Sumala kan Lucas 8:1-56

  • Mga babaye nga nag-inupod kan Jesus (1-3)

  • Ilustrasyon mahitungod han parasabwag (4-8)

  • Kon kay ano nga hi Jesus naggamit hin mga ilustrasyon (9, 10)

  • Iginsaysay an ilustrasyon mahitungod han parasabwag (11-15)

  • An lampara diri gintatahoban (16-18)

  • Nanay ngan mga bugto ni Jesus (19-21)

  • Ginpakalma ni Jesus an subasko (22-25)

  • Ginpasulod ni Jesus an mga demonyo ha mga baboy (26-39)

  • Anak ni Jairo; babaye ginkaptan an pantungbaw nga bado ni Jesus (40-56)

8  Waray pag-iha katapos hito, kinadto hiya ha tagsa nga syudad ngan ha tagsa nga baryo, nga nagsasangyaw ngan nagpapasamwak han maopay nga sumat han Ginhadian han Dios.+ Ngan kaupod niya an Dose,  pati na an pipira nga babaye nga gintambal tikang ha magraot nga mga espiritu ngan ha mga sakit: hi Maria nga gintatawag nga Magdalena, nga tikang ha iya pito nga demonyo an ginawas;  hi Juana+ nga asawa ni Cuza, an tinaporan ni Herodes; hi Susana; ngan an damu pa nga babaye, nga nag-aasikaso ha ira nga ginagamit an ira mga panag-iya.+  Yana han nagtirirok an damu nga tawo upod hadton nagsisinunod kan Jesus ha tagsa nga syudad, nagyakan hiya pinaagi hin ilustrasyon:+  “Usa nga parasabwag an ginawas basi magsabwag han iya binhi. Samtang nagsasabwag hiya, an pipira hito nahulog ha ligid han dalan ngan natamakan, ngan ginpanuktok ito han katamsihan ha langit.+  An iba nahulog ha daku nga bato, ngan pagturok hito, nauga ito kay waray tubig.+  An iba naman nahulog ha katunokan, ngan natabonan ito han katunokan nga dinungan pagtubo.+  Pero an iba nahulog ha maopay nga tuna, ngan pagtubo hito, namunga ito hin 100 ka pilo.”+ Katapos niya igyakan ini nga mga butang, nagsiring hiya ha daku nga tingog: “Hiya nga may mga talinga ha pagpamati, mamati.”+  Pero ginpakianhan hiya han iya mga disipulo kon ano an kahulogan hini nga ilustrasyon.+ 10  Nagsiring hiya: “Ha iyo iginhahatag an pagsabot ha sagrado nga mga tinago han Ginhadian han Dios, kondi ha iba iginhahatag ito pinaagi hin mga ilustrasyon,+ basi bisan pa hira nagkikita, diri hira makakakita, ngan bisan pa hira nabati, diri hira makakasabot han kahulogan.+ 11  Ini an kahulogan han ilustrasyon: An binhi amo an pulong han Dios.+ 12  An mga nahisabwag ha ligid han dalan amo an mga nakabati han pulong, katapos inabot an Yawa ngan ginkuha an pulong tikang ha ira kasingkasing basi diri hira tumoo ngan diri matalwas.+ 13  An mga nahisabwag ha daku nga bato amo adton nakabati han pulong ngan malipayon nga nagkarawat hito, kondi waray hira makagamot. Tinoo hira hin madaliay, pero ha panahon han pagsari waray na hira tumoo.+ 14  Mahitungod han mga nahisabwag ha katunokan, ini hira an mga nakabati han pulong, pero tungod kay nagpadára hira ha mga kabaraka, karikohan,+ ngan kalipayan hini nga kinabuhi,+ natabonan gud hira ngan waray mahinog an mga bunga.+ 15  Mahitungod han mga nahisabwag ha maopay nga tuna, ini hira an mga nakabati han pulong nga may sinsero ngan maopay nga kasingkasing,+ katapos gintitipigan nira ito ngan namumunga nga may pagpailob.+ 16  “Waray bisan hin-o nga katapos magdagkot hin lampara gintatahoban ito hin surudlan o iginbubutang ito ha ilarom han katre, lugod iginbubutang niya ito ha burutangan han lampara basi an mga nasulod makakita han kalamrag.