Yeremia 50:1-46

50  Neno ambalo Yehova alisema kuhusu Babiloni,+ kuhusu nchi ya Wakaldayo,+ kupitia Yeremia nabii:  “Lihubirini jambo hilo kati ya mataifa na mlitangaze.+ Na mwinue ishara;+ mlitangaze. Msifiche jambo lolote. Semeni, ‘Babiloni ametekwa.+ Beli ameona aibu.+ Merodaki ameingiwa na hofu. Sanamu zake zimeona aibu.+ Sanamu zake za mavi zimeingiwa na hofu.’  Kwa maana taifa limekuja juu yake kutoka kaskazini.+ Hilo ndilo linaloifanya nchi yake kuwa kitu cha kushangaza, hivi kwamba hakuna yeyote anayekaa ndani yake.+ Mwanadamu na pia mnyama wa kufugwa wamekimbia.+ Wameenda zao.”+  “Katika siku hizo na katika wakati huo,”+ asema Yehova, “wana wa Israeli, wao na wana wa Yuda pamoja, watakuja.+ Watatembea, wakilia huku wakitembea,+ nao watamtafuta Yehova Mungu wao.+  Wataendelea kuuliza njia ya kwenda Sayuni, nyuso zao zikiwa zimeelekezwa upande huo,+ wakisema, ‘Njooni, tujiunge pamoja na Yehova katika agano ambalo halitasahauliwa, linalodumu mpaka wakati usio na kipimo.’+  Watu wangu wamekuwa kundi la viumbe vinavyoangamia.+ Wachungaji wao wamewafanya waende huku na huku.+ Wamewapeleka juu ya milima.+ Wameenda kutoka mlima mpaka kilima. Wamepasahau mahali pao pa kupumzika.+  Wale wote wanaowapata wamewala,+ na adui zao wamesema,+ ‘Hatutakuwa na hatia,+ kwa sababu wamemtendea dhambi Yehova ambaye ni makao ya uadilifu,+ Yehova ambaye ni tumaini la mababu zao.’”+  “Kimbieni kutoka katikati ya Babiloni, na mwondoke katika nchi ya Wakaldayo,+ na muwe kama wanyama wanaoongoza mbele ya kundi.+  Kwa maana tazama, ninaamsha na kuleta juu ya Babiloni kutaniko la mataifa makubwa kutoka katika nchi ya kaskazini,+ na hakika wao watajipanga juu yake.+ Kutoka hapo atatekwa.+ Mishale ya mtu ni kama ya mwanamume mwenye nguvu ambaye harudi bila matokeo, akisababisha kufiwa na watoto.+ 10  Na Ukaldayo itakuwa nyara.+ Wale wote wanaomteka nyara watajishibisha,”+ asema Yehova. 11  “Kwa maana ninyi mliendelea kushangilia,+ kwa maana mliendelea kufurahi mlipokuwa mkiupora urithi wangu.+ Kwa maana mliendelea kukanyaga kama ndama-jike katika majani mororo,+ nanyi mkaendelea kulia kama farasi-dume.+ 12  Mama yenu ameona aibu sana.+ Yeye aliyewazaa ninyi amekata tamaa.+ Tazama! Yeye ndiye asiye na maana kabisa kati ya mataifa, nyika isiyo na maji na nchi tambarare ya jangwani.+ 13  Kwa sababu ya ghadhabu ya Yehova yeye hatakaliwa,+ naye atakuwa mahame yenye ukiwa.+ Na yeyote anayepita kando ya Babiloni, atatazama kwa mshangao na kupiga mluzi kwa sababu ya mapigo yake yote.+ 14  “Jipangeni juu ya Babiloni kila upande,+ ninyi nyote mnaokanyaga upinde.+ Mpigeni mishale.+ Msiuache mshale wowote, kwa maana yeye amemtendea dhambi Yehova.+ 15  Pigeni kelele za vita juu yake kila upande.+ Ametoa mkono wake.+ Nguzo zake zimeanguka. Kuta zake zimebomolewa.+ Kwa maana ni kisasi cha Yehova.+ Jilipizieni kisasi juu yake. Kama alivyotenda, mtendeeni vivyo hivyo.