Yeremia 30:1-24

30  Neno lililomjia Yeremia kutoka kwa Yehova, na kusema:  “Yehova Mungu wa Israeli amesema hivi, ‘Andika katika kitabu maneno yote nitakayokuambia.+  Kwa maana, “tazama! siku zinakuja,” asema Yehova, “nami nitawakusanya mateka wa watu wangu, Israeli na Yuda,”+ Yehova amesema, “nami nitawarudisha katika nchi niliyowapa mababu zao, nao hakika wataimiliki tena.”’”+  Na haya ndiyo maneno ambayo Yehova amewaambia Israeli na Yuda.  Kwa maana Yehova amesema hivi: “Sauti ya kutetemeka tumeisikia, hofu,+ na hakuna amani.  Ulizeni, tafadhali, na mwone ikiwa mwanamume anajifungua mtoto. Kwa nini nimemwona kila mwanamume akiweka mikono juu ya viuno vyake kama mwanamke anayejifungua mtoto,+ na nyuso zote zimegeuka rangi?+  Ole wangu! Kwa maana siku ile ni kuu,+ hivi kwamba hakuna nyingine kama hiyo,+ na ni wakati wa taabu kwa Yakobo.+ Lakini yeye ataokolewa kutoka katika hiyo.”  “Na itakuwa katika siku hiyo,” asema Yehova wa majeshi, “kwamba nitaivunja nira ya mtu kutoka shingoni mwako, na pingu zako nitazikata vipande viwili,+ na wageni hawatamtumia vibaya tena kama mtumishi.  Nao hakika watamtumikia Yehova Mungu wao na Daudi mfalme wao,+ ambaye nitawasimamishia.”+ 10  “Nawe usiogope, Ee mtumishi wangu Yakobo,” asema Yehova, “wala usiingiwe na hofu, Ee Israeli.+ Kwa maana, tazama, ninakuokoa wewe kutoka mbali na uzao wako kutoka katika nchi yao ya utekwani.+ Na hakika Yakobo atarudi na kuwa huru kutokana na usumbufu naye atastarehe, wala hakutakuwa na mtu yeyote anayemtetemesha.”+ 11  “Kwa maana mimi niko pamoja nawe,” asema Yehova, “ili nikuokoe;+ lakini nitafanya maangamizi kati ya mataifa yote ambako nimekutawanya.+ Hata hivyo, kwako sitafanya maangamizi.+ Nami nitakurekebisha kwa kiwango kinachofaa, kwa kuwa sitakuacha kamwe bila kukuadhibu.”+ 12  Kwa maana Yehova amesema hivi: “Hakuna matibabu kwa ajili ya kuvunjika kwako.+ Pigo lako ni la kudumu.+ 13  Hakuna yeyote anayetetea mambo yako, kidonda chako.+ Hakuna njia ya kuponya, hakuna matibabu, kwa ajili yako.+ 14  Wale wote wanaokupenda sana ndio wale ambao wamekusahau.+ Si wewe ambaye wanaendelea kukutafuta. Kwa maana nimekupiga kwa pigo la adui,+ kwa adhabu ya mtu mkatili,+ kwa sababu ya wingi wa makosa yako;+ dhambi zako zimekuwa nyingi.+ 15  Kwa nini unapaaza kilio kwa sababu ya kuvunjika kwako?+ Maumivu yako hayawezi kupona kwa sababu ya wingi wa makosa yako;+ dhambi zako zimekuwa nyingi. Nimekutendea mambo hayo. 16  Kwa hiyo wale wote wanaokumeza nao wenyewe watamezwa;+ nao adui zako wote, wote wataenda utekwani.+ Na wale wanaokupora hakika wataporwa, na wale wote wanaokunyakua nitawatoa wanyakuliwe.”+ 17  “Kwa maana nitakurudishia afya, nami nitakuponya mapigo yako,”+ asema Yehova. “Kwa maana walikuita mwanamke aliyefukuzwa:+ ‘Huyo ni Sayuni, ambaye hakuna yeyote anayemtafuta.’”+ 18  Yehova amesema hivi: “Tazama, ninawakusanya mateka wa mahema ya Yakobo,+ nami nitazihurumia maskani zake. Na kwa kweli jiji litajengwa upya juu ya kilima chake;+ na mnara wa makao utaketi juu ya mahali pake panapoufaa.+ 19  Na kutoka kwao hakika shukrani zitatolewa, na sauti ya wale wanaocheka.+ Nami nitawazidisha, nao hawatakuwa wachache;+ nami nitawafanya kuwa wengi katika hesabu, nao hawatakuwa wanyonge.+ 20  Na wanawe watakuwa kama katika nyakati za zamani, na kusanyiko lake litafanywa imara mbele zangu.+ Nami nitakaza fikira zangu juu ya wakandamizaji wake wote.+ 21  Na mtu wake aliye mashuhuri atakuwa kutoka kwake,+ na mtawala wake atatoka katikati yake;+ nami nitamleta karibu, naye atanikaribia.”+ “Kwa maana, sasa, ni nani huyu ambaye ametoa moyo wake rehani ili kunikaribia?”+ asema Yehova. 22  “Nanyi hakika mtakuwa watu wangu,+ na mimi nitakuwa Mungu wenu.”+ 23  Tazama! Dhoruba ya Yehova, ghadhabu, imetoka, tufani inayofagia ikisonga mbele.+ Itazunguka juu ya kichwa cha waovu.+ 24  Hasira ya Yehova inayowaka haitarudi nyuma mpaka atakapokuwa amefanya na mpaka atakapokuwa ametimiza mawazo ya moyo wake.+ Mtalifikiria jambo hilo katika siku za mwisho.+

Maelezo ya Chini