+ 17  Kay waray nakatago nga diri makikita, ngan waray gintahoban hin maopay nga diri gud hibabaroan ngan diri mahigagawas.+ 18  Salit tagi hin atensyon kon paonan-o kamo namamati, kay an bisan hin-o nga may-ada tatagan hin mas damu pa,+ pero an bisan hin-o nga waray, kukuhaon ha iya bisan an iya ginhuhunahuna nga aada ha iya.”+ 19  Yana an iya nanay ngan mga bugto nga lalaki+ kinadto ha iya, pero waray hira makadaop ha iya kay damu an tawo.+ 20  Salit may nagsumat ha iya: “An imo nanay ngan imo mga bugto nga lalaki nagtitinindog ha gawas, kay karuyag nira makigkita ha imo.” 21  Binaton hiya ha ira: “An akon nanay ngan an akon mga bugto nga lalaki amo ini hira nga namamati han pulong han Dios ngan nagbubuhat hito.”+ 22  Usa ka adlaw, hiya ngan an iya mga disipulo sinakay ha usa nga sakayan, ngan nagsiring hiya ha ira: “Tabok kita ngadto ha luyo nga dapit han linaw.” Salit naglayag hira.+ 23  Kondi samtang naglalayag hira, nahingaturog hiya. Ngan nagkaada hin makusog nga subasko ha linaw, ngan an ira sakayan nagtikang mapuno hin tubig ngan mameligro.+ 24  Salit dinaop hira ngan ginpukaw hiya, nga nasiring: “Magturutdo, Magturutdo, magkakamatay na kami!” Tungod hito binuhát hiya ngan ginsaway an hangin ngan an mabalud nga katubigan, ngan naglinaw ngan nagkalma ito.+ 25  Katapos nagsiring hiya ha ira: “Hain an iyo pagtoo?” Kondi nahadlok gud hira ngan nahipausa, nga nasiring ha usa kag usa: “Hin-o gud ba ini? Kay ginsusugo niya bisan an hangin ngan an tubig, ngan nasugot hira ha iya.”+ 26  Ngan dinuong hira ha baybayon ha rehiyon han mga taga-Gerasa,+ nga nahimumutang ha tabok han Galilea. 27  Samtang nahaw-as hi Jesus, gintapo hiya hin lalaki tikang ha syudad, nga ginsaniban hin demonyo. Maiha na nga diri hiya nagbabado, ngan naukoy hiya, diri ha balay, kondi ha mga lubnganan.*+ 28  Pakakita niya kan Jesus, ginuliat hiya ngan hinapa ha iya atubangan, ngan nagsiring hiya ha makusog nga tingog: “Ano an imo tuyo ha akon, Jesus, Anak han Gihitaasi nga Dios? Nakikimalooy ako ha imo, ayaw ako pagpasakiti.”+ 29  (Kay ginsinugo ni Jesus an mahugaw nga espiritu nga gumawas ha lalaki. Damu ka beses na nga ginkontrol hiya hito,*+ ngan pauroutro nga gin-gapos hiya hin mga kadena ha kamot ngan tiil ngan ginbinantayan hiya, pero gin-uutod niya an mga gapos ngan gindadara hiya han demonyo ngadto ha nahibubulag nga mga lugar.) 30  Ginpakianhan hiya ni Jesus: “Ano an imo ngaran?” Binaton hiya: “Lehiyon,”* kay damu nga demonyo an sinulod ha iya. 31  Ngan padayon nga nakimalooy hira ha iya nga diri hira pakadtoon ha kahiladman.+ 32  Yana may daku nga panon hin mga baboy+ nga nangangaon didto ha bukid, salit nakimalooy hira ha iya nga tugotan hira nga sumulod ha mga baboy, ngan iya hira gintugotan.+ 33  Salit an mga demonyo nagkagawas ha lalaki ngan sinulod ha mga baboy, ngan an panon nandadlagan ngadto ha pangpang, nanlayog ha linaw, ngan nagkalulumos. 34  Pero han nakita han mga nag-aataman han mga baboy an nahitabo, namalagiw hira ngan iginsumat ito ha syudad ngan ha palibot hito. 35  Katapos ginawas an mga tawo basi makita an nahitabo. Kinadto hira kan Jesus ngan nakita an lalaki nga gin-gawsan han mga demonyo, nga nakabado ngan maopay na an panhunahuna, nga nalingkod ha tiilan ni Jesus, ngan nahadlok hira. 36  An nagpakakita hito nagsumat ha ira kon paonan-o nag-opay an lalaki nga ginsaniban hin demonyo. 