Sumala kan Lucas 12:1-59

 • Libadura han mga Pariseo (1-3)

 • Kahadluki an Dios, diri an tawo (4-7)

 • Pagkilala han pagin kahiusa han Kristo (8-12)

 • Ilustrasyon mahitungod han lurong nga riko nga tawo (13-21)

 • Ayaw na pagkinabaraka (22-34)

  • Gutiay nga panon (32)

 • Pagin mabinantayon (35-40)

 • Matinumanon ngan diri matinumanon nga tinaporan (41-48)

 • Diri kamurayawan, kondi pagkabahin-bahin (49-53)

 • Panginahanglan nga usisahon an mga panahon (54-56)

 • Pakigtuhay (57-59)

12  Hito nga panahon, han nagtirirok an yinukot-yukot nga tawo nga tungod hito natatamakan na nira an usa kag usa, nagtikang hiya pinaagi ha pagsiring siyahan ha iya mga disipulo: “Pag-ikmat kamo ha libadura han mga Pariseo, nga amo an pagkahipokrito.+  Pero waray gintahoban hin maopay nga diri madadayag, ngan waray sekreto nga diri hibabaroan.+  Salit anoman an iyo iginyayakan ha kasisidman mababatian ha kalamrag, ngan an iyo iginhuhuring ha pribado nga mga kwarto isasangyaw tikang ha atop han mga balay.  Dugang pa, nasiring ako ha iyo, mga kasangkayan ko,+ ayaw kamo kahadlok ha mga nagpapatay han lawas ngan katapos hito waray na nahihimo nga bisan ano pa man.+  Kondi ipapakita ko ha iyo kon hin-o an angay kahadlokan: Kahadluki Hiya nga katapos magpatay may awtoridad ha paglabog ngadto ha Gehenna.*+ Oo, susumatan ko kamo, kahadluki Hiya.+  An lima nga maya iginbabaligya ha duha nga sinselyo nga gutiay an kantidad,* diri ba? Pero waray bisan usa ha ira an hinngangalimtan* han Dios.+  Kondi bisan an mga buhok ha iyo ulo gin-ihap na ngatanan.+ Ayaw kahadlok; mas birilhon kamo kay ha damu nga maya.+  “Nasiring ako ha iyo, an bisan hin-o nga ginkikilala ako ha atubangan han mga tawo,+ kikilalahon liwat hiya han Anak han tawo ha atubangan han mga anghel han Dios.+  Pero an bisan hin-o nga nagsasalikway ha akon ha atubangan han mga tawo isasalikway ha atubangan han mga anghel han Dios.+ 10  Ngan an bisan hin-o nga nagyayakan hin pulong kontra ha Anak han tawo papasayloon, kondi an bisan hin-o nga nagpapasipara ha baraan nga espiritu diri papasayloon.+ 11  Ha panahon nga dad-on nira kamo ha atubangan han mga katirok han publiko,* mga opisyal han gobyerno, ngan mga may awtoridad, ayaw kamo kabaraka kon paonan-o kamo magyayakan o kon ano an iyo igyayakan sugad nga depensa o kon ano an iyo isisiring,+ 12  kay an baraan nga espiritu magtututdo ha iyo hito mismo nga oras han mga butang nga sadang niyo igsiring.”+ 13  Katapos usa han mga tawo nga nakadto an nagsiring ha iya: “Magturutdo, sidnga an akon bugto nga bahinán ako han panurundon.” 14  Hi Jesus binaton: “Lalaki, hin-o an nagpili ha akon nga magin hukom o paragtuhay ha butnga niyo nga duha?” 15  Katapos nagsiring hiya ha ira: “Padayon kamo nga magbantay ngan pag-ikmat kamo ha ngatanan nga klase hin kahakog,*+ kay bisan kon an usa nga tawo may kahuraan, an mga butang nga iya gintatag-iya diri naghahatag ha iya hin kinabuhi.”+ 16  Katapos, naghatag hiya ha ira hin ilustrasyon, nga nasiring: “An uma han usa nga riko nga tawo damu an ani. 17  Salit nagtikang hiya pagsiring ha iya kalugaringon, ‘Ano an sadang ko buhaton yana nga waray na ako mabubutangan han akon mga inani?’ 18  Katapos nagsiring hiya, ‘Ini an akon bubuhaton:+ Rurub-on ko an akon mga bodega ngan magtitindog hin durodagku, ngan didto ko titirukon an ngatanan ko nga lugas* ngan an ngatanan ko nga produkto, 19  ngan masiring ako ha akon kalugaringon:* “May-ada ka* na damu nga mag-opay nga butang nga gintirok para ha damu nga katuigan; pagpahayahay, kaon, inom, ngan paglipay.”’ 