Yeremia 7:1-34

7  Neno lililomjia Yeremia kutoka kwa Yehova, likisema:  “Simama katika lango la nyumba ya Yehova, nawe utangaze hapo neno hili,+ na kusema, ‘Sikieni neno la Yehova, ninyi nyote wa Yuda, mnaoingia katika malango haya ili kumwinamia Yehova.  Yehova wa majeshi, Mungu wa Israeli, amesema hivi: “Fanyeni njia zenu na matendo yenu kuwa mema, nami nitaendelea kuwakalisha mahali hapa.+  Msiyategemee maneno ya uwongo,+ mkisema, ‘Hekalu la Yehova, hekalu la Yehova, hili ni hekalu la Yehova!’  Kwa maana ikiwa hakika mtazifanya njia zenu na matendo yenu kuwa mema, ikiwa hakika mtatenda haki kati ya mtu na mwenzake,+  ikiwa hamtamkandamiza mkaaji mgeni, mvulana asiye na baba na mjane,+ nanyi hamtamwaga damu isiyo na hatia mahali hapa,+ hamtaifuata miungu mingine ili kujiletea wenyewe msiba,+  mimi, nami, hakika nitaendelea kuwakalisha mahali hapa, katika nchi ambayo niliwapa mababu zenu, kutoka wakati usio na kipimo mpaka wakati usio na kipimo.”’”+  “Tazama, mnayategemea maneno ya uwongo—hakika haitakuwa na faida yoyote kamwe.+  Je, inawezekana kuwe wizi,+ uuaji+ na uzinzi+ na kuapa kwa uwongo+ na kumfukizia Baali moshi+ wa dhabihu na kuifuata miungu mingine ambayo hamkuijua,+ 10  nanyi mje na kusimama mbele zangu katika nyumba hii ambayo jina langu limeitwa juu yake,+ na kusema, ‘Hakika tutakombolewa,’ huku mkiyafanya machukizo haya yote? 11  Je, nyumba hii ambayo jina langu limeitwa juu yake,+ imekuwa pango tu la wanyang’anyi machoni penu?+ Tazama, mimi mwenyewe pia nimeona jambo hilo,” asema Yehova.+ 12  “‘Hata hivyo, nendeni, sasa, mahali pangu palipokuwa katika Shilo,+ ambapo nilifanya jina langu likae hapo pale mwanzoni,+ na kuona nilivyopafanya kwa sababu ya ubaya wa watu wangu Israeli.+ 13  Na sasa kwa sababu mliendelea kufanya kazi hizi zote,’ asema Yehova, ‘nami nikaendelea kusema nanyi, nikiamka mapema na kusema,+ lakini hamkusikiliza,+ nami nikaendelea kuwaita, lakini hamkujibu,+ 14  nitaitendea pia nyumba ambayo jina langu limeitwa juu yake,+ ambayo mnaitegemea,+ na mahali ambapo niliwapa ninyi na mababu zenu, kama nilivyotendea Shilo.+ 15  Nami nitawatupa ninyi nje kutoka mbele za macho yangu,+ kama nilivyowatupa nje ndugu zenu wote, uzao wote wa Efraimu.’+ 16  “Nawe usisali kwa ajili ya watu hawa, wala usipaaze kilio cha kusihi kwa ajili yao wala sala wala kuniomba,+ kwa maana sitakusikiliza.+ 17  Je, wewe huoni yale wanayofanya katika majiji ya Yuda na katika barabara za Yerusalemu?+ 18  Wana wanaokota kuni, na akina baba wanawasha moto, na wake wanakanda unga ili kumfanyia ‘malkia wa mbingu’ keki za dhabihu;+ na miungu mingine inamiminiwa matoleo ya kinywaji+ kusudi wanitie uchungu.+ 19  ‘Je, wananitia mimi uchungu?’ asema Yehova.+ ‘Je, si wao wenyewe, kusudi watie nyuso zao aibu?’