Yeremia 8:1-22

8  “Wakati huo,” asema Yehova, “watu wataleta pia mifupa ya wafalme wa Yuda na mifupa ya wakuu wake na mifupa ya makuhani na mifupa ya manabii na mifupa ya wakaaji wa Yerusalemu kutoka katika makaburi yao.+  Nao kwa kweli wataitandaza mbele ya jua na mbele ya mwezi na mbele ya jeshi lote la mbingu ambalo wamelipenda na ambalo wamelitumikia na ambalo wamelifuata+ na ambalo wamelitafuta na ambalo wameliinamia.+ Haitakusanywa, wala haitazikwa. Itakuwa kama mbolea juu ya uso wa nchi.”+  “Na hakika wale mabaki wa wale wote wanaobaki kutoka katika familia hii mbaya watachagua kifo badala ya uzima+ katika mahali pote pa wale wanaobaki, ambapo nitakuwa nimewatawanya,”+ asema Yehova wa majeshi.  “Nawe uwaambie, ‘Yehova amesema hivi: “Je, wataanguka na wasiamke tena?+ Mtu akirudi, je, yule mwingine hatarudi pia?+  Kwa nini watu hawa, Yerusalemu, wanakosa uaminifu kwa ukosefu wa uaminifu unaodumu? Wameshika udanganyifu;+ wamekataa kurudi.+  Nimetega sikio,+ nami niliendelea kusikiliza.+ Jinsi walivyoendelea kusema haikuwa sawa. Hakuna mtu yeyote aliyekuwa akitubu ubaya wake,+ akisema, ‘Nimefanya nini?’ Kila mmoja anarudi katika mwendo unaopendwa na wengi,+ kama farasi anayekimbia kwenda vitani.  Hata korongo juu mbinguni—anajua vema nyakati zake zilizowekwa;+ na njiwa-tetere+ na barawai na teleka—huangalia vema wakati wa kila mmoja wao kuingia. Lakini watu wangu hawajaijua hukumu ya Yehova.”’+  “‘Ninyi mnawezaje kusema: “Sisi tuna hekima, nasi tuna sheria ya Yehova”?+ Hakika, sasa, kalamu+ ya uwongo ya waandishi imefanya kazi ya uwongo mtupu.  Wenye hekima wameona aibu.+ Wameingiwa na woga nao watashikwa. Tazama! Wamelikataa neno la Yehova, nao wana hekima gani?+ 10  Kwa hiyo nitawapa wanaume wengine wake zao, mashamba yao kwa wale wanaoyamiliki;+ kwa maana, kuanzia aliye mdogo zaidi mpaka aliye mkubwa zaidi, kila mmoja anajipatia pato lisilo la haki;+ kuanzia nabii mpaka kuhani, kila mmoja anatenda kwa uwongo.+ 11  Nao wanajaribu kuponya kijuujuu kuvunjika kwa binti ya watu wangu,+ wakisema: “Kuna amani! Kuna amani!” wakati hakuna amani.+ 12  Je, waliona aibu kwa sababu walikuwa wamefanya chukizo?+ Jambo moja ni kwamba hakika hawakuweza kuona aibu; jambo lingine ni kwamba hawakujua namna ya kufedheheka.+ “‘Kwa hiyo wataanguka katikati ya wale wanaoanguka. Katika wakati wa kuwakazia fikira,+ watajikwaa,’ Yehova amesema.+ 13  “‘Nitakapokuwa nikikusanya, nitawamaliza,’ asema Yehova.+ ‘Hakutakuwa na zabibu juu ya mzabibu,+ wala hakutakuwa na tini juu ya mtini, na hakika majani yatakauka. Na vitu ninavyowapa vitapita kando yao.’” 14  “Kwa nini tunaketi tuli? Jikusanyeni pamoja, nasi tuingie katika majiji yenye ngome+ na tunyamaze humo. Kwa maana Yehova Mungu wetu ametunyamazisha,+ naye anatupa sisi maji yaliyotiwa sumu tunywe,+ kwa sababu tumemtendea Yehova dhambi. 15  Amani ilitumainiwa, lakini hakuna mema yaliyokuja;+ wakati wa kuponywa, lakini, tazama! hofu!+ 16  Kukoroma kwa farasi zake kumesikiwa kutoka Dani.+ Kutokana na sauti ya kulia kwa farasi-dume zake nchi nzima imeanza kutikisika.+ Nao wanaingia na kuila nchi na vyote vilivyomo, jiji na wakaaji wake.” 17  “Kwa maana tazama, ninawatuma nyoka katikati yenu, nyoka wenye sumu,+ wasioweza kutumbuizwa,+ na hakika wao watawauma ninyi,” asema Yehova. 18  Huzuni isiyoweza kutibiwa imeniingia.+ Moyo wangu ni mgonjwa. 19  Tazama, kuna sauti ya kilio cha kuomba msaada cha binti ya watu wangu kutoka katika nchi ya mbali:+ “Je, Yehova hayumo Sayuni?+ Au, je, mfalme wake hayumo ndani yake?”+ “Kwa nini wamenitia uchungu kwa sanamu zao za kuchongwa, kwa miungu yao ya kigeni ya ubatili?”+ 20  “Mavuno yamepita, kiangazi kimeisha; lakini sisi hatukuokolewa!”+ 21  Nimevunjwa-vunjwa+ kwa sababu ya kuvunjika kwa binti ya watu wangu.+ Nimehuzunika. Mshangao kamili umenishika.+ 22  Je, hakuna zeri katika Gileadi?+ Au, je, hakuna mponyaji humo?+ Kwa nini, basi, kupona+ kwa binti ya watu wangu hakujatokea?+

Maelezo ya Chini