Yeremia 52:1-34

52  Sedekia+ alikuwa na umri wa miaka 21 alipoanza kutawala,+ naye akatawala miaka 11 katika Yerusalemu.+ Na jina la mama yake lilikuwa Hamutali+ binti ya Yeremia wa Libna.+  Naye akaendelea kufanya yaliyokuwa mabaya machoni pa Yehova,+ kulingana na yote aliyokuwa amefanya Yehoyakimu.+  Kwa maana hayo yalitukia katika Yerusalemu na Yuda kwa sababu ya hasira ya Yehova, mpaka alipokuwa amewatupa kutoka mbele za uso wake.+ Na Sedekia akaanza kumwasi mfalme wa Babiloni.+  Mwishowe ikawa kwamba katika mwaka wa tisa wa kuwa kwake mfalme,+ katika mwezi wa kumi, katika siku ya kumi ya mwezi huo, Nebukadreza mfalme wa Babiloni akaja, yeye pamoja na jeshi lake lote, juu ya Yerusalemu,+ nao wakaanza kupiga kambi juu yake na kujenga juu yake ukuta wa kumzingira pande zote.+  Kwa hiyo jiji likazingirwa mpaka mwaka wa kumi na moja wa Mfalme Sedekia.+  Katika mwezi wa nne, katika siku ya tisa ya mwezi huo,+ njaa pia ikawa kali ndani ya jiji na hapakuwa na mkate kwa ajili ya watu wa nchi.+  Mwishowe jiji likapenywa;+ nao watu wote wa vita, wakaanza kukimbia+ na kutoka katika jiji wakati wa usiku kupitia njia ya lango lililo kati ya zile kuta mbili kando ya bustani ya mfalme,+ huku Wakaldayo wakiwa wamelizunguka jiji pande zote; nao wakaendelea kwenda kupitia njia ya Araba.+  Na jeshi la Wakaldayo likamfuatilia mfalme,+ nao wakamfikia Sedekia+ katika nchi tambarare za jangwa la Yeriko; na jeshi lake lote likatawanyika kutoka upande wake.+  Ndipo wakamkamata mfalme na kumleta kwa mfalme wa Babiloni+ kule Ribla+ katika nchi ya Hamathi,+ ili atangaze maamuzi ya hukumu juu yake.+ 10  Na mfalme wa Babiloni akawaua wana wa Sedekia mbele ya macho yake,+ na pia wakuu wote wa Yuda akawaua kule Ribla.+ 11  Naye akayapofusha macho ya Sedekia,+ kisha mfalme wa Babiloni akamfunga kwa pingu za shaba, akampeleka Babiloni+ na kumtia katika nyumba ya kifungo mpaka siku ya kufa kwake. 12  Na katika mwezi wa tano, siku ya kumi ya mwezi huo, yaani, katika mwaka wa kumi na tisa wa Mfalme Nebukadreza,+ mfalme wa Babiloni, Nebuzaradani+ mkuu wa walinzi, aliyekuwa akisimama mbele ya mfalme wa Babiloni, aliingia ndani ya Yerusalemu. 13  Naye akaiteketeza nyumba ya Yehova+ na nyumba ya mfalme na nyumba zote za Yerusalemu;+ na kila nyumba kubwa akaiteketeza kwa moto.+ 14  Na majeshi yote ya Wakaldayo yaliyokuwa pamoja na yule mkuu wa walinzi yakazibomoa kuta zote za Yerusalemu, kuzunguka pande zote.+ 15  Na baadhi ya watu wa hali ya chini kati ya watu na wale watu wengine walioachwa katika jiji+ na wale waliokimbia wakajiunga na mfalme wa Babiloni na wale wafanyakazi stadi wengine Nebuzaradani mkuu wa walinzi akawapeleka uhamishoni.+ 16  Na wengine kati ya watu wa hali ya chini wa nchi Nebuzaradani yule mkuu wa walinzi akawaacha wabaki kuwa watunza-mizabibu na kuwa wafanyakazi wa kulazimishwa.+ 17  Na zile nguzo za shaba+ za nyumba ya Yehova na yale mabehewa+ na ile bahari ya shaba+ iliyokuwa katika nyumba ya Yehova, Wakaldayo wakazivunja vipande-vipande na kuichukua shaba yake yote kuipeleka Babiloni.