Yeremia 4:1-31

4  “Kama ukitaka kurudi, Ee Israeli,” asema Yehova, “unaweza kurudi kwangu mimi.+ Nawe ukiondolea mbali machukizo yako kwa ajili yangu,+ basi hutakwenda ukiwa kama mkimbizi.  Na hakika wewe ukiapa,+ ‘Kama anavyoishi Yehova katika kweli,+ katika haki na katika uadilifu!’+ ndipo kwa kweli mataifa yatajibariki katika yeye, nayo yatajisifu katika yeye.”+  Kwa maana Yehova amesema hivi kwa watu wa Yuda na kwa Yerusalemu: “Jilimieni udongo unaofaa kwa kilimo, na msiendelee kupanda kati ya miiba.+  Tahiriweni kwa ajili ya Yehova, na kuondoa magovi ya mioyo yenu,+ ninyi watu wa Yuda na wakaaji wa Yerusalemu; ili ghadhabu yangu isitoke kama moto, na hakika iteketeze bila yeyote wa kuizima, kwa sababu ya ubaya wa matendo yenu.”+  Tangazeni jambo hilo katika Yuda, na kulihubiri hata katika Yerusalemu,+ na mliseme, na kupiga baragumu katika nchi yote.+ Iteni kwa sauti na kusema: “Jikusanyeni pamoja, nasi tuingie katika majiji yenye ngome.+  Inueni ishara kuelekea Sayuni. Andaeni mahali pa kukimbilia usalama. Msisimame tuli.” Kwa maana kuna msiba ambao ninaleta kutoka kaskazini,+ mshindo mkubwa.  Amepanda kama simba kutoka katika kichaka chake,+ na yule anayeyaangamiza mataifa ameondoka;+ ametoka mahali pake ili kuifanya nchi yako kuwa kitu cha kushangaza. Majiji yako yatabomoka hivi kwamba hakutakuwa na mkaaji.+  Kwa sababu hiyo vaeni nguo za magunia.+ Pigeni vifua vyenu na kupiga mayowe,+ kwa sababu hasira ya Yehova inayowaka haijaondoka juu yetu.+  “Na itakuwa katika siku hiyo,” asema Yehova, “kwamba moyo wa mfalme utaangamia,+ pia moyo wa wakuu; na hakika makuhani wataingiwa na mshangao, nao manabii watastaajabishwa.”+ 10  Nami nikasema: “Ole wangu, Ee Bwana Mwenye Enzi Kuu Yehova! Kwa kweli umewadanganya kabisa watu+ hawa na Yerusalemu, kwa kusema, ‘Mtakuwa na amani,’+ na upanga umefika mpaka kwenye nafsi.” 11  Na wakati huo watu hawa na Yerusalemu wataambiwa hivi: “Kuna upepo unaokausha wa mapito ya nyikani+ kwenye njia ya kwenda kwa binti ya watu wangu;+ si wa kupepeta, wala wa kusafisha. 12  Upepo unaovuma kwa nguvu kamili unatoka kwao kuja kwangu. Sasa mimi mwenyewe pia nitasema hukumu nao.+ 13  Tazama! Atakuja kama mawingu ya mvua, na magari yake ni kama upepo wa dhoruba.+ Farasi zake ni wepesi kuliko tai.+ Ole wetu, kwa sababu tumeporwa! 14  Osha moyo wako uwe safi kutokana na ubaya mtupu, Ee Yerusalemu, ili upate kuokolewa.+ Fikira zako zenye makosa zitakaa ndani yako mpaka wakati gani?+ 15  Kwa maana sauti inasema kutoka Dani+ nayo inatangaza jambo lenye kudhuru kutoka eneo lenye milima la Efraimu.+ 16  Ndiyo, tangazeni jambo hilo, kwa mataifa. Lihubirini dhidi ya Yerusalemu.” “Walinzi wanakuja kutoka katika nchi ya mbali,+ nao wataipaaza sauti yao juu ya majiji ya Yuda. 17  Wamekuwa kama walinzi wa shamba juu yake pande zote,+ kwa sababu ameniasi hata mimi,”+ asema Yehova. 18  “Njia yako na matendo yako—wewe utalipwa hayo.+ Huu ndio msiba ulio juu yako, kwa maana ni mchungu; kwa sababu umefika mpaka moyoni mwako.” 19  Ee matumbo yangu, matumbo yangu! Nina maumivu makali katika kuta za moyo wangu.+ Moyo wangu umechafuka ndani yangu.+ Siwezi kunyamaza kimya, kwa maana nafsi yangu imesikia sauti ya baragumu, king’ora cha vita.+ 20  Mshindo juu ya mshindo umetangazwa, kwa maana nchi yote imeporwa.+ Ghafula mahema yangu yameporwa,+ na katika muda mfupi vitambaa vya mahema yangu. 21  Nitaendelea kuona ishara, kusikia sauti ya baragumu, mpaka wakati gani?+ 22  Kwa maana watu wangu ni wapumbavu.+ Hawanijali mimi.+ Wao ni wana wasio na hekima; nao si wale walio na uelewaji.+ Wana hekima ya kutenda mabaya, lakini kwa kweli hawajui kutenda mema.+ 23  Niliiona nchi, na, tazama! ilikuwa tupu na ukiwa;+ na katika mbingu, na, tazama! nuru yake haikuwapo.+ 24  Niliiona milima, na, tazama! ilikuwa ikitikisika, na vilima vyote vilitetemeshwa.+ 25  Niliona, na, tazama! hapakuwa na mtu wa udongo yeyote, na viumbe vyote vinavyoruka vya mbinguni vilikuwa vimekimbia.+ 26  Niliona, na, tazama! shamba la matunda lilikuwa nyika, na majiji yake yote yalikuwa yamebomolewa.+ Ilikuwa kwa sababu ya Yehova, kwa sababu ya hasira yake inayowaka. 27  Kwa maana Yehova amesema hivi: “Nchi yote itakuwa mahame yenye ukiwa,+ na je, mimi sitafanya maangamizi kamili?+ 28  Kwa sababu nchi hiyo itaomboleza,+ na mbingu juu hakika zitakuwa na giza.+ Ni kwa sababu nimesema, nimefikiria, wala sikujuta, wala sitarudi nyuma kutoka katika jambo hilo.+ 29  Kwa sababu ya sauti ya wapanda-farasi na wapiga-upinde jiji zima linakimbia.+ Wameingia vichakani, nao wamepanda kuingia ndani ya miamba.+ Kila jiji limeachwa, na hakuna mtu anayekaa ndani yake.” 30  Sasa kwa kuwa umeporwa, utafanya nini, kwa sababu ulikuwa ukivaa nguo nyekundu, kwa sababu ulikuwa ukijipamba kwa mapambo ya dhahabu, kwa sababu ulikuwa ukipanua macho yako kwa kujipaka wanja?+ Ulikuwa ukijirembesha kwa ubatili tu.+ Wale wanaokutamani wamekukataa; wanaendelea kuitafuta nafsi yako.+ 31  Kwa maana nimeisikia sauti kama ya mwanamke mgonjwa, taabu kama ya mwanamke anayezaa mtoto wake wa kwanza,+ sauti ya binti Sayuni ambaye anaendelea kuvuta pumzi kwa nguvu. Anaendelea kuinyoosha mikono yake:+ “Ole wangu, sasa, kwa maana nafsi yangu imechoka kwa sababu ya wauaji!”+

Maelezo ya Chini