Yeremia 27:1-22

27  Katika mwanzo wa ufalme wa Yehoyakimu mwana wa Yosia,+ mfalme wa Yuda, neno hili lilimjia Yeremia kutoka kwa Yehova, na kusema:  “Yehova ameniambia hivi, ‘Jitengenezee pingu na nira,+ nawe uziweke juu ya shingo yako.+  Nawe uzipeleke kwa mfalme wa Edomu+ na kwa mfalme wa Moabu+ na kwa mfalme wa wana wa Amoni+ na kwa mfalme wa Tiro+ na kwa mfalme wa Sidoni+ kwa mkono wa wajumbe wanaokuja Yerusalemu kwa Sedekia mfalme wa Yuda.  Nawe uwape amri kwa ajili ya mabwana wao, na kusema: “‘“Yehova wa majeshi, Mungu wa Israeli,+ amesema hivi; waambieni hivi mabwana wenu,  ‘Mimi mwenyewe nimeifanya dunia,+ wanadamu+ na wanyama+ walio juu ya uso wa dunia kwa nguvu zangu kuu+ na kwa mkono wangu ulionyooshwa;+ nami nimempa hiyo yeye ambaye nimemwona kuwa sawa machoni pangu.+  Na sasa mimi mwenyewe nimezitia nchi hizi zote mkononi mwa Nebukadneza mfalme wa Babiloni,+ mtumishi wangu;+ na nimempa hata wanyama wa mwituni ili wamtumikie.+  Na mataifa yote lazima wamtumikie yeye+ na mwana wake na mjukuu wake mpaka uje wakati wa nchi yake mwenyewe,+ na mataifa mengi na wafalme wakuu watamtumikisha kama mtumishi.’+  “‘“‘Na itatukia kwamba lile taifa na ule ufalme ambao hautamtumikia Nebukadneza mfalme wa Babiloni; na lile ambalo halitatia shingo yake chini ya nira ya mfalme wa Babiloni, nitakaza fikira zangu juu ya taifa hilo kwa upanga+ na kwa njaa+ na kwa tauni,’+ asema Yehova, ‘mpaka nitakapokuwa nimewamaliza kabisa kwa mkono wake.’+  “‘“‘Nanyi msiwasikilize manabii+ wenu na waaguzi wenu na waota-ndoto+ wenu na watu wenu wenye kufanya uchawi na walozi+ wenu, ambao wanawaambia: “Ninyi hamtamtumikia mfalme wa Babiloni.”+ 10  Kwa maana wao wanawatolea unabii wa uwongo, kusudi mpelekwe mbali kutoka katika nchi yenu; nami niwatawanye, nanyi mwangamie.+ 11  “‘“‘Nalo taifa litakalotia shingo yake chini ya nira ya mfalme wa Babiloni na kwa kweli limtumikie, mimi pia nitaliacha lipumzike juu ya nchi yake,’ asema Yehova, ‘nalo hakika litailima na kukaa ndani yake.’”’”+ 12  Hata Sedekia+ mfalme wa Yuda nilimwambia kulingana na maneno haya yote,+ nikisema: “Tieni shingo zenu chini ya nira ya mfalme wa Babiloni, mkamtumikie yeye na watu wake, mwendelee kuishi.+ 13  Kwa nini wewe mwenyewe na watu wako mfe kwa upanga,+ kwa njaa+ na kwa tauni+ kulingana na yale ambayo Yehova amesema kuhusu lile taifa ambalo halitamtumikia mfalme wa Babiloni? 14  Nanyi msiyasikilize maneno ya manabii wanayowaambia, ‘Hamtamtumikia mfalme wa Babiloni,’+ kwa sababu wanawatolea unabii wa uwongo.+ 15  “‘Kwa maana mimi sikuwatuma,’ asema Yehova, ‘lakini wanatoa unabii katika jina langu kwa uwongo, kusudi niwatawanye,+ nanyi mwangamie,+ ninyi pamoja na wale manabii wanaowatolea unabii.’”+ 16  Nami nikawaambia makuhani na watu hawa wote, nikisema: “Yehova amesema hivi, ‘Msiyasikilize maneno ya manabii wenu wanaowatolea unabii, wakisema: “Tazama! Vyombo vya nyumba ya Yehova vitarudishwa kutoka Babiloni hivi karibuni!”+ Kwa maana wanawatolea ninyi unabii wa uwongo.+ 17  Msiwasikilize. Mtumikieni mfalme wa Babiloni, mwendelee kuishi.+ Kwa nini jiji hili liwe ukiwa?+ 18  Lakini ikiwa wao ni manabii na ikiwa wana neno la Yehova, tafadhali, acheni wamwombe Yehova wa majeshi,+ ili vyombo vilivyobaki katika nyumba ya Yehova na katika nyumba ya mfalme wa Yuda na katika Yerusalemu visiende Babiloni.’ 19  “Kwa maana Yehova wa majeshi amesema hivi kuhusu zile nguzo+ na kuhusu ile bahari+ na kuhusu yale mabehewa+ na kuhusu yale mabaki ya vyombo ambavyo vimebaki katika jiji hili,+ 20  ambavyo Nebukadneza mfalme wa Babiloni hakuchukua alipompeleka uhamishoni Yekonia+ mwana wa Yehoyakimu, mfalme wa Yuda, kutoka Yerusalemu kwenda Babiloni, pamoja na watu wote wenye vyeo wa Yuda na Yerusalemu;+ 21  kwa maana Yehova wa majeshi, Mungu wa Israeli, amesema hivi kuhusu vile vyombo ambavyo vimebaki katika nyumba ya Yehova na nyumba ya mfalme wa Yuda na Yerusalemu,+ 22  ‘ “Vitapelekwa Babiloni+ navyo vitaendelea kuwa huko mpaka siku ile nitakapovikazia fikira,”+ asema Yehova. “Nami nitavileta na kuvirudisha mahali hapa.”’”+

Maelezo ya Chini