+ 18  Nao wakachukua makopo na sepetu+ na mikasi ya taa+ na mabakuli+ na vikombe na vyombo vyote vya shaba walivyokuwa wakitumia kuhudumu.+ 19  Na beseni+ na vyetezo na mabakuli na makopo na vinara vya taa+ na vikombe na mabakuli+ yaliyokuwa ya dhahabu halisi,+ na vile vilivyokuwa vya fedha halisi,+ yule mkuu wa walinzi akavichukua.+ 20  Na zile nguzo+ mbili, ile bahari+ moja, na wale ng’ombe-dume kumi na wawili wa shaba+ waliokuwa chini ya bahari, yale mabehewa, ambayo Mfalme Sulemani alikuwa ametengeneza kwa ajili ya nyumba ya Yehova.+ Uzito wa shaba yake haukupimwa—vyombo hivyo vyote.+ 21  Na kuhusu zile nguzo, kila nguzo ilikuwa na kimo cha mikono kumi na minane,+ na kamba ya urefu wa mikono kumi na miwili ingeweza kuizunguka;+ na unene wake ulikuwa upana wa vidole vinne, nayo ilikuwa na tundu. 22  Na lile kombe juu yake lilikuwa la shaba,+ na urefu wa lile kombe moja ulikuwa mikono mitano;+ na zile kamba za nyavu na makomamanga yaliyo juu ya lile kombe, kuzunguka pande zote,+ hivyo vyote vilikuwa vya shaba; na nguzo ya pili ilikuwa vivyo hivyo, pia yale makomamanga.+ 23  Na makomamanga yakawa 96, kandokando, makomamanga yote yakiwa 100 juu ya zile kamba za nyavu kuzunguka pande zote.+ 24  Zaidi ya hayo, yule mkuu wa walinzi akamchukua Seraya+ mkuu wa makuhani na Sefania+ kuhani wa pili na wale watunza-milango watatu,+ 25  naye akachukua kutoka jijini ofisa mmoja wa makao ya mfalme ambaye alikuwa mkuu juu ya watu wa vita, na watu 7 kati ya wale wenye kuingia kwa mfalme,+ waliopatikana katika jiji, na mwandishi wa mkuu wa jeshi, mwenye kuwakusanya watu wa nchi, na watu 60 kati ya watu wa nchi, waliopatikana katikati ya jiji.+ 26  Basi Nebuzaradani+ mkuu wa walinzi akawachukua na kuwapeleka kwa mfalme wa Babiloni kule Ribla.+ 27  Na mfalme wa Babiloni akawapiga na kuwaua+ watu hao kule Ribla+ katika nchi ya Hamathi.+ Hivyo Yuda wakaenda uhamishoni kutoka katika nchi yao.+ 28  Hawa ndio watu ambao Nebukadreza alipeleka uhamishoni: katika mwaka wa 7, Wayahudi 3,023.+ 29  Katika mwaka wa 18 wa Nebukadreza,+ kutoka katika Yerusalemu kulikuwa na nafsi 832. 30  Katika mwaka wa 23 wa Nebukadreza, Nebuzaradani mkuu wa walinzi aliwapeleka Wayahudi uhamishoni, nafsi 745.+ Nafsi zote zilikuwa 4,600. 31  Mwishowe ikawa kwamba katika mwaka wa 37 wa uhamisho wa Yehoyakini+ mfalme wa Yuda, katika mwezi wa 12, katika siku ya 25 ya mwezi huo, Evil-merodaki mfalme wa Babiloni, katika mwaka wa kuwa kwake mfalme, akakiinua kichwa+ cha Yehoyakini mfalme wa Yuda na kumtoa katika nyumba ya gereza. 32  Naye akaanza kusema naye mambo mema na kukiweka kiti chake cha ufalme juu zaidi ya vile viti vya wafalme wengine waliokuwa pamoja naye katika Babiloni.+ 33  Naye akamvua mavazi yake ya gerezani,+ naye akala mkate+ mbele yake daima siku zote za maisha yake.+ 34  Nayo posho yake, alipewa posho daima kutoka kwa mfalme wa Babiloni, kila siku kama inavyostahili, mpaka siku ya kufa kwake,+ siku zote za maisha yake.

Maelezo ya Chini