesema hivi: “Mlilieni Yakobo kwa sauti kubwa kwa kushangilia, na kupaaza kelele mbele ya mataifa.+ Tangazeni jambo hilo.+ Sifuni na kusema, ‘Waokoe, Ee Yehova, watu wako, mabaki ya Israeli.’+  Tazama, ninawaleta kutoka katika nchi ya kaskazini,+ nami nitawakusanya kutoka sehemu za mbali zaidi za dunia.+ Kati yao patakuwa na vipofu na vilema, mwanamke mwenye mimba na yule anayezaa, wote pamoja.+ Watarudi hapa wakiwa kutaniko kubwa.+  Watakuja wakilia,+ nami nitawaleta wakiwa na maombi yao ya kusihi wakitaka kibali. Nitawatembeza kwenye mabonde ya mito ya maji,+ katika njia iliyo sawa ambayo ndani yake hawatakwazwa. Kwa maana mimi nimekuwa Baba kwa Israeli;+ naye Efraimu, yeye ni mzaliwa wangu wa kwanza.”+ 10  Sikieni neno la Yehova, enyi mataifa, na kulitangaza kati ya visiwa vilivyo mbali,+ na kusema: “Yeye anayemtawanya Israeli atamkusanya pamoja,+ na hakika yeye atamweka kama mchungaji anavyoliweka kundi lake.+ 11  Kwa maana kwa kweli Yehova atamkomboa Yakobo+ na kumponya kutoka mkononi mwa yule aliye na nguvu kuliko yeye.+ 12  Nao hakika watakuja na kupiga vigelegele vya shangwe juu ya kilele cha Sayuni+ na kung’aa kwa sababu ya wema wa Yehova,+ kwa sababu ya nafaka na kwa sababu ya divai+ mpya na kwa sababu ya mafuta na kwa sababu ya watoto wa kundi na ng’ombe.+ Na nafsi yao itakuwa tu kama bustani iliyonyweshwa maji vizuri,+ nao hawatakuwa dhaifu tena.”+ 13  “Wakati huo bikira atashangilia kwa dansi, pia vijana na wanaume wazee, wote pamoja.+ Nami nitayageuza maombolezo yao yawe furaha, nami nitawafariji na kuwafanya washangilie kutoka katika huzuni yao.+ 14  Nami nitaishibisha nafsi ya makuhani kwa mafuta,+ na watu wangu watashiba wema,”+ asema Yehova. 15  “Yehova amesema hivi, ‘Katika Rama+ sauti inasikiwa, maombolezo na kilio cha uchungu;+ Raheli+ akiwalilia wanawe.+ Amekataa kufarijiwa juu ya wanawe,+ kwa sababu hawako tena.’”+ 16  Yehova amesema hivi: “‘Zuia sauti yako, usilie, na macho yako yasitoe machozi,+ kwa maana kuna thawabu kwa ajili ya utendaji wako,’ asema Yehova, ‘nao hakika watarudi kutoka katika nchi ya adui.’+ 17  “‘Na kuna tumaini+ kwa ajili ya wakati wako ujao,’ asema Yehova, ‘na wana watarudi hakika katika eneo lao wenyewe.’”+ 18  “Hakika nimemsikia Efraimu akijiombolezea,+ ‘Umenirekebisha,+ ili nipate kurekebishwa, kama ndama ambaye hajazoezwa.+ Unigeuze mimi, nami nitageuka bila kusita,+ kwa maana wewe ni Yehova Mungu wangu.+ 19  Kwa maana baada ya kugeuka kwangu nilihisi kujuta;+ na baada ya kujulishwa nililipiga paja kofi.+ Niliona aibu, na pia nikafedheheka,+ kwa maana nilikuwa nimechukua shutuma ya ujana wangu.’”+ 20  “Je, Efraimu ni mwana mwenye thamani kwangu, au mtoto anayetendewa kwa upendo?+ Kwa maana kwa kiasi ninachosema vibaya juu yake bila shaka nitamkumbuka zaidi.+ Ndiyo sababu matumbo yangu yamekuwa na msukosuko kwa ajili yake.+ Kwa kuwa nitamhurumia kabisa,”+ asema Yehova. 21  “Jisimamishie alama za barabara. Jiwekee vibao vya ishara.+ Kaza moyo wako juu ya njia kuu, njia ambayo utaiendea.+ Rudi, Ee bikira wa Israeli. Rudi kwenye haya majiji yako.+ 22  Utaendelea kugeuka huku na huku mpaka wakati gani,+ Ee binti usiye mwaminifu?+ Kwa maana Yehova ameumba jambo jipya duniani: Mwanamke atajibana kwa mwanamume.” 