Sumala kan Lucas 19:1-48

  • Ginbisita ni Jesus hi Zakeo (1-10)

  • Ilustrasyon mahitungod han 10 ka mina (11-27)

  • Madaugon nga pagsulod ni Jesus (28-40)

  • Nagtangis hi Jesus tungod ha Jerusalem (41-44)

  • Ginlimpyohan ni Jesus an templo (45-48)

19  Katapos, sinulod hiya ha Jerico ngan inagi dida hito.  May usa nga lalaki didto nga Zakeo an ngaran; usa hiya nga punoan nga parasukot hin buhis, ngan riko hiya.  Nangalimbasog hiya nga makita kon hin-o ini nga Jesus, pero diri hiya nakakakita tungod han damu nga tawo, kay hamubo hiya.  Salit dinalagan hiya ha unhan ngan sinaka ha kahoy nga sikomoro* basi makita hi Jesus, kay tiagi hiya hito nga dalan.  Pag-abot ni Jesus hito nga dapit, hinangad hiya ngan nagsiring ha iya: “Zakeo, pagdagmit ngan lusad, kay yana nga adlaw makadto ako ha imo balay.”  Salit nagdagmit hiya paglusad ngan malipayon nga gin-abiabi hi Jesus sugad nga bisita.  Han nakita ito han mga tawo, nagngurutob hira ngatanan: “Kinadto hiya sugad nga bisita ha balay han usa nga tawo nga makasasala.”+  Kondi tinindog hi Zakeo ngan nagsiring ha Ginoo: “Kitaa! Ginoo, an katunga han akon mga panag-iya ihahatag ko ha mga pobre, ngan anoman an akon ginpangilkil* tikang ha bisan hin-o, ibabalik ko hin upat ka pilo.”+  Tungod hito, nagsiring hi Jesus ha iya: “Yana nga adlaw an katalwasan inabot hini nga panimalay, kay hiya liwat anak ni Abraham. 10  Kay an Anak han tawo kinanhi basi bilngon ngan talwason an nawara.”+ 11  Samtang namamati hira hini nga mga butang, nagsumat hiya hin usa pa nga ilustrasyon, kay hirani na hiya ha Jerusalem ngan naghuhunahuna hira nga maabot dayon an Ginhadian han Dios.+ 12  Salit nagsiring hiya: “Usa nga tawo tikang ha dungganon nga pamilya an nagbiyahe ha hirayo nga tuna+ basi makarawat an pagkahadi ngan katapos mabalik hiya. 13  Pagtawag niya hin napulo han iya mga uripon, gintagan niya hira hin napulo ka mina* ngan ginsidngan hira, ‘Ignegosyo niyo ini tubtob ha akon pag-abot.’+ 14  Pero an iya mga igkasi-tuminungnong nangalas ha iya ngan nagsugo ngadto ha iya hin grupo hin mga embahador basi magsiring, ‘Diri kami naruruyag nga ini nga tawo an maghadi ha amon.’ 15  “Ha urhi, han binalik hiya katapos makarawat an pagkahadi,* iya iginpatawag an mga uripon nga gintagan niya han kwarta,* basi hibaroan kon pira an ira ganansya ha ira pagnegosyo.+ 16  Salit an siyahan dinaop ngan nagsiring, ‘Ginoo, an imo mina nakaganansya hin napulo ka mina.’+ 17  Nagsiring hiya ha uripon, ‘Maopay an imo ginbuhat, maopay nga uripon! Tungod kay nagin matinumanon ka ha gutiay gud nga butang, magmamando ka ha napulo nga syudad.’+ 18  Yana dinaop an ikaduha, nga nasiring, ‘Ginoo, an imo mina nakaganansya hin lima ka mina.’+ 19  Nagsiring liwat hiya hini nga uripon, ‘Ikaw liwat magdudumara hin lima nga syudad.’ 20  Pero dinaop an usa pa, nga nasiring, ‘Ginoo, aadi an imo mina nga ginputos ko hin tela. 21  Nahahadlok man gud ako ha imo, kay mapintas ka nga tawo; imo ginkukuha an waray mo ideposito, ngan imo gin-aani an waray mo igsabwag.’+ 22  Nagsiring hiya ha uripon, ‘Pinaagi han imo mismo mga pulong ginhuhukman ko ikaw, maraot nga uripon. Maaram ka nga mapintas ako nga tawo, diri ba, nga ginkukuha an waray ko ideposito ngan gin-aani an waray ko igsabwag?+ 23  Salit kay ano nga waray mo ibutang ha bangko an akon kwarta,* basi pag-abot ko makuha ko ito nga may tubo?’ 24  “Tungod hito nagsiring hiya ha mga naninindog didto, ‘Kuhaa ha iya an mina ngan ihatag ito ha may-ada napulo ka mina.’