Yeremia 32:1-44

32  Neno lililomjia Yeremia kutoka kwa Yehova katika mwaka wa kumi wa Sedekia mfalme wa Yuda,+ yaani, mwaka wa kumi na nane wa Nebukadreza.+  Na wakati huo majeshi ya mfalme wa Babiloni yalikuwa yanazingira Yerusalemu;+ naye Yeremia nabii alikuwa chini ya kizuizi katika Ua wa Walinzi+ ulio katika nyumba ya mfalme wa Yuda;  kwa sababu Sedekia mfalme wa Yuda alikuwa amemzuilia,+ akisema: “Kwa nini unatoa unabii,+ ukisema, ‘Yehova amesema hivi: “Tazama, ninalitia jiji hili mkononi mwa mfalme wa Babiloni, na hakika yeye ataliteka;+  na Sedekia mwenyewe, mfalme wa Yuda, hataponyoka kutoka mkononi mwa Wakaldayo, kwa maana bila shaka atatiwa mkononi mwa mfalme wa Babiloni, na kinywa chake kitasema na kinywa cha yule, na macho yake yatayaona macho ya yule”’;+  ‘naye atampeleka Sedekia mpaka Babiloni, naye ataendelea kuwa huko mpaka nitakapomkazia fikira,’+ asema Yehova; ‘ingawa ninyi mnaendelea kupigana na Wakaldayo, hamtafanikiwa’?”+  Na Yeremia akasema: “Neno la Yehova limenijia, na kusema,  ‘Tazama, Hanameli mwana wa Shalumu ndugu ya baba yako anakuja kwako, kusema: “Jinunulie shamba langu lililoko Anathothi,+ kwa sababu haki ya kukomboa ni yako, ulinunue.”’”+  Baada ya muda Hanameli mwana wa ndugu ya baba yangu akaingia kwangu, kulingana na lile neno la Yehova, ndani ya Ua wa Walinzi,+ naye akaniambia: “Tafadhali, nunua shamba langu lililoko Anathothi,+ lililo katika nchi ya Benyamini,+ kwa maana haki ya fungu la urithi ni yako, na mamlaka ya kukomboa ni yako. Linunue liwe lako.” Ndipo nikajua kwamba hilo lilikuwa neno la Yehova.+  Kwa hiyo nikanunua lile shamba lililoko Anathothi+ kutoka kwa Hanameli+ mwana wa ndugu ya baba yangu. Nami nikaanza kumpimia pesa,+ shekeli saba na vipande kumi vya fedha. 10  Kisha nikaandika katika hati+ na kutia muhuri+ na kuchukua mashahidi+ nilipokuwa nikipima+ pesa katika mizani. 11  Baada ya hayo nikachukua ile hati ya ununuzi, ile iliyotiwa muhuri kulingana na amri na masharti,+ na ile iliyoachwa wazi; 12  kisha nikampa hati ya ununuzi Baruku+ mwana wa Neria+ mwana wa Mahseya mbele ya macho ya Hanameli mwana wa ndugu ya baba yangu na mbele ya macho ya mashahidi, wale wenye kuandika katika ile hati ya ununuzi,+ mbele ya macho ya Wayahudi wote waliokuwa wameketi katika Ua wa Walinzi.+ 13  Sasa nikamwamuru Baruku mbele ya macho yao, nikisema: 14  “Yehova wa majeshi, Mungu wa Israeli, amesema hivi, ‘Chukua hizi hati, hii hati ya ununuzi, iliyotiwa muhuri, na ile hati nyingine iliyoachwa wazi,+ nawe uziweke katika chombo cha udongo, ili zidumu kwa siku nyingi.’ 15  Kwa maana Yehova wa majeshi, Mungu wa Israeli, amesema hivi, ‘Bado nyumba na mashamba na mizabibu zitanunuliwa katika nchi hii.’”+ 16  Nami nikaanza kusali+ kwa Yehova baada ya kumpa Baruku+ mwana wa Neria+ ile hati ya ununuzi, nikisema: 17  “Ole wangu, Ee Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova!+ Tazama, wewe mwenyewe umeziumba mbingu na dunia kwa nguvu zako kuu+ na kwa mkono wako ulionyooshwa.+ Jambo hilo lote si la ajabu mno kwako,+ 18  Wewe unayeonyesha fadhili zenye upendo kuelekea maelfu,+ na kulipa kosa la akina baba katika vifua vya wana wao baada yao,+ Mungu wa kweli, aliye Mkuu,+ Mwenye nguvu,+ Yehova wa majeshi+ ndilo jina lake,+ 19  mkuu katika shauri+ na mwingi katika matendo,+ wewe ambaye macho yako yamefunguliwa juu ya njia zote za wanadamu,+ ili kumpa kila mmoja kulingana na njia zake na kulingana na matunda ya matendo yake;+ 20  wewe uliyeweka ishara na miujiza katika nchi ya Misri mpaka leo hii na katika Israeli na kati ya wanadamu,+ ili ujifanyie jina, kama ilivyo leo hii.+ 21  Nawe ukawatoa watu wako Israeli katika nchi ya Misri,+ kwa ishara na kwa miujiza+ na kwa mkono wenye nguvu na kwa mkono ulionyooshwa na kwa hali kuu ya kuogopesha.+ 22  “Baada ya muda ukawapa nchi hii ambayo uliwaapia mababu zao kuwapa,+ nchi inayotiririka maziwa na asali.+ 23  Nao wakaingia na kuimiliki,+ lakini hawakuitii sauti yako, nao hawakutembea katika sheria yako.+ Mambo yote uliyowaamuru kufanya hawakuyafanya,+ hivi kwamba ukafanya msiba huu wote uwaangukie.