Genesis 5:1-32

5  Tsopano nayi mbiri ya Adamu. M’tsiku limene Mulungu analenga Adamu, anam’panga iye m’chifaniziro cha Mulungu.+  Anawalenga iwo mwamuna ndi mkazi.+ Kenako, anawadalitsa ndi kuwatchula dzina lakuti Anthu,+ m’tsiku limene anawalenga.+  Adamu atakhala ndi moyo zaka 130, anabereka mwana wamwamuna m’chifaniziro chake, wofanana naye. Anamutcha dzina lake Seti.+  Adamu atabereka Seti, anakhalabe ndi moyo zaka zina 800. Pa zaka zimenezi, anaberekanso ana ena aamuna ndi aakazi.+  Chotero, masiku onse amene Adamu anakhala ndi moyo anakwana zaka 930, kenako anamwalira.+  Seti atakhala ndi moyo zaka 105, anabereka Enosi.+  Atabereka Enosi, Seti anakhalabe ndi moyo zaka zina 807. Pa zaka zimenezi, anaberekanso ana ena aamuna ndi aakazi.  Chotero, masiku onse a Seti anakwana zaka 912, kenako anamwalira.  Enosi atakhala ndi moyo zaka 90, anabereka Kenani.+ 10  Atabereka Kenani, Enosi anakhalabe ndi moyo zaka zina 815. Pa zaka zimenezi, anaberekanso ana ena aamuna ndi aakazi. 11  Chotero, masiku onse a Enosi anakwana zaka 905, kenako anamwalira. 12  Kenani atakhala ndi moyo zaka 70, anabereka Mahalalele.+ 13  Atabereka Mahalalele, Kenani anakhalabe ndi moyo zaka zina 840. Pa zaka zimenezi, anaberekanso ana ena aamuna ndi aakazi. 14  Chotero, masiku onse a Kenani anakwana zaka 910, kenako anamwalira. 15  Mahalalele atakhala ndi moyo zaka 65, anabereka Yaredi.+ 16  Atabereka Yaredi, Mahalalele anakhalabe ndi moyo zaka zina 830. Pa zaka zimenezi, anaberekanso ana ena aamuna ndi aakazi. 17  Chotero, masiku onse a Mahalalele anakwana zaka 895, kenako anamwalira. 18  Yaredi atakhala ndi moyo zaka 162, anabereka Inoki.+ 19  Atabereka Inoki, Yaredi anakhalabe ndi moyo zaka zina 800. Pazaka zimenezi, anaberekanso ana ena aamuna ndi aakazi. 20  Chotero, masiku onse a Yaredi anakwana zaka 962, kenako anamwalira. 21  Inoki atakhala ndi moyo zaka 65, anabereka Metusela.+ 22  Atabereka Metusela, Inoki anayendabe ndi Mulungu woona kwa zaka 300. Pa zaka zimenezi, anaberekanso ana ena aamuna ndi aakazi. 23  Chotero, masiku onse a Inoki anakwana zaka 365. 24  Inoki anayendabe+ ndi Mulungu woona.+ Kenako iye sanaonekenso, chifukwa Mulungu anam’tenga.+ 25  Metusela atakhala ndi moyo zaka 187, anabereka Lameki.+ 26  Atabereka Lameki, Metusela anakhalabe ndi moyo zaka zina 782. Pa zaka zimenezi, anaberekanso ana ena aamuna ndi aakazi. 27  Chotero, masiku onse a Metusela anakwana zaka 969, kenako anamwalira. 28  Lameki atakhala ndi moyo zaka 182, anabereka mwana wamwamuna. 29  Mwanayo anamutcha dzina lakuti Nowa,+ ndipo anati: “Uyu ndi amene adzatibweretsere mpumulo ku ntchito yathu yopweteketsa manja, chifukwa cholima nthaka imene Yehova anaitemberera.”+ 30  Atabereka Nowa, Lameki anakhalabe ndi moyo zaka zina 595. Pa zaka zimenezi, anaberekanso ana ena aamuna ndi aakazi. 31  Chotero masiku onse a Lameki anakwana zaka 777, kenako anamwalira. 32  Nowa anakwanitsa zaka 500. Pambuyo pake iye anabereka Semu,+ Hamu+ ndi Yafeti.+

Mawu a M'munsi