Genesis 40:1-23

40  Pambuyo pake, woperekera chikho+ wa Farao mfumu ya ku Iguputo+ ndi womuphikira mkate, anachimwira mbuye wawo.  Farao anawakwiyira kwambiri atumiki ake awiriwo,+ mkulu wa operekera chikho ndi mkulu wa ophika mkate.+  Choncho, anawaika m’ndende+ ya m’nyumba mwa mkulu wa asilikali olondera mfumu,+ mmene Yosefe anali mkaidi.  Mmenemo, mkulu wa asilikali olondera mfumu anaika Yosefe kuti azikhala nawo n’kumawalondera,+ ndipo iwo anakhala m’ndendemo kwa masiku ndithu.  Usiku wina,+ woperekera chikho ndi wophika mkate, atumiki a mfumu ya Iguputo omwe anali m’ndende+ aja, analota maloto.+ Aliyense analota maloto ake okhala ndi tanthauzo lakelake.+  Yosefe atabwera kudzawaona m’mawa, anadabwa poona kuti nkhope zawo zinali zakugwa.+  Choncho anafunsa atumiki a Farao aja, omwe anali naye m’ndende ya kunyumba kwa mbuye wakeyo, kuti: “N’chifukwa chiyani nkhope zanu zili zachisoni lero?”+  Iwo anamuyankha kuti: “Talota maloto, koma palibe wotimasulira malotowo.” Pamenepo Yosefe anawauza kuti: “Kodi Mulungu sindiye amamasulira?+ Tandifotokozerani malotowo.”  Choncho mkulu wa operekera chikho anafotokozera Yosefe maloto ake kuti: “M’maloto anga, ndinaona mtengo wa mpesa uli pamaso panga. 10  Mtengo wa mpesawo unali ndi nthambi zitatu, ndipo unatulutsa mphukira.+ Kenako unamasula maluwa n’kubereka mphesa ndipo zinapsa. 11  M’manja mwanga ndinali ndi chikho cha Farao, ndipo ndinatenga mphesazo n’kuzifinyira m’chikho cha Faraocho.+ Nditatero, ndinapereka chikhocho kwa Farao.”+ 12  Pamenepo Yosefe anamuuza kuti: “Kumasulira kwake ndi uku:+ Nthambi zitatuzo zikuimira masiku atatu. 13  Pakapita masiku atatu, Farao akutulutsa. Adzakubwezera ndithu pa ntchito yako yakale,+ yoperekera chikho kwa mfumuyo.+ 14  Komabe, zonse zikadzakhala bwino kwa iwe usadzandiiwale.+ Chonde, udzandikomere mtima ponditchula kwa Farao,+ ndipo ukayesetse kuti ndidzatuluke m’ndende muno. 15  Kuti ndipezeke kuno anachita chondiba kudziko la Aheberi,+ ndiponso kuno palibe chilichonse chimene ndinalakwa choti andiikire m’ndende muno.”+ 16  Mkulu wa ophika mkate ataona kuti Yosefe wamasulira zabwino, nayenso anati: “Inenso ndinalota maloto. Ndinalota nditasenza pamutu pangapa nsengwa zitatu za mikate yoyera. 17  Munsengwa yapamwambayo munali mikate yosiyanasiyana ya Farao,+ ndipo mbalame+ zinali kudya mikateyo munsengwayo pamutu panga.” 18  Ndiyeno Yosefe anati: “Kumasulira kwake ndi uku:+ Nsengwa zitatuzo zikuimira masiku atatu. 19  Pakapita masiku atatu, Farao akutulutsa n’kukudula mutu. Adzakupachika pamtengo,+ ndipo mbalame zidzadya nyama yako ndithu.”+ 20  Tsiku lachitatulo linafika, ndipo linali tsiku lokumbukira kubadwa kwa Farao.+ Mfumuyo inakonzera phwando antchito ake onse. Pa tsikuli, Farao anatulutsa m’ndende mkulu wa operekera chikho ndi mkulu wa ophika mkate, n’kuwaimika pamaso pa antchito ake onse.+ 21  Farao anabwezeradi pa ntchito mkulu wa operekera chikho uja,+ moti anapitiriza ntchito yake yoperekera chikho kwa Farao. 22  Koma mkulu wa ophika mkate anam’pachika,+ monga mmene Yosefe anawauzira pomasulira maloto+ aja. 23  Komabe, mkulu wa operekera chikho uja anamuiwala Yosefe osam’kumbukira.+

Mawu a M'munsi