Yeremia 14:1-22

14  Hili ndilo neno la Yehova lililomjia Yeremia kuhusiana na mambo ya ukame:+  Yuda imeomboleza,+ na malango yake yamefifia.+ Yamehuzunika mpaka chini,+ na hata kilio cha Yerusalemu kimeenda juu.+  Na watu wao walio mashuhuri wamewatuma watu wao walio wanyonge walete maji.+ Wamekuja kwenye mitaro. Hawakupata maji.+ Wamerudi vyombo vyao vikiwa vitupu. Wamepatwa na aibu+ na kukata tamaa, nao wamekifunika kichwa chao.+  Kwa sababu ya udongo ambao umepasuka-pasuka kwa maana hakujakuwako mvua juu ya nchi,+ wakulima wameona aibu; wamekifunika kichwa chao.+  Kwa maana hata paa aliye porini amezaa, lakini akamwacha mtoto, kwa sababu hapakuwa na majani mororo.  Na punda-milia+ wamesimama tuli juu ya vilima vitupu; wamevutavuta upepo kama mbwa-mwitu; macho yao hayaoni sawasawa kwa sababu hakuna majani.+  Hata makosa yetu yakishuhudia juu yetu, Ee Yehova, tenda kwa ajili ya jina lako;+ kwa maana matendo yetu ya kukosa uaminifu yamekuwa mengi;+ sisi tumekutendea dhambi.+  Ewe tumaini la Israeli,+ Mwokozi wake+ wakati wa taabu,+ kwa nini unakuwa kama mgeni katika nchi, na kama msafiri ambaye amegeuka kando ili alale usiku?+  Kwa nini unakuwa kama mtu aliyeshangazwa, kama mwanamume mwenye nguvu ambaye hawezi kuokoa?+ Na bado wewe upo katikati yetu,+ Ee Yehova, na jina lako limeitwa juu yetu.+ Usitukatishe tamaa. 10  Yehova amesema hivi kuwahusu watu hawa: “Hivyo wamependa kutanga-tanga;+ hawakuzuia miguu yao.+ Basi Yehova hakuwafurahia.+ Sasa atalikumbuka kosa lao naye atazikazia fikira dhambi zao.”+ 11  Na Yehova akaniambia: “Usisali kwa ajili ya watu hawa wapate mema yoyote.+ 12  Wakati wanapofunga, mimi sisikilizi kilio chao cha kusihi;+ na wanapotoa toleo zima la kuteketezwa na toleo la nafaka, mimi siyafurahii;+ kwa maana nitawamaliza kwa upanga na kwa njaa na kwa tauni.”+ 13  Ndipo nikasema: “Ole wangu, Ee Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova! Tazama, manabii wanawaambia, ‘Hamtaona upanga, wala hakutakuwa na njaa kwenu, bali nitawapa amani ya kweli mahali hapa.’”+ 14  Na Yehova akaendelea kuniambia: “Manabii wanatoa unabii wa uwongo katika jina langu.+ Mimi sikuwatuma, wala sikuwaamuru wala kusema nao.+ Maono ya uwongo na uaguzi na kitu kisicho na thamani+ na udanganyifu wa moyo wao ndiyo mambo wanayowaambia ninyi kwa njia ya unabii.+ 15  Kwa hiyo Yehova amesema hivi kuwahusu wale manabii wanaotoa unabii katika jina langu na ambao mimi sikuwatuma na ambao wanasema kwamba hakuna upanga wala njaa itakayokuja katika nchi hii, ‘Hao manabii watamalizwa kwa upanga na kwa njaa.+ 16  Na watu walewale ambao wao wanawatolea unabii watakuwa watu waliotupwa nje katika barabara za Yerusalemu kwa sababu ya njaa na upanga, bila yeyote wa kuwazika—wao, wake zao na wana wao na binti zao.+ Nami nitamwaga juu yao msiba wao.’+ 17  “Nawe uwaambie neno hili, ‘Macho yangu na yatiririke machozi usiku na mchana wala yasitulie,+ kwa maana bikira, binti ya watu wangu, amevunjwa kwa mavunjiko makuu+ kwa pigo lenye ugonjwa.+ 18  Kwa kweli nikienda nje shambani, tazama, sasa, wale waliouawa kwa upanga!+ Na kwa kweli mimi nikija ndani ya jiji, tazama, pia, magonjwa yaliyoletwa na njaa!+ Kwa maana nabii na kuhani vilevile wamezunguka kwenda katika nchi ambayo hawakuijua.’”+ 19  Je, umeikataa Yuda kabisa,+ au, je, nafsi yako imechukia Sayuni?+ Kwa nini umetupiga, hivi kwamba hakuna maponyo kwa ajili yetu?+ Amani ilitumainiwa, lakini hakuna mema yaliyokuja; na wakati wa kuponywa, na, tazama! hofu!+ 20  Tunakubali, Ee Yehova, uovu wetu, kosa la mababu zetu,+ kwa maana tumekutendea dhambi.+ 21  Usitutendee bila heshima kwa ajili ya jina lako;+ usikidharau kiti chako cha ufalme chenye utukufu.+ Ukumbuke; usivunje agano lako pamoja nasi.+ 22  Je, kati ya sanamu za ubatili+ za mataifa kuna yoyote inayoweza kunyesha mvua, au, je, hata mbingu zinaweza kutoa manyunyu?+ Je, si Wewe, Ee Yehova Mungu wetu?+ Nasi tunakutumaini wewe, kwa maana wewe mwenyewe umeyatenda mambo hayo yote.+

Maelezo ya Chini