+ 16  Mkatilieni mbali mpandaji wa mbegu kutoka Babiloni,+ na yule anayechukua mundu wakati wa mavuno. Kwa sababu ya upanga unaoonea kila mmoja atawageukia watu wake mwenyewe, na kila mmoja ataikimbilia nchi yake mwenyewe.+ 17  “Israeli ni kondoo wa kundi aliyetawanywa.+ Simba wenyewe ndio wamemtawanya.+ Mara ya kwanza mfalme wa Ashuru amemla,+ na mara hii ya mwisho Nebukadreza mfalme wa Babiloni ameitafuna mifupa yake.+ 18  Kwa hiyo Yehova wa majeshi, Mungu wa Israseli, amesema hivi, ‘Tazama, ninakaza fikira zangu juu ya mfalme wa Babiloni na juu ya nchi yake kama nilivyokaza fikira zangu juu ya mfalme wa Ashuru.+ 19  Nami nitamrudisha Israeli kwenye uwanja wake wa malisho,+ na hakika yeye atalisha juu ya Karmeli+ na juu ya Bashani;+ na katika eneo lenye milima la Efraimu+ na la Gileadi+ nafsi yake itashiba.’” 20  “Na katika siku hizo na katika wakati huo,”+ asema Yehova, “kosa la Israeli litatafutwa,+ lakini halitakuwapo; na dhambi za Yuda,+ nazo hazitapatikana, kwa maana nitawasamehe wale nitakaowaacha wabaki.”+ 21  “Juu ya nchi ya Merathaimu—njoo juu yake+ na juu ya wakaaji wa Pekodi.+ Mauaji ya kikatili na maangamizi na yawafikie,” asema Yehova, “na ufanye kulingana na yote ambayo nimekuamuru wewe.+ 22  Kuna sauti ya vita katika nchi, na anguko kubwa.+ 23  Jinsi nyundo ya chuma+ ya dunia yote imekatwa na kuvunjwa!+ Jinsi Babiloni amekuwa kitu cha kushangaza tu kati ya mataifa!+ 24  Nimekuwekea mtego nawe umekamatwa, Ee Babiloni, nawe mwenyewe hukujua jambo hilo.+ Ulipatikana na pia ukashikwa, kwa maana ulishindana na Yehova.+ 25  “Yehova amefungua ghala lake, naye anatoa silaha za shutuma yake.+ Kwa maana kuna kazi aliyo nayo Bwana Mwenye Enzi Kuu,+ Yehova wa majeshi, katika nchi ya Wakaldayo.+ 26  Ingieni kwake kutoka sehemu ya mbali zaidi.+ Fungueni maghala yake.+ Mrundikeni, kama wale wanaorundika,+ mkamwangamize.+ Naye asije akawa na mabaki yoyote.+ 27  Waueni ng’ombe-dume zake wote wachanga.+ Na washuke kwenda machinjoni.+ Ole wao, kwa maana siku yao imefika, wakati wa kuwakazia fikira!+ 28  “Kuna sauti ya wale wanaokimbia na wale wanaoponyoka kutoka katika nchi ya Babiloni+ ili kutangaza katika Sayuni kisasi cha Yehova Mungu wetu,+ kisasi kwa ajili ya hekalu lake.+ 29  “Iteni wapiga-mishale juu ya Babiloni, wote wanaokanyaga upinde.+ Pigeni kambi juu yake pande zote. Wenye kuponyoka na wasiwepo.+ Mlipeni yeye kulingana na matendo yake.+ Kulingana na yote ambayo ametenda, mtendeeni vivyo hivyo.+ Kwa maana yeye ametenda kwa kimbelembele juu ya Yehova, juu ya Mtakatifu wa Israeli.+ 30  Kwa hiyo vijana wake wataanguka katika viwanja vyake vya watu wote,+ na hata wanaume wake wote wa vita watanyamazishwa katika siku hiyo,”+ asema Yehova. 31  “Tazama! Mimi niko dhidi yako,+ Ee Kimbelembele,”+ asema Bwana Mwenye Enzi Kuu,+ Yehova wa majeshi, “kwa maana siku yako lazima itakuja, wakati ambapo nitakukazia fikira. 