Sumala kan Lucas 23:1-56

  • Hi Jesus ha atubangan ni Pilato ngan ni Herodes (1-25)

  • Hi Jesus ngan an duha nga kriminal iginbitay ha kahoy (26-43)

    • “Makakaupod ko ikaw ha Paraiso” (43)

  • Kamatayon ni Jesus (44-49)

  • Paglubong kan Jesus (50-56)

23  Salit nanindog hira ngatanan ngan gindara hi Jesus kan Pilato.+  Katapos nagtikang hira pag-akusar ha iya,+ nga nasiring: “Nakita namon nga ini nga tawo nagsisimang han amon nasud, nagdidiri han pagbayad hin mga buhis ha Cesar,+ ngan nasiring nga hiya mismo an Kristo nga hadi.”+  Yana nagpakiana hi Pilato ha iya: “Ikaw ba an Hadi han mga Judio?” Binaton hiya: “Ikaw mismo an nasiring hito.”+  Katapos nagsiring hi Pilato ha punoan nga mga saserdote ngan ha mga tawo: “Waray ako nakikita nga sala hini nga tawo.”+  Pero nag-insister hira, nga nasiring: “Nag-aaghat hiya hin samok ha mga tawo pinaagi han iya pagtutdo ha bug-os nga Judea, tikang ha Galilea ngan tubtob pa ngani dinhi.”  Pakabati hito ni Pilato, nagpakiana hiya kon taga-Galilea ba hi Jesus.  Katapos masiguro nga tikang hiya ha nasasakopan ni Herodes,+ iginpadara hiya ni Pilato ngadto kan Herodes, nga hito nga mga adlaw nakadto liwat ha Jerusalem.  Pakakita ni Herodes kan Jesus, nalipay gud hiya. Maiha na nga karuyag niya makita hi Jesus tungod kay damu an iya nabatian mahitungod ha iya,+ ngan naglalaom hiya nga makakita hin tigaman nga ginbubuhat ni Jesus.  Salit nagtikang hiya pagpinakiana kan Jesus, pero waray hiya bumaton ha iya.+ 10  Kondi pauroutro nga tinindog an punoan nga mga saserdote ngan an mga eskriba ngan nasisina nga nag-akusar ha iya. 11  Katapos, hi Herodes upod an iya mga sundalo nagtamay ha iya,+ ngan ginyaangyaangan niya hiya+ pinaagi ha pagsul-ot ha iya hin magarbo nga bado, katapos iginbalik hiya kan Pilato. 12  Hito mismo nga adlaw nagin magsangkay hi Herodes ngan hi Pilato, kay hadto magkaaway hira. 13  Katapos iginpatawag ni Pilato an punoan nga mga saserdote, an mga magmarando, ngan an katawohan 14  ngan ginsidngan hira: “Gindara niyo ha akon ini nga tawo nga iyo gin-aakusaran nga nagsusulsol ha mga tawo nga magrebelde. Yana kitaa! gin-imbistigar ko hiya ha iyo atubangan pero waray ako nakita nga basihan han iyo mga akusasyon ha iya.+ 15  Ha pagkamatuod, hi Herodes waray liwat nakita, kay iginbalik hiya ha amon, ngan kitaa! waray hiya nabuhat nga angay hin kamatayon. 16  Salit sisirotan ko hiya+ ngan bubuhian.” 17 * —— 18  Kondi ginuliat an ngatanan nga tawo: “Pataya ini nga tawo,* ngan buhii hi Barabas!”+ 19  (Ginpriso ini nga tawo tungod han pagrebelde ha gobyerno nga nahitabo ha syudad ngan tungod han pagpatay.) 20  Hi Pilato nagyakan utro ha ira, kay karuyag niya buhian hi Jesus.+ 21  Katapos nagtikang hira pagguliat, nga nasiring: “Ibitay hiya ha kahoy! Ibitay hiya ha kahoy!”*+ 22  Ha ikatulo nga higayon nagsiring hiya ha ira: “Kay ano? Ano an maraot nga ginbuhat hini nga tawo? Waray ako nakita ha iya nga angay hin kamatayon; salit sisirotan ko hiya ngan bubuhian.” 23  Tungod hito nagpirit hira, nga gin-aaro ha dagku nga mga tingog nga patayon hiya,* ngan an ira tingog an nasunod.+ 24  Salit nagdesisyon hi Pilato nga ihatag an ira gin-aaro. 25  Ginbuhian niya an tawo nga ira gin-aaro, nga napriso tungod han pagrebelde ha gobyerno ngan pagpatay, pero iya igintubyan hi Jesus basi matuman an ira karuyag. 26  Yana samtang gindadara nira hiya, ira ginpaundang hi Simon nga taga-Cirene, nga tikang ha uma, ngan iginbutang nira ha iya an pasakitan nga kahoy* basi pas-anon niya samtang nasunod kan Jesus.+ 27  Damu nga tawo an nagsinunod ha iya, upod na an kababayin-an nga padayon nga nagpupukpok han ira dughan tungod han kasubo ngan nagngunguyngoy tungod ha iya. 28  Liningi hi Jesus ha kababayin-an ngan nagsiring: “Mga anak nga babaye han Jerusalem, ayaw na kamo pagtinangis tungod ha akon. Lugod, pagtangis kamo tungod ha iyo kalugaringon ngan ha iyo mga anak;+ 29  kay kitaa! maabot an mga adlaw nga an mga tawo masiring, ‘Malipayon an baog nga kababayin-an, an mga tagoangkan nga waray mag-anak ngan an mga dughan nga waray magpasuso!’