Yeremia 39:1-18

39  Katika mwaka wa tisa wa Sedekia mfalme wa Yuda, katika mwezi wa kumi,+ Nebukadreza mfalme wa Babiloni na jeshi lake lote alikuja Yerusalemu na kuanza kulizingira.+  Katika mwaka wa kumi na moja wa Sedekia, katika mwezi wa nne, katika siku ya tisa ya mwezi huo, jiji likapenywa.+  Na wakuu wote wa mfalme wa Babiloni wakaingia na kuketi katika Lango la Kati,+ yaani, Nergal-shareza, Samgar-nebo, Sarsekimu, Rabsarisi, Nergal-shareza yule Rabmagi na wakuu wengine wote wa mfalme wa Babiloni.  Sasa ikawa kwamba mara tu Sedekia mfalme wa Yuda na watu wote wa vita walipowaona, wakaanza kukimbia+ na kwenda nje ya jiji wakati wa usiku kupitia njia ya bustani ya mfalme,+ kupitia lile lango lililo katikati ya zile kuta mbili; nao wakaendelea kutoka nje kupitia njia ya Araba.+  Na jeshi la Wakaldayo likawafuatilia,+ nao wakamfikia Sedekia katika nchi tambarare ya jangwa la Yeriko.+ Kisha wakamchukua na kumleta kwa Nebukadreza mfalme wa Babiloni kule Ribla+ katika nchi ya Hamathi+ ili atangaze hukumu juu yake.+  Na mfalme wa Babiloni akawaua+ wana wa Sedekia katika Ribla mbele ya macho yake,+ na mfalme wa Babiloni akawaua watu wote wenye vyeo wa Yuda.+  Naye akayapofusha macho ya Sedekia,+ kisha akamfunga kwa pingu za shaba, ili ampeleke Babiloni.  Na Wakaldayo wakateketeza kwa moto nyumba ya mfalme na nyumba za watu,+ nao wakazibomoa kuta za Yerusalemu.+  Na Nebuzaradani+ mkuu wa walinzi+ akawapeleka uhamishoni kule Babiloni+ wale watu wengine walioachwa ndani ya jiji, na wale waliokimbia ili kujiunga naye, na watu wengine walioachwa. 10  Na baadhi ya watu, watu wa hali ya chini ambao hawakuwa na chochote hata kidogo, Nebuzaradani mkuu wa walinzi akawaacha wabaki katika nchi ya Yuda;+ naye akawapa mashamba ya mizabibu na utumishi wa lazima katika siku hiyo.+ 11  Zaidi ya hayo, Nebukadreza mfalme wa Babiloni akatoa amri kumhusu Yeremia kupitia Nebuzaradani mkuu wa walinzi, akisema: 12  “Mchukue, nawe umwangalie sana, wala usimtendee jambo lolote baya.+ Lakini vile atakavyokuambia, wewe mtendee vivyo hivyo.”+ 13  Kwa hiyo Nebuzaradani+ mkuu wa walinzi na Nebushazbani yule Rabsarisi, na Nergal-shareza yule Rabmagi na wakuu wote wa mfalme wakawatuma watu; 14  naam, waliwatuma watu na kumchukua Yeremia kutoka katika Ua wa Walinzi+ na kumtia mkononi mwa Gedalia+ mwana wa Ahikamu+ mwana wa Shafani,+ ili amlete katika nyumba yake, ili akae katikati ya watu. 15  Na neno la Yehova likamjia Yeremia alipokuwa amefungiwa katika Ua wa Walinzi,+ na kusema: 16  “Nenda, umwambie Ebed-meleki+ Mwethiopia, ‘Yehova wa majeshi, Mungu wa Israeli, amesema hivi: “Tazama, ninayatimiza maneno yangu juu ya jiji hili kuwe msiba wala si mema,+ nayo hakika yatatimia mbele yako katika siku ile.”’+ 17  “‘Nami nitakukomboa wewe katika siku ile,’+ asema Yehova, ‘nawe hutatiwa mkononi mwa watu ambao unawaogopa.’+ 18  “‘Kwa maana bila shaka nitakuokoa, nawe hutaanguka kwa upanga; na hakika nafsi yako itakuwa kama nyara kwako,+ kwa sababu umenitegemea mimi,’+ asema Yehova.”

Maelezo ya Chini