20  Pero an Dios nagsiring ha iya, ‘Ikaw nga diri makatadunganon, yana nga gab-i gin-aaro nira ha imo an imo kinabuhi.* Kon sugad, hin-o man an magtatag-iya han mga butang nga imo gintirok?’+ 21  Sugad hito an nahitatabo ha tawo nga nagtitirok hin bahandi para ha iya kalugaringon kondi diri riko ha Dios.”+ 22  Katapos nagsiring hiya ha iya mga disipulo: “Tungod hini nasiring ako ha iyo, ayaw na kamo pagkinabaraka mahitungod han iyo kinabuhi* kon ano an iyo kakaunon o mahitungod han iyo lawas kon ano an iyo igbabado.+ 23  Kay mas birilhon an kinabuhi* kay ha pagkaon ngan an lawas kay ha bado. 24  Hunahunaa an mga uwak: Diri hira nagsasabwag hin binhi o nag-aani; waray hira kamalig o bodega; pero ginpapakaon hira han Dios.+ Diri ba mas birilhon gud kamo kay ha mga tamsi?+ 25  Hin-o ha iyo an makakadugang hin usa ka siko* ha iya kinabuhi tungod ha pagkinabaraka? 26  Salit kon diri niyo mahihimo an sugad kagutiay nga butang, kay ano nga magkinabaraka mahitungod han iba pa nga mga butang?+ 27  Hunahunaa kon paonan-o natubo an mga bukad nga liryo: Diri hira nagtatrabaho o nagtatahi;* pero susumatan ko kamo nga bisan hi Solomon ha bug-os niya nga pagkaharangdon waray makagbado hin sugad kaopay hini nga mga liryo.+ 28  Kon ginbabadoan han Dios an mga tanom ha kapatagan nga naeksister yana kondi buwas ilalabog ha pugon, mas babadoan gud niya kamo, kamo nga gutiay an pagtoo! 29  Salit ayaw na kamo pagpinamiling kon ano an iyo kakaunon ngan kon ano an iyo iinumon, ngan ayaw na kamo pagkinabaraka hin sobra;+ 30  kay ini ngatanan an mga butang nga ginkakab-ot gud han mga nasud ha kalibotan, pero an iyo Amay maaram nga ginkikinahanglan niyo ini nga mga butang.+ 31  Lugod, padayon nga pamilnga an iya Ginhadian, ngan ini nga mga butang idudugang ha iyo.+ 32  “Ayaw kahadlok, gutiay nga panon,+ kay an iyo Amay nalilipay ha paghatag ha iyo han Ginhadian.+ 33  Ibaligya an iyo mga panag-iya ngan paghatag hin mga regalo tungod ha kalooy.*+ Paghimo hin diri nadadaan nga mga surudlan han kwarta, usa nga diri nauubos nga bahandi ha langit,+ diin waray kawatan nga nakakahirani ngan waray insekto nga nangungutkot. 34  Kay kon hain an iyo bahandi, aadto liwat an iyo kasingkasing. 35  “Pagbado kamo ngan pag-andam*+ ngan palagaha an iyo mga lampara,+ 36  ngan sadang kamo magin pariho hin kalalakin-an nga naghuhulat ha ira agaron nga bumalik+ tikang ha kasal,+ basi pag-abot niya ngan pagtuktok, maaabrihan dayon nira hiya. 37  Malipayon ito nga mga uripon nga maaabtan han agaron nga nagbabantay pag-abot niya! Ha pagkamatuod nasiring ako ha iyo, magbabado* hiya para ha pagserbi ngan palilingkuron hira ha may lamesa ngan madaop hiya ngan magsiserbi ha ira. 38  Ngan kon umabot hiya ha ikaduha nga pagbantay,* o bisan ha ikatulo,* ngan maabtan niya hira nga andam, malipayon hira! 39  Pero hibaroi niyo ini, kon maaram la unta an tagbalay kon ano nga oras maabot an kawatan, diri niya tutugotan nga may makasulod ha iya balay.+ 40  Kamo liwat, padayon nga magin andam, kay an Anak han tawo maabot ha oras nga diri gud niyo ginlalaoman.”+ 41  Katapos hi Pedro nagpakiana: “Ginoo, ha amon mo la ba iginsusumat ini nga ilustrasyon o ha ngatanan?” 42  Ngan an Ginoo nagsiring: “Hin-o gud an matinumanon nga tinaporan,* an usa nga maaramon, nga tutokahan han iya agaron ha pagmangno ha iya grupo han mga kabulig* basi padayon nga tagan hira han ira ginkikinahanglan nga mga suplay han pagkaon ha husto nga panahon?