+ 30  Katapos masiring hira ha kabukiran, ‘Matimpag kamo ha amon!’ ngan ha kabungtoran, ‘Tabuni kami!’+ 31  Kon ginbubuhat nira ini nga mga butang samtang may duga pa an kahoy, ano an mahitatabo kon mauga na ito?” 32  Duha nga lalaki, nga mga kriminal, an gindadara liwat basi patayon upod ni Jesus.+ 33  Ngan pag-abot nira ha lugar nga tinatawag nga Bungo,+ iginraysang nira hiya ha kahoy didto nga sapit han mga kriminal, nga an usa ha iya too ngan an usa ha iya wala.+ 34  Pero nagsiring hi Jesus: “Amay, pasayloa hira, kay diri hira maaram han ira ginbubuhat.” Ngan nagripa hira basi bahin-bahinon an iya mga bado.+ 35  Ngan an mga tawo natindog nga nagkikinita. Pero an mga magmarando nanyam-id ngan nagsiring: “Gintalwas niya an iba; talwason niya an iya kalugaringon kon hiya an Kristo han Dios, an Pinili.”+ 36  Bisan an mga sundalo nagyaangyaang ha iya, nga nadaop ngan naghahatag ha iya hin maaslom nga bino+ 37  ngan nasiring: “Kon ikaw an Hadi han mga Judio, talwasa an imo kalugaringon.” 38  May nakasurat liwat ha bawbaw niya: “Ini an Hadi han mga Judio.”+ 39  Katapos usa han mga kriminal nga iginbitay didto an nagyakan ha iya hin nakakainsulto:+ “Ikaw an Kristo, diri ba? Talwasa an imo kalugaringon ngan pati kami!” 40  Kondi ginsaway hiya han usa pa, nga nasiring: “Diri ka gud ba nahahadlok ha Dios, yana nga nakarawat mo liwat an pariho nga sirot? 41  Ngan husto ini nga sirot ha aton, kay aton nakakarawat an angay ha aton tungod han mga butang nga aton ginbuhat; pero ini nga tawo waray ginbuhat nga sayop.” 42  Katapos nagsiring hiya: “Jesus, hinumdumi ako kon aadto ka na ha imo Ginhadian.”+ 43  Ngan nagsiring hi Jesus ha iya: “Ha pagkamatuod susumatan ko ikaw yana nga adlaw, makakaupod ko ikaw ha Paraiso.”+ 44  Mga ikaunom nga oras* na adto, pero nalukop hin kasisidman ito nga tuna tubtob ha ikasiyam nga oras,*+ 45  tungod kay nagdulom an adlaw; katapos an kurtina han santuaryo+ natunga ha butnga.+ 46  Ngan ginuliat hi Jesus ngan nagsiring: “Amay, ha imo mga kamot igintatapod ko an akon espiritu.”+ Pakayakan niya hini, nautdan hiya hin gininhawa.+ 47  Tungod kay nakita han opisyal han kasundalohan an nahitabo, nagtikang hiya maghimaya ha Dios, nga nasiring: “Matadong gud ini nga tawo.”+ 48  Ngan han an ngatanan nga tawo nga nagtirirok didto tungod hini nga kiritaon nakakita han mga nahitabo, nanguli hira, nga ginpupukpok an ira mga dughan. 49  Ngan an ngatanan nga nakilala ha iya natindog ha hirayo. Nakadto liwat an mga babaye nga nag-inupod ha iya tikang ha Galilea ngan nakita nira ini nga mga butang.+ 50  Ngan kitaa! may usa nga tawo nga Jose an ngaran, nga membro han Konseho,* nga maopay ngan matadong nga tawo.+ 51  (Ini nga tawo waray umuyon ha pagsuporta ha ira plano ngan ginbuhat.) Tikang hiya ha Arimatea, nga syudad han mga taga-Judea, ngan naghuhulat hiya han Ginhadian han Dios. 52  Ini nga tawo kinadto ha atubangan ni Pilato ngan gin-aro an lawas ni Jesus. 53  Ngan iya ito iginlusad+ ngan ginputos hin maopay nga klase hin lino, ngan iginbutang niya ito ha lubnganan* nga gin-ukad ha bato,+ nga waray pa lubngi hin tawo. 54  Adlaw adto han Pagpangandam,+ ngan hirani na magtikang an Sabbath.+ 55  Pero an mga babaye nga inupod ha iya tikang ha Galilea sinunod ngan ginkita an lubnganan,* ngan nakita nira an pagbutang han iya lawas,+ 56  ngan namalik hira basi mag-andam hin maghamot nga mga herba* ngan maghamot nga mga lana. Pero syempre, pinahuway hira durante han Sabbath+ sumala han sugo.

Mga footnote

Kitaa an Ap. A3.
Lit., “Kuhaa ini nga tawo.”
O “Pataya hiya ha kahoy! Pataya hiya ha kahoy!”
O “patayon hiya ha kahoy.”
Kitaa an Glossary.
Karuyag sidngon, mga alas-12 han udto.
Karuyag sidngon, mga alas-3 han kulop.
O “Sanhedrin.”
O “handumanan nga lubnganan.”
O “handumanan nga lubnganan.”
Mga pulbos o mga dahon ngan mga lana nga ginagamit ha pag-andam han lawas para ha paglubong.