Pakadto ha sulod

Pakadto ha mga sulod

An Maopay nga Sumat Sumala kan Lucas

Mga Kapitulo

Sumaryo han mga Sulod

 • 1

  • Mensahe kan Teofilo (1-4)

  • Katawo ni Juan Bawtista igintagna ni Gabriel (5-25)

  • Katawo ni Jesus igintagna ni Gabriel (26-38)

  • Ginbisita ni Maria hi Elizabeth (39-45)

  • Ginpasidunggan ni Maria hi Jehova (46-56)

  • Katawo ngan pagngaran kan Juan (57-66)

  • An tagna ni Zacarias (67-80)

 • 2

  • Katawo ni Jesus (1-7)

  • Mga anghel nagpakita ha mga paraataman han panon (8-20)

  • Pagturi ngan pagputli (21-24)

  • Nakita ni Simeon an Kristo (25-35)

  • Hi Ana nag-istorya mahitungod han bata (36-38)

  • Pagbalik ha Nazaret (39, 40)

  • An 12 anyos nga hi Jesus ha templo (41-52)

 • 3

  • Tinikangan han buruhaton ni Juan (1, 2)

  • Hi Juan nagsangyaw mahitungod han pagpabawtismo (3-20)

  • Bawtismo ni Jesus (21, 22)

  • Tulin nga gintikangan ni Jesu-Kristo (23-38)

 • 4

  • Ginsulay han Yawa hi Jesus (1-13)

  • Jesus nagsangyaw ha Galilea (14, 15)

  • Jesus waray karawata ha Nazaret (16-30)

  • Ha sinagoga ha Capernaum (31-37)

  • Gintambal an ugangan ni Simon ngan an iba (38-41)

  • Hin-agian han mga tawo hi Jesus ha nahibubulag nga lugar (42-44)

 • 5

  • Milagroso nga pakadakop hin mga isda; siyahan nga mga disipulo (1-11)

  • Tawo nga may liprosi gintambal (12-16)

  • Gintambal ni Jesus an paralisado (17-26)

  • Gintawag ni Jesus hi Levi (27-32)

  • Pakiana ha pagpuasa (33-39)

 • 6

  • Jesus, “Ginoo han Sabbath” (1-5)

  • Tawo nga uga an kamot gintambal (6-11)

  • An 12 nga apostol (12-16)

  • Jesus nagtutdo ngan nagtambal (17-19)

  • Mga kalipay ngan mga kairo (20-26)

  • Paghigugma ha mga kaaway (27-36)

  • Ayaw na paghukom (37-42)

  • Nakikilala pinaagi han bunga (43-45)

  • Balay nga marig-on; balay nga waray marig-on nga pundasyon (46-49)

 • 7

  • Pagtoo han opisyal han kasundalohan (1-10)

  • Ginbanhaw ni Jesus an anak han balo ha Nain (11-17)

  • Gindayaw hi Juan Bawtista (18-30)

  • Ginkondenar an diri makinarawaton nga henerasyon (31-35)

  • Ginpasaylo an makasasala nga babaye (36-50)

   • Ilustrasyon mahitungod han mga may utang (41-43)

 • 8

  • Mga babaye nga nag-inupod kan Jesus (1-3)

  • Ilustrasyon mahitungod han parasabwag (4-8)

  • Kon kay ano nga hi Jesus naggamit hin mga ilustrasyon (9, 10)

  • Iginsaysay an ilustrasyon mahitungod han parasabwag (11-15)

  • An lampara diri gintatahoban (16-18)

  • Nanay ngan mga bugto ni Jesus (19-21)

  • Ginpakalma ni Jesus an subasko (22-25)

  • Ginpasulod ni Jesus an mga demonyo ha mga baboy (26-39)

  • Anak ni Jairo; babaye ginkaptan an pantungbaw nga bado ni Jesus (40-56)

 • 9

  • An Dose gintagan hin instruksyon ha ministeryo (1-6)