+ 25  Pero nagsiring hira ha iya, ‘Ginoo, may-ada na hiya napulo ka mina!’— 26  ‘Nasiring ako ha iyo, an bisan hin-o nga may-ada, damu pa an ihahatag ha iya, pero an waray, kukuhaon bisan an aada ha iya.+ 27  Dugang pa, dad-a niyo nganhi ini nga akon mga kaaway nga diri naruruyag nga maghadi ako ha ira ngan pataya hira ha akon atubangan.’” 28  Katapos igsiring ni Jesus ini nga mga butang, nagpadayon hiya ha pagsagka ngadto ha Jerusalem. 29  Ngan han hirani na hiya ha Betfage ngan Betania ha bukid nga tinatawag nga Bukid han mga Olibo,+ ginsugo niya an duha han mga disipulo,+ 30  nga nasiring: “Kadto kamo hito nga baryo nga iyo nakikita, ngan pagsulod niyo, makakakita kamo hin nakahigot nga nati nga asno nga waray pa gud masakyi hin tawo. Badbara niyo an higot hito ngan dad-a ito nganhi. 31  Pero kon may bisan hin-o nga magpakiana ha iyo, ‘Kay ano nga ginbabadbad niyo an higot hito?’ sadang kamo sumiring, ‘Kinahanglan ini han Ginoo.’” 32  Salit linakat an mga ginsugo ngan nakita ito sugad han ginsiring niya ha ira.+ 33  Kondi samtang ginbabadbad nira an higot han nati nga asno, an mga tag-iya hito nagsiring ha ira: “Kay ano nga ginbabadbad niyo an higot han nati nga asno?” 34  Nagsiring hira: “Kinahanglan ini han Ginoo.” 35  Ngan gintugwayan nira ito kan Jesus, ngan gin-itsa nira ha bawbaw han nati nga asno an ira pantungbaw nga mga bado ngan ginpalingkod hi Jesus dida hito.+ 36  Samtang nagtitipaunhan hiya, iginlalatag nira an ira pantungbaw nga mga bado ha dalan.+ 37  Pag-abot gud niya hirani ha dalan nga tipalugsad tikang ha Bukid han mga Olibo, an ngatanan nga disipulo nagkalipay ngan nagdayaw ha Dios ha daku nga tingog tungod han ngatanan nga gamhanan nga buhat nga ira nakita, 38  nga nasiring: “Binendisyonan hiya nga napakanhi sugad nga Hadi ha ngaran ni Jehova!* Kamurayawan ha langit, ngan himaya ha iya nga aada ha kahitas-an!”+ 39  Pero an pipira han mga Pariseo nga kaupod han mga tawo nagsiring ha iya: “Magturutdo, sawaya an imo mga disipulo.”+ 40  Kondi binaton hiya: “Susumatan ko kamo, kon magpabilin hira nga hilom, an mga bato an maguliat.” 41  Ngan han hirani na hiya ha syudad, ginkita niya ito ngan nagtangis tungod hito,+ 42  nga nasiring: “Kon ikaw, oo ikaw, nakasabot la unta hini nga adlaw han mga butang nga may kalabotan ha kamurayawan—pero yana igintago ito tikang ha imo mga mata.+ 43  Kay maabot ha imo an mga adlaw nga an imo mga kaaway mag-aalad ha palibot mo hin magtais nga mga kahoy ngan papalibotan ka ngan lilikosan* tikang ha ngatanan nga direksyon.+ 44  Ikaw ngan an imo mga anak ha sulod mo ira igpupusak ha tuna,+ ngan diri hira magbibilin dida ha imo hin bato nga natungbaw ha usa pa nga bato,+ kay waray mo masabti an panahon han pag-usisa ha imo.” 45  Katapos sinulod hiya ha templo ngan nagtikang pagpaiwas ha mga namamaligya,+ 46  nga nasiring ha ira: “Nahisurat na, ‘An akon balay magigin balay nga arampoan,’+ pero ginhimo niyo ini nga lungib han mga tulisan.”+ 47  Nagpadayon hiya pagtutdo ha templo kada adlaw. Pero an punoan nga mga saserdote ngan an mga eskriba ngan an mga lider han katawohan nag-iikaparatay ha iya;+ 48  kondi waray hira makabiling hin paagi ha pagbuhat hito, kay an ngatanan nga tawo pirme nag-iinupod-upod kan Jesus basi mamati ha iya.+

Mga footnote

O “igos-mulberi.”
O “ginpangilkil pinaagi han buwa nga akusasyon.”
An usa ka Griego nga mina may kabug-aton nga 340 g ngan ginhunahuna nga katugbang han 100 ka drakma. Kitaa an Ap. B14.
O “an ginhadian.”
Lit., “silber.”
Lit., “akon silber.”
Kitaa an Ap. A5.
O “susuukon.”