Yeremia 10:1-25

10  Sikieni neno ambalo Yehova amesema juu yenu, enyi nyumba ya Israeli.  Yehova amesema hivi: “Msijifunze njia ya mataifa hata kidogo,+ wala msiingiwe na hofu kutokana na ishara za mbinguni, kwa sababu mataifa yanaingiwa na hofu kutokana nazo.+  Kwa maana desturi za vikundi vya watu+ ni pumzi tu, kwa sababu ni mti+ tu ambao mtu amekata kutoka msituni, kazi ya mikono ya fundi mwenye tezo.+  Na kwa fedha na dhahabu mtu huzifanya zipendeze.+ Huzifunga kwa misumari na kwa nyundo, ili yoyote isiyumbe-yumbe.+  Hizo ni kama sanamu ya kufukuza ndege ya shamba la matango, nazo haziwezi kusema.+ Nazo hakika hubebwa, kwa maana haziwezi kupiga hatua zozote.+ Zisiwatie woga, kwa maana haziwezi kufanya jambo lolote lenye kuleta msiba, na zaidi ya hayo, haziwezi kufanya wema wowote.”+  Kwa vyovyote hakuna yeyote aliye kama wewe, Ee Yehova.+ Wewe ni mkuu, na jina lako ni kuu katika nguvu.+  Ni nani ambaye hapaswi kukuogopa,+ Ee Mfalme wa mataifa,+ kwa maana inafaa kwako; kwa sababu kati ya wote wenye hekima wa mataifa na kati ya falme zao zote kwa vyovyote hakuna yeyote aliye kama wewe.+  Na wakati uleule wao hawatumii akili na ni wajinga.+ Mti huchochea kufuatilia ubatili tu.+  Fedha iliyofuliwa ikawa mabamba ndiyo inayoletwa kutoka Tarshishi,+ na dhahabu kutoka Ufazi,+ kazi ya fundi na ya mikono ya fundi wa chuma; mavazi yao ni uzi wa bluu na sufu iliyotiwa rangi ya zambarau. Vyote ni kazi ya watu stadi.+ 10  Lakini kwa kweli Yehova ni Mungu.+ Yeye ndiye Mungu aliye hai+ na Mfalme mpaka wakati usio na kipimo.+ Kwa sababu ya ghadhabu yake dunia itatikisika,+ na hakuna mataifa yatakayostahimili shutuma yake.+ 11  Ninyi mtawaambia hivi: “Miungu+ ambayo haikuzifanya mbingu na dunia ndiyo itakayoangamia kutoka katika dunia+ na kutoka chini ya mbingu hizi.” 12  Yeye ndiye Mtengenezaji wa dunia kwa nguvu zake,+ Yeye anayeifanya imara nchi yenye kuzaa kwa hekima yake,+ na Yeye aliyezitandaza mbingu kwa uelewaji wake.+ 13  Kutokana na sauti yake yeye huleta machafuko ya maji mbinguni,+ naye husababisha mivuke ipande kutoka mwisho wa dunia.+ Hata ameyafanya malango kwa ajili ya mvua,+ naye huuleta upepo kutoka katika maghala yake.+ 14  Kila mtu amejiendesha kwa kukosa sana kutumia akili asiweze kujua.+ Hakika kila fundi wa chuma ataona aibu kwa sababu ya sanamu ya kuchongwa;+ kwa maana sanamu yake ya kuyeyushwa ni uwongo,+ na hamna roho ndani yake.+ 15  Hizo ni ubatili, kazi ya mzaha.+ Zitaangamia siku zitakapokaziwa fikira.+ 16  Yeye aliye Fungu la Yakobo+ si kama vitu hivyo, kwa maana yeye ndiye Mfanyizaji wa vitu vyote,+ na Israeli ndiyo fimbo ya urithi wake.+ Yehova wa majeshi ndilo jina lake.+ 17  Kusanya kifurushi chako kutoka chini,+ Ee mwanamke anayekaa chini ya mkazo.+ 18  Kwa maana Yehova amesema hivi: “Tazama, ninawatupa nje kwa kombeo wakaaji wa dunia pindi hii,+ nami nitawataabisha ili wapate kujua.”+ 19  Ole wangu kwa sababu ya kuvunjika kwangu!+ Pigo langu limekuwa na ugonjwa. Nami nimesema: “Hakika huu ni ugonjwa wangu, nami nitauchukua.+ 20  Hema langu limeporwa, na kamba zangu zote za mahema zimekatwa vipande viwili.+ Wanangu wameondoka kwangu, nao hawapo tena.+ Hakuna yeyote anayetandaza tena hema langu wala kuinua vitambaa vyangu vya mahema. 21  Kwa maana wachungaji wamejiendesha bila kutumia akili,+ wala hawakumtafuta Yehova.+ Ndiyo sababu hawakutenda kwa ufahamu, na wanyama wao wote waliolishwa wametawanywa.”+ 22  Sikiliza! Habari! Tazama imekuja, pia mshindo mkubwa kutoka katika nchi ya kaskazini,+ ili kuyafanya majiji ya Yuda kuwa mahame yenye ukiwa, mapango ya mbwa-mwitu.+ 23  Ninajua vema, Ee Yehova, kwamba njia ya mtu wa udongo haimo katika uwezo wake. Mwanadamu anayetembea hana uwezo wa kuongoza hatua yake.+ 24  Hata hivyo, Ee Yehova, nirekebishe mimi kulingana na hukumu;+ si katika hasira yako,+ usije ukanimaliza.+ 25  Mwaga ghadhabu yako juu ya mataifa+ ambayo yamekupuuza,+ na juu ya familia ambazo hazikuliitia jina lako.+ Kwa maana wamemla Yakobo.+ Ndiyo, wamemla, nao wanaendelea kumwangamiza;+ nao wameyafanya makao yake kuwa ukiwa.+

Maelezo ya Chini