  • Hi Herodes nagupong tungod kan Jesus (7-9)

  • Jesus nagpakaon hin 5,000 (10-17)

  • Iginsumat ni Pedro kon hin-o an Kristo (18-20)

  • Igintagna an kamatayon ni Jesus (21, 22)

  • Tinuod nga pagkadisipulo (23-27)

  • Pagbag-o han hitsura ni Jesus (28-36)

  • Bata nga ginsaniban gintambal (37-43a)

  • Igintagna utro an kamatayon ni Jesus (43b-45)

  • An mga disipulo nagdiskusyon kon hin-o an pinakalabaw (46-48)

  • An bisan hin-o nga diri kontra ha aton dapig ha aton (49, 50)

  • Hi Jesus waray karawata ha usa nga baryo han mga Samaritano (51-56)

  • Kon paonan-o susundan hi Jesus (57-62)

 • 10

  • Ginsugo ni Jesus an 70 (1-12)

  • Kairo han diri mabinasulon nga mga syudad (13-16)

  • An 70 binalik (17-20)

  • Gindayaw ni Jesus an iya Amay tungod ha pag-uyon ha mapainubsanon (21-24)

  • Ilustrasyon mahitungod han Samaritano nga nalooy (25-37)

  • Ginbisita ni Jesus hira Marta ngan Maria (38-42)

 • 11

  • Kon paonan-o mag-aampo (1-13)

   • Modelo nga pag-ampo (2-4)

  • Mga demonyo ginpagawas pinaagi han tudlo han Dios (14-23)

  • Pagbalik han mahugaw nga espiritu (24-26)

  • Tinuod nga kalipay (27, 28)

  • Tigaman ni Jonas (29-32)

  • Lampara han lawas (33-36)

  • Kairo han relihiyoso nga mga hipokrito (37-54)

 • 12

  • Libadura han mga Pariseo (1-3)

  • Kahadluki an Dios, diri an tawo (4-7)

  • Pagkilala han pagin kahiusa han Kristo (8-12)

  • Ilustrasyon mahitungod han lurong nga riko nga tawo (13-21)

  • Ayaw na pagkinabaraka (22-34)

   • Gutiay nga panon (32)

  • Pagin mabinantayon (35-40)

  • Matinumanon ngan diri matinumanon nga tinaporan (41-48)

  • Diri kamurayawan, kondi pagkabahin-bahin (49-53)

  • Panginahanglan nga usisahon an mga panahon (54-56)

  • Pakigtuhay (57-59)

 • 13

  • Magbasol o mabungkag (1-5)

  • Ilustrasyon mahitungod han igos nga diri namumunga (6-9)

  • Gintambal an baldado nga babaye durante han Sabbath (10-17)

  • Ilustrasyon mahitungod han liso han mustasa ngan han libadura (18-21)

  • Pangalimbasog ha pagsulod pinaagi ha haligot nga purtahan (22-30)

  • Hi Herodes, “ito nga sora” (31-33)

  • Nagtangis hi Jesus tungod ha Jerusalem (34, 35)

 • 14

  • An tawo nga nanhuhupong gintambal durante han Sabbath (1-6)

  • Magin mapainubsanon nga bisita (7-11)

  • Imbitara adton diri makakabalos (12-14)

  • Ilustrasyon mahitungod han mga imbitado nga nagpasangil (15-24)

  • An kinahanglan buhaton basi magin disipulo (25-33)

  • Asin nga nagtab-ang (34, 35)

 • 15

  • Ilustrasyon mahitungod han nawara nga karnero (1-7)

  • Ilustrasyon mahitungod han nawara nga sinselyo (8-10)

  • Ilustrasyon mahitungod han nawara nga anak (11-32)

 • 16

  • Ilustrasyon mahitungod han diri matadong nga tinaporan (1-13)

   • ‘An matinumanon ha pinakagutiay matinumanon ha daku’ (10)