32  Na hakika Kiburi kitajikwaa na kuanguka,+ nacho hakitakuwa na yeyote wa kukiinua.+ Nami nitawasha moto katika majiji yake, nao utayateketeza mazingira yake yote.”+ 33  Yehova wa majeshi amesema hivi: “Wana wa Israeli na wana wa Yuda wanakandamizwa pamoja, na wale wote wanaowachukua mateka wamewashika.+ Wamekataa kuwaachilia waende zao.+ 34  Mkombozi wao ni mwenye nguvu,+ Yehova wa majeshi ndilo jina lake.+ Bila shaka ataendesha kesi yao,+ ili aipe nchi utulivu+ na kuwafadhaisha wakaaji wa Babiloni.”+ 35  “Kuna upanga juu ya Wakaldayo,”+ asema Yehova, “na juu ya wakaaji wa Babiloni+ na juu ya wakuu+ wake na juu ya wenye hekima wake.+ 36  Kuna upanga juu ya wale wanaoongea maneno matupu,+ na hakika wao watatenda kipumbavu.+ Kuna upanga juu ya wanaume wake wenye nguvu,+ na kwa kweli wao wataingiwa na woga.+ 37  Kuna upanga juu ya farasi+ wao na juu ya magari yao ya vita na juu ya jamii yote iliyochangamana iliyo katikati yake,+ na hakika wao watakuwa wanawake.+ Kuna upanga juu ya hazina zake,+ nazo kwa kweli zitaporwa. 38  Kuna uharibifu juu ya maji yake, nayo lazima yatakaushwa.+ Kwa maana hiyo ni nchi ya sanamu za kuchongwa,+ na kwa sababu ya maono yao yenye kutia hofu wanaendelea kutenda kiwazimu. 39  Kwa hiyo wakaaji wa maeneo yasiyo na maji watakaa pamoja na wanyama wenye kupiga mayowe, na mbuni watakaa ndani yake;+ na ndani yake yeye hatakaliwa tena kamwe, wala yeye hatakaa mahali popote kwa kizazi baada ya kizazi.”+ 40  “Kama yalivyokuwa maangamizi ya Mungu juu ya Sodoma na Gomora+ na miji yake jirani,”+ asema Yehova, “vivyo hivyo hakuna mtu atakayekaa humo, wala mwana wa binadamu hatakaa humo akiwa mgeni.+ 41  “Tazama! Kikundi cha watu kinaingia kutoka kaskazini; na taifa kubwa+ na wafalme wakuu+ wataamshwa kutoka sehemu za mbali zaidi za dunia.+ 42  Wanashika upinde na mkuki.+ Ni wakali nao hawataonyesha rehema yoyote.+ Sauti yao ni kama bahari ambayo imechafuka,+ nao watapanda juu ya farasi;+ wamejipanga kama mtu mmoja kwa ajili ya kupigana vita nawe, Ee binti ya Babiloni.+ 43  “Mfalme wa Babiloni amesikia habari juu yao,+ na mikono yake imelegea.+ Kuna taabu! Maumivu makali yamemshika, kama mwanamke anayezaa.+ 44  “Tazama! Mtu atapanda kama simba kutoka katika vichaka vyenye fahari kando ya Yordani kwenda kwenye makao yenye kudumu,+ lakini kwa kitambo kidogo nitawakimbiza kutoka kwake.+ Na yule ambaye amechaguliwa nitamweka juu yake.+ Kwa maana ni nani aliye kama mimi,+ na ni nani atakayenipinga,+ na ni nani, sasa, aliye mchungaji anayeweza kusimama mbele zangu?+ 45  Kwa hiyo sikieni shauri+ la Yehova ambalo ametunga juu ya Babiloni+ na mawazo yake ambayo amefikiri juu ya nchi ya Wakaldayo.+ Hakika wale wadogo wa kundi watakokotwa huku na huku.+ Hakika kwa sababu yao atayafanya makao yao kuwa ukiwa.+ 46  Kutokana na sauti ya kukamatwa kwa Babiloni, hakika dunia itaanza kutikiswa,+ na kati ya mataifa kilio kitasikiwa.”+

Maelezo ya Chini