23  Yehova wa majeshi, Mungu wa Israeli, amesema hivi: “Bado watasema neno hili katika nchi ya Yuda na katika majiji yake, nitakapowakusanya mateka wao, ‘Yehova na akubariki,+ Ee makao ya uadilifu,+ Ee mlima mtakatifu.’+ 24  Na Yuda na majiji yake yote hakika watakaa ndani yake pamoja, wakulima na wale ambao wameondoka wakiwa na kundi.+ 25  Kwa maana nitaishibisha nafsi iliyochoka, nami nitaijaza kila nafsi ambayo ni dhaifu.”+ 26  Ndipo nikaamka na kuanza kuona; nao usingizi wangu ulikuwa umekuwa mtamu kwangu. 27  “Tazama! Siku zinakuja,” asema Yehova, “nami nitaipanda nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda uzao wa mwanadamu na uzao wa mnyama wa kufugwa.”+ 28  “Na itakuwa kwamba kama nilivyokuwa macho kuwaelekea wao+ ili kung’oa na kubomoa na kuangusha na kuharibu na kudhuru,+ ndivyo nitakavyokuwa macho kuwaelekea ili kujenga na kupanda,”+ asema Yehova. 29  “Katika siku hizo hawatasema tena, ‘Akina baba ndio waliokula zabibu mbichi, lakini meno ya wana ndiyo yaliyotiwa ukakasi.’+ 30  Lakini kila mmoja atakufa kwa sababu ya kosa lake mwenyewe.+ Mtu yeyote atakayekula zabibu mbichi, meno yake ndiyo yatakayotiwa ukakasi.” 31  “Tazama! Siku zinakuja,” asema Yehova, “nami nitafanya agano jipya+ pamoja na nyumba ya Israeli+ na nyumba ya Yuda;+ 32  si kama lile agano ambalo nilifanya pamoja na mababu zao katika ile siku nilipowashika mkono na kuwatoa katika nchi ya Misri,+ ‘agano langu ambalo wao walilivunja,+ ingawa mimi mwenyewe nilikuwa mume kwao,’+ asema Yehova.” 33  “Kwa maana hili ndilo agano+ nitakalofanya pamoja na nyumba ya Israeli baada ya siku hizo,”+ asema Yehova. “Nitaitia sheria yangu ndani yao,+ nami nitaiandika katika moyo wao.+ Nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu.”+ 34  “Nao hawatafundishana tena kila mtu na mwenzake wala kila mtu na ndugu yake,+ wakisema, ‘Mjueni Yehova!’+ kwa maana wote watanijua mimi, kuanzia yule aliye mdogo zaidi kati yao mpaka yule aliye mkubwa zaidi kati yao,”+ asema Yehova. “Kwa maana nitalisamehe kosa lao, na dhambi yao sitaikumbuka tena.”+ 35  Yehova, Mpaji wa jua kwa ajili ya nuru wakati wa mchana,+ sheria+ za mwezi+ na nyota kwa ajili ya nuru wakati wa usiku,+ Yeye anayeichafua bahari ili mawimbi yake yawe na mchafuko,+ Yeye ambaye jina lake ni Yehova wa majeshi,+ amesema hivi: 36  “‘Kama masharti haya yangeweza kuondolewa mbele zangu,’+ asema Yehova, ‘vivyo hivyo wale ambao ni uzao wa Israeli wangeweza kukoma wasiwe taifa mbele zangu sikuzote.’”+ 37  Yehova amesema hivi: “‘Mbingu zilizo juu zikiweza kupimwa na misingi ya dunia iliyo chini ikiweza kuchunguzwa,+ vivyo hivyo mimi mwenyewe ningeweza kuukataa uzao wote wa Israeli kwa sababu ya yote ambayo wamefanya,’+ asema Yehova.” 38  “Tazama! Siku zinakuja,” asema Yehova, “na hakika jiji litajengwa+ kwa ajili ya Yehova kutoka Mnara wa Hananeli+ mpaka Lango la Pembeni.+ 39  Na bado kamba ya kupimia+ itaenda mbele moja kwa moja kwenye kilima cha Garebu, nayo hakika itazunguka mpaka Goa. 40  Na nchi tambarare yote ya chini ya mizoga+ na ya majivu yenye mafuta,+ na matuta yote mpaka bonde la mto la Kidroni,+ mpaka kwenye pembe ya Lango la Farasi+ kuelekea mashariki, itakuwa kitu kitakatifu kwa Yehova.+ Haitang’olewa, wala haitabomolewa tena mpaka wakati usio na kipimo.”+

Maelezo ya Chini