+ 24  Tazama! Watu wamekuja na maboma ya kuzingira+ kwenye jiji ili kuliteka,+ na jiji hili hakika litatiwa mkononi mwa Wakaldayo wanaopiga vita juu yake,+ kwa sababu ya upanga+ na njaa+ na tauni;+ na lile ulilosema limetendeka, na, tazama, wewe unaliona.+ 25  Ingawa wewe mwenyewe umeniambia, Ee Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova, ‘Jinunulie lile shamba kwa pesa+ na kuchukua mashahidi,’+ ingawa lazima jiji lenyewe litatiwa mkononi mwa Wakaldayo.”+ 26  Ndipo neno la Yehova likamjia Yeremia, na kusema: 27  “Mimi hapa, Yehova, Mungu wa wote wenye mwili.+ Je, kwangu mimi kuna jambo lolote ambalo ni la ajabu mno?+ 28  Kwa hiyo Yehova amesema hivi, ‘Tazama, ninalitia jiji hili katika mkono wa Wakaldayo na katika mkono wa Nebukadreza mfalme wa Babiloni, naye lazima ataliteka.+ 29  Na Wakaldayo wanaopiga vita juu ya jiji hili wataingia ndani na kuliwasha jiji hili na kuliteketeza kwa moto+ na nyumba ambazo juu ya paa zake wamemfukizia Baali moshi wa dhabihu na kuimiminia miungu mingine matoleo ya kinywaji kwa kusudi la kunitia uchungu.’+ 30  “‘Kwa maana wana wa Israeli na wana wa Yuda wamekuwa tu watendaji wa mambo mabaya machoni pangu, tangu ujana wao na kuendelea;+ kwa maana wana wa Israeli pia wananitia uchungu kwa kazi za mikono yao,’+ asema Yehova. 31  ‘Kwa maana jiji hili, tangu siku walipolijenga, mpaka leo hii, limekuwa tu kisababishi cha hasira ndani yangu+ na kisababishi cha ghadhabu ndani yangu, ili kuliondoa mbele za uso wangu,+ 32  kwa sababu ya ubaya wote wa wana wa Israeli+ na wa wana wa Yuda+ ambao wametenda ili kunitia uchungu,+ wao, wafalme+ wao, wakuu+ wao, makuhani+ wao na manabii+ wao, na watu wa Yuda na wakaaji wa Yerusalemu. 33  Nao wakaendelea kunipa mimi mgongo wala si uso;+ ingawa walikuwa wakifundishwa, kuamka mapema na kuwafundisha, lakini hakuna hata mmoja wao aliyesikiliza ili kupokea nidhamu.+ 34  Nao wakawa wakiweka machukizo yao katika nyumba ambayo jina langu limeitwa juu yake, ili kuitia unajisi.+ 35  Na zaidi ya hayo, walijenga mahali pa juu pa Baali+ palipo katika bonde la mwana wa Hinomu,+ ili kuwapitisha wana wao na binti zao motoni+ kwa Moleki,+ jambo ambalo sikuwaamuru,+ wala halikuingia moyoni mwangu kufanya chukizo hili,+ kwa kusudi la kufanya Yuda watende dhambi.’+ 36  “Na sasa, basi, Yehova Mungu wa Israeli amesema hivi kuhusu jiji hili ambalo ninyi mnasema hakika litatiwa mkononi mwa mfalme wa Babiloni kwa upanga na kwa njaa na kwa tauni,+ 37  ‘Tazama, ninawakusanya pamoja kutoka katika nchi zote ambako nitakuwa nimewatawanya katika hasira yangu na katika ghadhabu yangu na katika hasira kuu;+ nami nitawarudisha mahali hapa na kuwakalisha katika usalama.+ 38  Na hakika wao watakuwa watu wangu,+ nami mwenyewe nitakuwa Mungu wao.+ 39  Nami nitawapa moyo mmoja+ na njia moja ili waniogope sikuzote, iwe kwa mema yao na kwa mema ya wana wao baada yao.+ 40  Nami nitafanya pamoja nao agano linalodumu mpaka wakati usio na kipimo,+ kwamba mimi sitageuka kutoka nyuma yao, ili niwatendee mema;+ nami nitatia ndani ya moyo wao hali ya kuniogopa mimi ili wasigeuke kando kutoka kwangu.+ 41  Nami nitafurahi juu yao ili niwatendee mema,+ nami nitawapanda katika nchi hii+ katika ukweli kwa moyo wangu wote na kwa nafsi yangu yote.’” 42  “Kwa maana Yehova amesema hivi, ‘Kama nilivyoleta huu msiba wote mkubwa juu ya watu hawa, ndivyo nitakavyoleta juu yao wema wote ambao ninasema kuwahusu.+ 43  Na hakika mashamba yatanunuliwa katika nchi hii+ ambayo ninyi mtakuwa mkisema: “Hiyo ni mahame yenye ukiwa+ yasiyo na mwanadamu wala mnyama wa kufugwa. Imetiwa mkononi mwa Wakaldayo.”’+ 44  “‘Watu watanunua mashamba kwa pesa, na maandishi yatatiwa katika hati+ na muhuri kutiwa na mashahidi+ kuchukuliwa, katika nchi ya Benyamini,+ na katika maeneo yanayozunguka Yerusalemu,+ na katika majiji ya Yuda,+ na katika majiji ya eneo lenye milima, na katika majiji ya nchi tambarare ya chini,+ na katika majiji ya kusini,+ kwa sababu nitawarudisha mateka wao,’+ asema Yehova.”

Maelezo ya Chini