  • An Balaud ngan an Ginhadian han Dios (14-18)

  • Ilustrasyon mahitungod han riko nga tawo ngan kan Lazaro (19-31)

 • 17

  • Kahipakdol, pagpasaylo, ngan pagtoo (1-6)

  • Waray pulos nga mga uripon (7-10)

  • Gintambal an 10 nga may liprosi (11-19)

  • Pag-abot han Ginhadian han Dios (20-37)

   • An Ginhadian han Dios “aada ha butnga niyo” (21)

   • “Hinumdumi an asawa ni Lot” (32)

 • 18

  • Ilustrasyon mahitungod han balo nga nagbinalikbalik (1-8)

  • An Pariseo ngan an parasukot hin buhis (9-14)

  • Hi Jesus ngan an kabataan (15-17)

  • Pakiana han riko nga magmarando (18-30)

  • Igintagna utro an kamatayon ni Jesus (31-34)

  • Nakakita an buta nga makililimos (35-43)

 • 19

  • Ginbisita ni Jesus hi Zakeo (1-10)

  • Ilustrasyon mahitungod han 10 ka mina (11-27)

  • Madaugon nga pagsulod ni Jesus (28-40)

  • Nagtangis hi Jesus tungod ha Jerusalem (41-44)

  • Ginlimpyohan ni Jesus an templo (45-48)

 • 20

  • Awtoridad ni Jesus ginkwestyon (1-8)

  • Ilustrasyon mahitungod han parapamatay nga parag-uma (9-19)

  • An Dios ngan an Cesar (20-26)

  • Pakiana ha pagkabanhaw (27-40)

  • An Kristo ba anak ni David? (41-44)

  • Pahamangno kontra ha mga eskriba (45-47)

 • 21

  • Duha nga sinselyo han balo (1-4)

  • TIGAMAN HAN MAHITATABO HA TIDARAON (5-36)

   • Girra, makusog nga linog, epidemya, kakulang hin pagkaon (10, 11)

   • An Jerusalem papalibotan hin mga kasundalohan (20)

   • Itinanda nga mga panahon han mga nasud (24)

   • Pag-abot han Anak han tawo (27)

   • Ilustrasyon mahitungod han igos (29-33)

   • Padayon nga magmata (34-36)

  • Hi Jesus nagtutdo ha templo (37, 38)

 • 22

  • An mga saserdote nagplano ha pagpatay kan Jesus (1-6)

  • Pangandam ha ultimo nga Paskua (7-13)

  • An pagtikang han Panihapon han Ginoo (14-20)

  • An “magtatraydor ha akon kaupod ko ha lamesa” (21-23)

  • Mapaso nga pagdiskusyon kon hin-o an pinakalabaw (24-27)

  • Kasabotan ni Jesus para ha usa nga ginhadian (28-30)

  • Igintagna an pagnigar ni Pedro (31-34)

  • Kinahanglan magin andam; an duha nga espada (35-38)

  • Pag-ampo ni Jesus ha Bukid han mga Olibo (39-46)

  • Gin-aresto hi Jesus (47-53)

  • Iginnigar ni Pedro hi Jesus (54-62)

  • Jesus ginhimo nga pataraw-an (63-65)

  • Pagbista ha Sanhedrin (66-71)

 • 23

  • Hi Jesus ha atubangan ni Pilato ngan ni Herodes (1-25)

  • Hi Jesus ngan an duha nga kriminal iginbitay ha kahoy (26-43)

   • “Makakaupod ko ikaw ha Paraiso” (43)

  • Kamatayon ni Jesus (44-49)

  • Paglubong kan Jesus (50-56)

 • 24

  • Ginbanhaw hi Jesus (1-12)

  • Ha dalan tipakadto ha Emaus (13-35)

  • Jesus nagpakita ha mga disipulo (36-49)

  • Hi Jesus sinaka ha langit (50-53)