+ 43  Malipayon ito nga uripon kon ha pag-abot han iya agaron maabtan hiya nga nagbubuhat hito! 44  Susumatan ko kamo han tinuod, iya tutokahan hiya nga magdumara han ngatanan niya nga panag-iya. 45  Pero kon pananglitan ito nga uripon magsiring ha iya kasingkasing, ‘An akon agaron naglalangan ha pag-abot,’ ngan magtikang pagkastigo ha mga surugoon nga lalaki ngan babaye ngan pagkaon ngan pag-inom ngan paghubog,+ 46  an agaron hito nga uripon maabot ha adlaw nga diri niya hiya ginlalaoman ngan ha oras nga diri niya hinbabaroan, ngan sisirotan niya hiya hin duro gud ngan tatagan hiya hin bahín upod han mga diri matinumanon. 47  Katapos, ito nga uripon nga nakasabot han kaburut-on han iya agaron kondi waray mag-andam o magbuhat han iya iginsugo* babalbagon hin damu ka beses.+ 48  Pero an uripon nga waray makasabot kondi nagbuhat hin mga butang nga angay han mga pagbalbag, babalbagon hin pipira la ka beses. Ha pagkamatuod, an bisan hin-o nga gintagan hin damu, damu an aaroon ha iya, ngan an gintaporan hin damu aaroan hin labaw ha kasagaran.+ 49  “Kinanhi ako basi magpalaga hin kalayo ha tuna, ngan ano pa an akon hihingyapon kon ginpalaga na ito? 50  Ha pagkamatuod, may bawtismo nga igbabawtismo ha akon, ngan nasasakit gud ako samtang diri pa ito natatapos!+ 51  Naghuhunahuna ba kamo nga kinanhi ako basi maghatag hin kamurayawan ha tuna? Susumatan ko kamo, diri kamurayawan kondi pagkabahin-bahin lugod.+ 52  Kay tikang yana magkakaada lima ha usa nga panimalay nga mababahin, an tulo kontra ha duha ngan an duha kontra ha tulo. 53  Mababahin hira, an tatay kontra ha anak nga lalaki ngan an anak nga lalaki kontra ha tatay, an nanay kontra ha anak nga babaye ngan an anak nga babaye kontra ha nanay, an ugangan nga babaye kontra ha umagad nga babaye ngan an umagad nga babaye kontra ha ugangan nga babaye.”+ 54  Katapos nagsiring liwat hiya ha mga tawo: “Kon nakakakita kamo hin dampog nga nabubug-os ha weste, nasiring dayon kamo, ‘May bagyo nga tiabot,’ ngan nahitatabo ito. 55  Ngan kon nakakakita kamo nga nahuyop an hangin nga tikang ha sur, nasiring kamo, ‘Magkakaada duro nga kapaso,’ ngan nahitatabo ito. 56  Mga hipokrito, maaram kamo mag-usisa han iyo nakikita ha tuna ngan langit, kondi kay ano nga diri kamo maaram mag-usisa hinin partikular nga panahon?+ 57  Kay ano nga diri liwat kamo naghuhukom para ha iyo kalugaringon kon ano an matadong? 58  Pananglitan, kon tikadto ka ha usa nga magmarando upod han nagkikiha ha imo, pangalimbasog nga makigtuhay ha iya samtang tipakadto pa la kamo, basi diri ka niya ipatawag ngadto ha atubangan han huwes, ngan itubyan ka han huwes ngadto ha opisyal han korte, ngan prisuhon ka han opisyal han korte.+ 59  Susumatan ko ikaw, diri ka gud makakagawas didto tubtob nga maibayad mo an imo ultimo nga gutiay nga sinselyo.”*

Mga footnote

Kitaa an Glossary.
Lit., “ha duha ka assarion.” Kitaa an Ap. B14.
O “nalilikatan.”
O “ha atubangan han mga sinagoga.”
O “kaipa.”
Kitaa an Glossary.
O “akon kalag.”
O “Kalag, may-ada ka.”
O “kalag.”
O “iyo kalag.”
O “an kalag.”
Kitaa an Ap. B14.
Lit., “nagkakarinyas.”
O “mga regalo ha mga pobre.” Kitaa an Glossary.
Lit., “Takgungi an iyo mga pig-i.”
O “magtatakgong.”
Tikang ha mga alas-9 han gab-i tubtob ha katutnga.
Tikang ha katutnga tubtob ha mga alas-3 han maagahon.
O “paradumara han panimalay.”
O “iya mga surugoon ha panimalay.”
O “magbuhat uyon ha iya kaburut-on.”
Lit., “an ultimo nga lepton.” Kitaa an Ap. B14.