+ 20  Kwa hiyo Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova amesema hivi, ‘Tazama! Hasira yangu na ghadhabu yangu zinamwagwa juu ya mahali hapa,+ juu ya mwanadamu na juu ya mnyama wa kufugwa, na juu ya mti wa shambani+ na juu ya mazao ya udongo; nayo itateketeza, wala haitazimwa.’+ 21  “Yehova wa majeshi, Mungu wa Israeli, amesema hivi, ‘Ongezeni hayo matoleo yenu mazima ya kuteketezwa kwenye dhabihu zenu na kula nyama.+ 22  Kwa maana sikusema na mababu zenu, wala sikuwaamuru wao katika siku nilipowatoa katika nchi ya Misri, kuhusu mambo ya toleo zima la kuteketezwa na dhabihu.+ 23  Lakini niliwaamuru neno hili, nikisema: “Tiini sauti yangu,+ nami nitakuwa Mungu wenu,+ nanyi mtakuwa watu wangu; na mtembee katika njia+ yote ambayo nitawaamuru ninyi, ili iwe vema kwenu.”’+ 24  Lakini hawakusikiliza, wala hawakutega sikio lao,+ bali wakatembea katika mashauri kwa ukaidi wa moyo wao mbaya,+ hivi kwamba wakawa watu wa kuelekea nyuma wala si mbele,+ 25  tangu siku ile mababu zenu walipotoka katika nchi ya Misri mpaka leo hii;+ nami niliendelea kuwatumia ninyi watumishi wangu wote manabii, nikiamka mapema kila siku na kuwatuma.+ 26  Lakini hawakunisikiliza, nao hawakutega sikio lao,+ bali waliendelea kufanya shingo yao kuwa ngumu.+ Walitenda vibaya zaidi kuliko mababu zao!+ 27  “Nawe utawaambia maneno haya yote,+ lakini hawatakusikiliza; nawe utawaita, lakini hawatakujibu.+ 28  Nawe utawaambia, ‘Hili ndilo taifa ambalo watu wake hawakuitii sauti ya Yehova Mungu wake,+ nao hawakushika nidhamu.+ Uaminifu umeangamia, nao umekatiliwa mbali kutoka katika kinywa chao.’+ 29  “Nyoa nywele zako ambazo hazijakatwa na kuzitupilia mbali,+ na kuimba wimbo wa huzuni+ juu ya vilima vilivyo wazi, kwa maana Yehova amekikataa+ naye atakiacha kizazi ambacho amekighadhibikia.+ 30  ‘Kwa maana wana wa Yuda wamefanya mambo mabaya machoni pangu,’ asema Yehova. ‘Wameyaweka machukizo yao katika nyumba ambayo jina langu limeitwa juu yake, ili kuitia unajisi.+ 31  Nao wamejenga mahali pa juu pa Tofethi,+ palipo katika bonde la mwana wa Hinomu,+ ili kuwateketeza wana wao na binti zao katika moto,+ jambo ambalo sikuamuru wala halikuingia moyoni mwangu.’+ 32  “‘Kwa hiyo, tazama! siku zinakuja,’ asema Yehova, ‘wakati halitaitwa tena Tofethi na bonde la mwana wa Hinomu, bali bonde la uuaji;+ nao watazika katika Tofethi bila ya kuwa na nafasi ya kutosha hapo.+ 33  Na maiti za watu hawa zitakuwa chakula cha viumbe vinavyoruka vya mbinguni na cha wanyama wa dunia, pasipo mtu yeyote wa kuwatetemesha.+ 34  Nami nitaikomesha sauti ya kufurahi na sauti ya kushangilia kutoka katika majiji ya Yuda na kutoka katika barabara za Yerusalemu sauti ya bwana-arusi na sauti ya bibi-arusi;+ kwa maana nchi itakuwa mahali palipofanywa ukiwa.’”+

Maelezo ya Chini