Yeremia 2:1-37

2  Na neno la Yehova likanijia,+ na kusema:  “Nenda, ukaite masikioni mwa Yerusalemu, ukisema, ‘Yehova amesema hivi:+ “Ninakumbuka vema fadhili zako zenye upendo wakati wa ujana wako,+ upendo wako wakati ulipochumbiwa ili kuolewa,+ ulivyotembea kunifuata nyikani, katika nchi ambayo haipandwi mbegu.+  Israeli alikuwa kitu kitakatifu kwa Yehova,+ zao la kwanza kwake Yeye.”’+ ‘Watu wowote waliomrarua walikuwa wakijiingiza katika hatia.+ Msiba ulikuwa ukija juu yao,’ alisema Yehova.”+  Lisikie neno la Yehova, Ee nyumba ya Yakobo,+ nanyi nyote familia za nyumba ya Israeli.+  Yehova amesema hivi: “Baba zenu walipata jambo gani ndani yangu ambalo halikuwa la haki,+ hivi kwamba wakasimama mbali sana nami,+ nao wakaendelea kufuata sanamu ya ubatili+ na wao wenyewe wakawa ubatili?+  Nao hawakusema, ‘Yehova yuko wapi, Yeye aliyetupandisha kutoka katika nchi ya Misri,+ Yeye aliyetutembeza kupitia nyikani, kupitia nchi tambarare ya jangwani+ na shimo, kupitia nchi isiyo na maji+ na yenye kivuli kizito,+ kupitia nchi ambayo mwanadamu yeyote hakupita ndani yake na ambayo hakuna mtu wa udongo aliyekaa ndani yake?’  “Nami mwishowe nikawaleta ninyi katika nchi yenye mashamba ya matunda, ili mle matunda yake na vitu vyake vyema.+ Lakini mkaingia na kuitia unajisi nchi yangu; nanyi mkaufanya urithi wangu kuwa chukizo.+  Makuhani wenyewe hawakusema, ‘Yehova yuko wapi?’+ Na wale wanaoshughulika na sheria hawakunijua;+ na wachungaji wenyewe walinikosea,+ na hata manabii walitoa unabii kupitia Baali,+ nao wakawafuata wale ambao hawangeweza kuleta faida yoyote.+  “‘Kwa hiyo nitapambana zaidi nanyi,’+ asema Yehova, ‘nami nitapambana na wana wa wana wenu.’+ 10  “‘Lakini vukeni mpaka nchi za pwani za Kitimu,+ mkaone. Ndiyo, tumeni watu Kedari+ nanyi mfikirie kwa njia ya pekee, mkaone ikiwa jambo lolote kama hili limetendeka.+ 11  Je, taifa limebadili miungu,+ kwa ajili ya ile ambayo si miungu?+ Lakini watu wangu mwenyewe wameubadili utukufu wangu kwa ajili ya kitu ambacho hakiwezi kuleta faida yoyote.+ 12  Tazameni kwa mshangao, enyi mbingu, jambo hili; na nywele zisimame kwa woga mkubwa sana,’ asema Yehova,+ 13  ‘kwa sababu kuna mambo mawili mabaya ambayo watu wangu wamefanya: Wameniacha mimi,+ niliye chemchemi ya maji yaliyo hai,+ ili wajichimbie matangi ya maji, matangi yaliyovunjika, ambayo hayawezi kutunza maji.’ 14  “‘Je, Israeli ni mtumishi,+ au ni mtumwa aliyezaliwa nyumbani? Kwa nini amekuwa kitu cha kuporwa? 15  Wana-simba wenye manyoya shingoni wananguruma+ juu yake; wametoa sauti zao.+ Nao wakaifanya nchi yake kuwa kitu cha kushangaza. Majiji yake yamewashwa moto, hivi kwamba hakuna mkaaji.+ 16  Hata wana wa Nofu+ na Tahpanesi+ waliendelea kujilisha juu yako kwenye utosi wa kichwa.+ 17  Je, hilo silo jambo ulilojifanyia mwenyewe kwa kumwacha Yehova Mungu+ wako wakati alipokuwa akikutembeza njiani?+ 18  Na sasa kwa nini ujishughulishe na njia ya Misri+ ili kunywa maji ya Shihori?+ Na kwa nini ujishughulishe na njia ya Ashuru+ ili kunywa maji ya ule Mto? 19  Ubaya wako unapaswa kukurekebisha,+ na matendo yako mwenyewe ya kukosa uaminifu yanapaswa kukukaripia.+ Jua, basi, na kuona kwamba kumwacha Yehova Mungu wako ni jambo baya na lenye uchungu,+ nawe hujaingiwa na hofu yangu,’+ asema Bwana Mwenye Enzi Kuu,+ Yehova wa majeshi. 