Yeremia 40:1-16

40  Neno lililomjia Yeremia kutoka kwa Yehova baada ya Nebuzaradani+ mkuu wa walinzi kumtoa katika Rama,+ alipomchukua huku akiwa amefungwa kwa pingu za mkononi katikati ya wahamishwa wote wa Yerusalemu na wa Yuda, ambao walikuwa wakipelekwa uhamishoni katika Babiloni.+  Ndipo yule mkuu wa walinzi akamchukua Yeremia na kumwambia: “Yehova Mungu wako alitangaza msiba huu juu ya mahali hapa,+  ili Yehova autimize na kufanya jinsi ambavyo amesema, kwa sababu ninyi mumemtendea Yehova dhambi wala hamkuitii sauti yake. Na jambo hili limewapata ninyi.+  Na sasa, tazama! Leo nimekufungua pingu zilizokuwa mikononi mwako. Ikiwa ni vema machoni pako uje pamoja nami kule Babiloni, njoo, nami nitakuangalia sana.+ Lakini ikiwa ni vibaya machoni pako kwenda pamoja nami kule Babiloni, acha. Angalia! Nchi nzima iko mbele yako. Kokote ambako ni kwema na sawa machoni pako kwenda, nenda huko.”+  Na alipokuwa bado hajaamua kurudi, Nebuzaradani akasema: “Rudi kwa Gedalia+ mwana wa Ahikamu+ mwana wa Shafani,+ ambaye mfalme wa Babiloni amemweka juu ya majiji ya Yuda, nawe ukae pamoja naye katikati ya watu; au popote ambapo ni sawa machoni pako kwenda, nenda.”+ Ndipo mkuu wa walinzi akampa posho ya chakula na zawadi na kumwacha aende zake.+  Kwa hiyo Yeremia akaja kwa Gedalia+ mwana wa Ahikamu kule Mispa+ na kuanza kukaa pamoja naye katikati ya watu waliobaki katika nchi.  Baadaye wakuu wote wa majeshi waliokuwa uwanjani,+ wao pamoja na watu wao, wakasikia kwamba mfalme wa Babiloni amemweka Gedalia mwana wa Ahikamu juu ya nchi na kwamba alikuwa amemweka juu ya wanawake na watoto wadogo na baadhi ya watu wa hali ya chini wa nchi, ambao hawakuwa wamepelekwa uhamishoni katika Babiloni.+  Basi wakamwendea Gedalia kule Mispa, Ishmaeli+ mwana wa Nethania na Yohanani+ na Yonathani, wana wa Karea, na Seraya mwana wa Tanhumethi na wana wa Efai Mnetofa+ na Yezania+ mwana wa yule Mmaakathi,+ wao pamoja na watu wao.+  Na Gedalia+ mwana wa Ahikamu+ mwana wa Shafani+ akawaapia+ wao pamoja na watu wao, akisema: “Msiogope kuwatumikia Wakaldayo. Endeleeni kukaa katika nchi na kumtumikia mfalme wa Babiloni, na itakuwa vema kwenu.+ 10  Na kwa habari yangu, tazama, ninakaa katika Mispa,+ ili kusimama mbele ya Wakaldayo watakaokuja kwetu. Nanyi kusanyeni divai+ na matunda ya wakati wa kiangazi na mafuta na mviweke katika vyombo vyenu na mkae katika majiji yenu ambayo mmeyateka.” 11  Na Wayahudi wote waliokuwa katika Moabu na katikati ya wana wa Amoni na katika Edomu na wale waliokuwa katika nchi nyingine zote,+ wao pia wakasikia kwamba mfalme wa Babiloni amewapa Yuda mabaki na kwamba alikuwa ameweka juu yao Gedalia+ mwana wa Ahikamu mwana wa Shafani. 12  Na Wayahudi wote wakaanza kurudi kutoka mahali pote ambapo walikuwa wametawanywa, nao wakaendelea kuja nchini Yuda kwa Gedalia kule Mispa.+ Nao wakakusanya divai na matunda ya wakati wa kiangazi kwa wingi sana. 13  Naye Yohanani+ mwana wa Karea+ na wakuu wote wa majeshi waliokuwa uwanjani,+ wakamjia Gedalia kule Mispa. 14  Nao wakamwambia: “Je, hujui kabisa kwamba Baalisi mfalme wa wana wa Amoni,+ amemtuma Ishmaeli+ mwana wa Nethania+ ili akupige nafsi yako akuue?” Lakini Gedalia mwana wa Ahikamu hakuwaamini.+ 15  Na Yohanani+ mwana wa Karea mwenyewe akamwambia Gedalia, mahali pa maficho katika Mispa: “Nataka kwenda, sasa, nimpige na kumuua Ishmaeli mwana wa Nethania, kwa kuwa hakuna mtu atakayejua.+ Kwa nini akupige nafsi akuue, na kwa nini watu wote wa Yuda wanaokusanyika kwako watawanywe na mabaki ya Yuda yaangamie?”+ 16  Lakini Gedalia+ mwana wa Ahikamu+ akamwambia Yohanani mwana wa Karea: “Usifanye jambo hili, kwa maana unasema uwongo kumhusu Ishmaeli.”+

Maelezo ya Chini