Yeremia 20:1-18

20  Sasa Pashuri mwana wa Imeri,+ kuhani, ambaye pia alikuwa msimamizi mkuu katika nyumba ya Yehova,+ akaendelea kumsikiliza Yeremia alipokuwa akitoa unabii wa maneno hayo.  Ndipo Pashuri akampiga Yeremia nabii+ na kumweka katika mikatale+ iliyokuwa katika Lango la Juu la Benyamini, lililokuwa katika nyumba ya Yehova.  Lakini ikawa kesho yake kwamba Pashuri akamtoa Yeremia katika ile mikatale,+ na sasa Yeremia akamwambia: “Yehova amekuita jina lako,+ si Pashuri, bali Hofu pande zote.+  Kwa maana Yehova amesema hivi, ‘Tazama, ninakufanya wewe kuwa hofu kwako mwenyewe na kwa wapenzi wako wote, nao hakika wataanguka kwa upanga wa adui+ zao huku macho yako yakitazama;+ na Yuda wote nitawatia mkononi mwa mfalme wa Babiloni, naye kwa kweli atawapeleka uhamishoni huko Babiloni na kuwaua kwa upanga.+  Nami nitavitoa vitu vyote vya jiji hili vilivyowekwa akiba na mazao yake yote na vitu vyake vyote vyenye thamani; na hazina zote za wafalme wa Yuda nitazitia mkononi mwa adui zao.+ Na hakika wao watavipora na kuvichukua na kuvipeleka Babiloni.+  Na wewe, Ee Pashuri, na wakaaji wote wa nyumba yako, mtaenda utekwani;+ nawe utafika Babiloni na huko utakufa na huko wewe utazikwa pamoja na wapenzi wako wote,+ kwa sababu umewatolea unabii wa uwongo.’”+  Umenipumbaza, Ee Yehova, hivi kwamba nikapumbazika. Ulizitumia nguvu zako kunipinga mimi, hivi kwamba ukashinda.+ Nikawa chombo cha kuchekwa mchana kutwa; kila mtu ananidharau.+  Kwa maana kila mara ninaposema, mimi hulia. Jeuri na uporaji ndizo ninazotangaza.+ Kwa maana neno la Yehova lilikuwa kwangu kisababishi cha shutuma na cha dhihaka mchana kutwa.+  Nami nilisema: “Sitamtaja tena, wala sitasema tena katika jina lake.”+ Na moyoni mwangu hali hiyo ikawa kama moto unaowaka ambao umefungiwa ndani ya mifupa yangu; nami nikachoka kujizuia, nami sikuweza kuivumilia.+ 10  Kwa maana nilisikia habari mbaya za wengi.+ Kulikuwa na hofu pande zote. “Tangazeni, ili tumtangaze.”+ Kila mwanadamu anayeweza kufa anayeniambia “Amani!”—wanaangalia kuchechemea kwangu:+ “Labda atapumbazika,+ ili tumshinde na tujilipizie kisasi juu yake.” 11  Lakini Yehova alikuwa pamoja nami+ kama mwenye nguvu anayetisha.+ Ndiyo sababu wale wanaonitesa watajikwaa nao hawatashinda.+ Hakika watapatwa na aibu kabisa, kwa sababu hawatakuwa wamefanikiwa. Fedheha yao inayodumu mpaka wakati usio na kipimo haitasahauliwa.+ 12  Lakini wewe, Ee Yehova wa majeshi, unamchunguza mwadilifu;+ unaziona figo na moyo.+ Na nione kisasi chako juu yao,+ kwa maana nimekufunulia wewe kesi yangu.+ 13  Mwimbieni Yehova! Msifuni Yehova! Kwa maana ameikomboa nafsi ya maskini kutoka mkononi mwa watenda-maovu.+ 14  Na ilaaniwe ile siku nilipozaliwa! Isibarikiwe ile siku ambayo mama yangu alinizaa!+ 15  Alaaniwe yule mtu aliyemletea baba yangu habari njema, akisema: “Amezaliwa kwako mwana, mwanamume!” Hakika yeye alimfanya ashangilie.+ 16  Na mtu huyo atakuwa kama majiji ambayo Yehova ameharibu hali Yeye hakuona majuto yoyote.+ Naye atasikia kilio wakati wa asubuhi na king’ora katikati ya mchana.+ 17  Kwa nini kwa hakika hakuniua ndani ya tumbo la uzazi, ili mama yangu awe kaburi langu na tumbo lake la uzazi liwe na mimba mpaka wakati usio na kipimo?+ 18  Kwa nini nimetoka ndani ya tumbo la uzazi+ ili kuona kazi ngumu na huzuni+ na ili siku zangu zifikie mwisho wake katika aibu tupu?+

Maelezo ya Chini