37  Katapos damu nga tawo tikang ha nakapalibot nga rehiyon han mga taga-Gerasa an naghangyo kan Jesus nga bumaya ha ira, kay nahahadlok gud hira. Katapos sinakay hiya ha sakayan ngan tibaya na. 38  Pero an lalaki nga gin-gawsan han mga demonyo padayon nga nakimalooy nga umupod ha iya, kondi ginpalakat niya an lalaki ngan ginsidngan hiya:+ 39  “Uli ha imo balay, ngan padayon nga ig-istorya an ginbuhat han Dios para ha imo.” Salit linakat hiya, nga iginsusumat ha bug-os nga syudad an ginbuhat ni Jesus para ha iya. 40  Pagbalik ni Jesus, ginkarawat hiya hin maopay han mga tawo, kay hira ngatanan nagpapamulat ha iya.+ 41  Pero kitaa! inabot an usa nga lalaki nga Jairo an ngaran; ini nga lalaki usa nga punoan nga opisyal han sinagoga. Ngan linuhod hiya ha tiilan ni Jesus ngan nagtikang makimalooy ha iya nga kumadto ha iya balay,+ 42  kay tikamatay na an iya usa la* nga anak nga babaye, nga mga 12 anyos an edad. Samtang tikadto hi Jesus, ginsusuok hiya han damu nga tawo. 43  Yana may usa nga babaye nga 12 ka tuig na nga gindidinugoan,+ ngan waray bisan hin-o nga nakatambal ha iya.+ 44  Dinaop hiya tikang ha luyo ngan ginkaptan an sidsid han iya pantungbaw nga bado,+ ngan inundang dayon an pagdinugui ha iya. 45  Salit nagpakiana hi Jesus: “Hin-o an kinapot ha akon?” Han waray bisan hin-o nga nagsusumat, nagsiring hi Pedro: “Magturutdo, ginpapalibotan ngan ginsusuok ka han mga tawo.”+ 46  Kondi nagsiring hi Jesus: “May kinapot ha akon, kay maaram ako nga may gahum+ nga ginawas ha akon.” 47  Han nakita han babaye nga nasabtan an iya ginbuhat, nangungurog hiya nga dinaop ngan linuhod ha atubangan ni Jesus ngan iginsumat ha atubangan han ngatanan nga tawo kon kay ano nga ginkaptan niya hiya ngan kon paonan-o hiya natambal dayon. 48  Pero nagsiring hi Jesus ha iya: “Anak, an imo pagtoo nakaopay ha imo. Lakat nga mamurayawon.”+ 49  Samtang nagyayakan pa hiya, may inabot nga mensahero han punoan nga opisyal han sinagoga, nga nasiring: “An imo anak namatay na; ayaw na pagdisturboha an Magturutdo.”+ 50  Pakabati hini ni Jesus, nagsiring hiya ha iya: “Ayaw kahadlok, magkaada ka la pagtoo, ngan matatalwas hiya.”+ 51  Pag-abot niya ha balay, waray bisan hin-o nga ginpaupod niya ha sulod labot la kanda Pedro, Juan, Santiago, ngan han tatay ngan nanay han bata. 52  Kondi an ngatanan nga tawo didto nananangis ngan ginpupukpok an ira dughan kay nasusubo hira tungod ha iya. Salit nagsiring hi Jesus: “Ayaw na kamo pagtinangis,+ kay waray hiya mamatay, kondi nakaturog la.”+ 53  Tungod hito, nakakatamay nga gintinawaan nira hiya, kay maaram hira nga namatay na an bata. 54  Pero iya ginkaptan an kamot han bata ngan nagsiring ha iya: “Inday, buhát!”+ 55  Ngan binalik an iya espiritu,*+ ngan binuhát dayon hiya,+ ngan nagsugo hi Jesus nga tagan hiya hin makakaon. 56  Waray makontrol han iya mga kag-anak an ira emosyon tungod ha kalipay, kondi gintugon hira ni Jesus nga diri isumat ha bisan hin-o an nahitabo.+

Mga footnote

O “ha handumanan nga mga lubnganan.”
O posible nga “Maiha na nga kontrolado hiya hito.”
Kitaa an Glossary.
Lit., “usa la nga igin-anak.”
O “pwersa han kinabuhi.”