Genesis 26:1-35

26  Tsopano m’dzikomo munagwanso njala, kuwonjezera pa njala yoyamba ija imene inagwa m’masiku a Abulahamu.+ Choncho Isaki anapita kwa Abimeleki, mfumu ya Afilisiti, ku Gerari.+  Ndiyeno Yehova anaonekera kwa iye,+ n’kumuuza kuti, “Usatsikire ku Iguputo. Umange mahema ako m’dziko limene ndikusonyeze.+  Ukhale ngati mlendo m’dzikoli,+ ndipo ndidzapitiriza kukhala nawe ndi kukudalitsa, chifukwa mayiko onsewa ndidzawapereka kwa iwe ndi kwa mbewu yako.+ Ndidzakwaniritsa lumbiro limene ndinalumbirira Abulahamu bambo ako.+  ‘Ndidzachulukitsa mbewu yako ngati nyenyezi zakumwamba, ndipo mayiko onsewa ndidzawapereka kwa mbewu yako.+ Mitundu yonse ya padziko lapansi idzapeza madalitso*+ ndithu kudzera mwa mbewu yako.’  Zidzatero chifukwa Abulahamu anamvera mawu anga, ndipo anachita zofuna zanga ndi kusunga malamulo anga onse.”+  Chotero Isaki anapita kukakhala ku Gerari.+  Anthu a kumeneko anali kufunsa za mkazi wake, ndipo iye anali kuwayankha kuti, “Ndi mlongo wanga.”+ Anali kuopa kunena kuti: “Ndi mkazi wanga,” chifukwa malinga ndi kunena kwake, anati: “Anthu a kuno andipha chifukwa cha Rabeka,” pakuti mkaziyo anali wokongola mochititsa kaso.+  Patapita nthawi ali kumeneko, Abimeleki mfumu ya Afilisiti anali kuyang’ana pawindo, ndipo anaona Isaki akucheza mwachikondi ndi mkazi wake Rabeka.+  Nthawi yomweyo Abimeleki anaitanitsa Isaki n’kumufunsa kuti: “Ameneyu ndi mkazi wako, eti? Nanga n’chifukwa chiyani unali kunena kuti, ‘Ndi mlongo wanga’?” Ndiyeno Isaki anayankha kuti: “Ndinali kunena choncho poopa kuti angandiphe chifukwa cha iye.”+ 10  Koma Abimeleki anapitiriza kuti: “N’chifukwa chiyani watichitira zoterezi?+ Pakanangopita kanthawi munthu wina akanagona naye mkazi wakoyu, ndipo ukanatipalamulitsa.”+ 11  Pamenepo Abimeleki analamula anthu ake onse kuti: “Aliyense amene akhudze munthuyu ndiponso mkazi wake, aphedwa.” 12  Zitatero, Isaki anayamba kubzala mbewu m’dzikomo.+ M’chaka chimenechi anakolola zochuluka moti pa mbewu zimene anabzala, anakolola zochuluka kuwirikiza nthawi 100,+ popeza Yehova anali kum’dalitsa.+ 13  Patapita nthawi, Isaki anakhala wolemera, ndipo chuma chake chinapitiriza kuchuluka mpaka anakhala wolemera kwambiri.+ 14  Iye anakhala ndi nkhosa ndi ng’ombe zankhaninkhani. Anakhalanso ndi antchito ochuluka kwambiri,+ moti Afilisitiwo anayamba kum’chitira kaduka.+ 15  Zitsime zonse zimene antchito a Abulahamu bambo ake anakumba m’masiku a bambo akewo,+ Afilisiti anazifotsera ndi dothi.+ 16  Pamapeto pake, Abimeleki anauza Isaki kuti: “Utichokere kwathu kuno, chifukwa wakhala munthu wamphamvu kwambiri kuposa ifeyo.”+ 17  Choncho Isaki anachoka kumeneko n’kukamanga mahema ake m’chigwa* cha Gerari,+ n’kukhazikika kumeneko. 18  Kumeneko, Isaki anafukulanso zitsime za madzi zimene zinakumbidwa m’masiku a Abulahamu bambo ake. Afilisiti anafotsera zitsimezo Abulahamu atamwalira,+ ndipo iye anazitchanso mayina amene bambo ake anazipatsa.