20  “‘Kwa maana zamani nilivunja nira yako vipande-vipande;+ nilizikata pingu zako. Lakini ulisema: “Mimi sitatumikia,” kwa maana ulikuwa umelala huku umejinyoosha+ juu ya kila kilima kirefu na chini ya kila mti wenye majani mengi,+ ukifanya ukahaba.+ 21  Lakini mimi nilikuwa nimekupanda kama mzabibu bora mwekundu,+ wote ukiwa mbegu ya kweli. Basi ni jinsi gani umebadilika kunielekea ukawa machipukizi yaliyoharibika ya mzabibu wa kigeni?’+ 22  “‘Lakini hata ukijiosha kwa magadi na kujichukulia kiasi kikubwa cha sabuni,+ kosa lako hakika lingekuwa doa mbele zangu,’+ asema Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova. 23  Jinsi gani unaweza kusema, ‘Mimi sikujitia unajisi.+ Sikufuata Mabaali’?+ Ona njia yako katika bonde.+ Angalia lile ambalo umefanya. Ngamia-jike mchanga aliye mwepesi ambaye anakimbia huku na huku bila mwelekeo katika njia zake; 24  punda-milia+ aliyezoea nyika, wakati wa tamaa ya nafsi yake, akiupumua upepo;+ wakati wake wa kupandwa, ni nani anayeweza kumgeuza? Wale wote wanaomtafuta hawatajichosha. Watampata katika mwezi wake. 25  Zuia mguu wako usiwe mguu wazi, na koo yako isiwe na kiu.+ Lakini ulisema, ‘Hakuna matumaini!+ Hapana, lakini mimi nimewapenda wageni,+ nami nitawafuata.’+ 26  “Watu wa nyumba ya Israeli wameona aibu kama ile ya mwizi ambaye amekamatwa,+ wao, wafalme wao, wakuu wao na makuhani wao na manabii wao.+ 27  Wanauambia mti, ‘Wewe ni baba yangu,’+ na jiwe, ‘Wewe ulinizaa.’ Lakini mimi wamenigeuzia sehemu ya nyuma ya shingo badala ya uso.+ Na wakati wa msiba wao watasema, ‘Simama utuokoe!’+ 28  “Lakini iko wapi miungu yako ambayo umejifanyia?+ Na isimame ikiwa inaweza kukuokoa wakati wa msiba wako.+ Kwa maana miungu yako imekuwa kama hesabu ya majiji yako, Ee Yuda.+ 29  “‘Kwa nini mnaendelea kushindana nami?+ Kwa nini nyote mmenikosea?’+ asema Yehova. 30  Nimewapiga wana wenu bila matokeo.+ Hawakushika nidhamu yoyote.+ Upanga wenu umewala manabii wenu, kama simba anayeangamiza.+ 31  Enyi kizazi, oneni wenyewe neno la Yehova.+ “Je, nimekuwa nyika tupu kwa Israeli+ au nchi yenye giza zito? Kwa nini hawa, watu wangu, wamesema, ‘Tumeenda huku na huku. Hatutakuja kwako tena’?+ 32  Je, bikira anaweza kuyasahau mapambo yake, na bibi-arusi mavazi yake ya kifuani? Lakini watu wangu mwenyewe—wamenisahau mimi kwa muda wa siku zisizo na hesabu.+ 33  “Kwa nini wewe, Ee mwanamke, unaboresha njia yako ili kutafuta upendo? Kwa hiyo pia umefundisha njia zako mambo mabaya.+ 34  Pia, alama za damu za nafsi+ za maskini wasio na hatia+ zimepatikana katika pindo za nguo zako. Sikuzipata katika tendo la kuvunja na kuingia, lakini ziko juu ya hizo zote.+ 35  “Lakini unasema, ‘Nimebaki bila hatia. Hakika hasira yake imeondoka juu yangu.’+ “Tazama, ninaingia katika ugomvi pamoja nawe kwa sababu unasema, ‘Sikutenda dhambi.’+ 36  Kwa nini unaona kubadili njia yako kuwa jambo dogo sana?+ Utaona aibu kwa ajili ya Misri,+ kama vile ulivyoona aibu kwa ajili ya Ashuru.+ 37  Kwa sababu hiyo pia utaenda mikono yako ikiwa juu ya kichwa chako,+ kwa sababu Yehova amevikataa vitu vyako ambavyo una uhakika ndani yake, nawe hutapata mafanikio katika hivyo.”

Maelezo ya Chini