+ 19  Antchito a Isaki anayamba kukumba m’chigwacho ndipo anapeza chitsime cha madzi abwino. 20  Koma abusa a ku Gerari anayamba kukangana ndi abusa a Isaki,+ kuti: “Ndi madzi athu amenewa!” Choncho iye anatcha chitsimecho Eseke,* chifukwa iwo anakangana naye. 21  Kenako iwo anakumbanso chitsime china, n’kukangananso za chitsimecho. Chitsimechi iye anachitcha Sitina. 22  Pambuyo pake, anasamukako kumeneko, n’kukakumbanso chitsime kwina.+ Koma pa chitsimechi, sanakanganepo. Chotero iye anachitcha Rehoboti,* n’kunena kuti: “Chifukwa chake n’chakuti, tsopano Yehova watipatsa malo okwanira,+ ndipo watichulukitsa m’dziko lino.”+ 23  Kenako iye anachokanso kumeneko, n’kukwezeka mtunda kupita ku Beere-seba.+ 24  Usiku umenewo, Yehova anaonekera kwa iye ndipo anamuuza kuti: “Ine ndine Mulungu wa Abulahamu bambo ako.+ Usaope,+ chifukwa ndili nawe. Ndidzakudalitsa ndi kuchulukitsa mbewu yako chifukwa cha Abulahamu mtumiki wanga.”+ 25  Kumeneko Isaki anamanga guwa lansembe n’kuitana pa dzina la Yehova.+ Anamanganso mahema ake,+ ndipo antchito ake anakumba chitsime kumeneko. 26  Patapita nthawi, Abimeleki anafika kwa iye kuchokera ku Gerari. Anafika limodzi ndi Ahuzati bwenzi lake lapamtima, komanso Fikolo mkulu wa asilikali ake.+ 27  Pamenepo Isaki anawafunsa kuti: “Kodi n’chifukwa chiyani mwabwera kwa ine? Si paja inu munandida ine ndi kundipitikitsa kwanu kuja?”+ 28  Koma iwo anayankha kuti: “Ife taona kuti ndithu Yehova ali nawe.+ Choncho tinaganiza zokupempha kuti, ‘Chonde, tiye tilumbirirane,+ iwe ndi ife, ndipo tichite nawe pangano.+ 29  Tilumbirirane kuti sudzatichitira choipa chilichonse, pakuti ifenso sitinakukhudze. Tinakuchitira zabwino zokhazokha, mwa kukuchotsa kwathu mwamtendere.+ Tsopano Yehova wakudalitsa.’”+ 30  Pamenepo Isaki anawakonzera phwando, ndipo iwo anadya ndi kumwa.+ 31  M’mawa mwake, analawirira kudzuka n’kulumbiritsana.+ Kenako Isaki anatsanzikana nawo ndipo iwo anachoka kwa iye mwamtendere.+ 32  Pa tsiku limenelo, antchito a Isaki anafika kwa iye n’kumuuza zokhudza chitsime chimene anakumba.+ Anamuuza kuti: “Madzi tawapeza.” 33  Chotero chitsimecho anachitcha Siba.* Ndiye chifukwa chake dzina la mzindawo ndi Beere-seba,+ mpaka lero. 34  Esau atakwanitsa zaka 40, anakwatira Yuditi mwana wa Beeri, Mhiti. Anakwatiranso Basemati mwana wa Eloni, Mhiti.+ 35  Akaziwo anabweretsa chisoni kwa Isaki ndi Rabeka.+

Mawu a M'munsi

Onani mawu a m’munsi pa Ge 12:3.
Mawu achiheberi amene tawamasulira kuti “chigwa” angatanthauze chigwa chimene mumadutsa mtsinje, ndipo angatanthauzenso mtsinje weniweniwo. Chigwa choterocho nthawi zambiri chimakhala chouma koma nthawi zina mumadutsa madzi ambiri.
Dzina lakuti “Eseke” limatanthauza “Mkangano.”
Dzina lakuti “Rehoboti” limatanthauza “Malo Aakulu.”
Dzina lakuti “Siba” limatanthauza “Lumbiro” kapena “7.”