Sumala kan Lucas 20:1-47

  • Awtoridad ni Jesus ginkwestyon (1-8)

  • Ilustrasyon mahitungod han parapamatay nga parag-uma (9-19)

  • An Dios ngan an Cesar (20-26)

  • Pakiana ha pagkabanhaw (27-40)

  • An Kristo ba anak ni David? (41-44)

  • Pahamangno kontra ha mga eskriba (45-47)

20  Ha usa hito nga mga adlaw, samtang nagtututdo hiya ha mga tawo ha templo ngan nagpapasamwak han maopay nga sumat, an punoan nga mga saserdote ngan an mga eskriba upod an mga tigurang nagkaabot  ngan nagsiring ha iya: “Sumati kami, tikang diin an imo awtoridad ha pagbuhat hini nga mga butang? O hin-o an naghatag ha imo hini nga awtoridad?”+  Binaton hiya ha ira: “May ipapakiana liwat ako ha iyo, ngan sumati niyo ako:  An pagbawtismo ba ni Juan tikang ha langit o tikang ha mga tawo?”  Katapos nangatadongan hira ha usa kag usa, nga nasiring: “Kon sumiring kita, ‘Tikang ha langit,’ masiring hiya, ‘Kay ano man nga waray kamo tumoo ha iya?’  Pero kon sumiring kita, ‘Tikang ha mga tawo,’ babatuhon kita han ngatanan nga tawo, kay kombinsido hira nga propeta hi Juan.”+  Salit binaton hira nga diri hira maaram kon diin ito tikang.  Hi Jesus nagsiring ha ira: “Diri ko liwat isusumat ha iyo kon diin tikang an akon awtoridad ha pagbuhat hini nga mga butang.”  Katapos iginsumat niya ha mga tawo ini nga ilustrasyon: “Usa nga tawo an nagtanom hin urubasan+ ngan ginpapletehan ito ha mga parag-uma, ngan nagbiyahe hiya ha iba nga nasud hin maiha-iha nga panahon.+ 10  Han panahon na han pangani, nagsugo hiya hin uripon ngadto ha mga parag-uma basi ihatag nira ha iya an iba nga bunga han urubasan. Pero ginkastigo han mga parag-uma an uripon, katapos ginpalakat hiya nga waray dara.+ 11  Kondi nagsugo utro hiya hin lain nga uripon. Ito liwat nga uripon ira ginkastigo ngan ginpakaalohan ngan ginpalakat nga waray dara. 12  Kondi nagsugo utro hiya hin ikatulo; ini liwat nga uripon ira ginsamad ngan iginlabog ha gawas. 13  Salit an tag-iya han urubasan nagsiring, ‘Ano an akon bubuhaton? Susugoon ko an akon anak nga hinigugma.+ Posible nga irespeto nira hiya.’ 14  Han nakita hiya han mga parag-uma, nangatadongan hira ha usa kag usa, nga nasiring, ‘Ini an eredero. Patayon naton hiya basi magin aton an panurundon.’ 15  Salit iginlabog nira hiya ha gawas han urubasan ngan ginpatay hiya.+ Kon sugad, ano an bubuhaton ha ira han tag-iya han urubasan? 16  Makadto hiya ngan papatayon ini nga mga parag-uma ngan ihahatag ha iba an urubasan.” Pakabati hini han mga tawo, nagsiring hira: “Diri gud ito mahitatabo!” 17  Pero ginkita niya hira hin diretso ngan ginsidngan: “Kon sugad, ano an kahulogan hini nga iginsurat: ‘An bato nga iginsalikway han mga magtirindog, ini nagin an pinakaimportante nga bato nga pandugtong ha eskina’?*+ 18  An bisan hin-o nga mahuhulog ngada hito nga bato marurumok.+ Mahitungod han bisan hin-o nga mahulogan hito, madudugmok hiya hito.” 19  Salit an mga eskriba ngan an punoan nga mga saserdote nangalimbasog pagdakop ha iya hito mismo nga oras, pero nahadlok hira ha mga tawo, kay nasantop nira nga hira an iya ginhuhunahuna samtang iginsusumat niya ini nga ilustrasyon.+ 20  Ngan katapos hiya obserbaran hin maopay, nagsugo hira hin kalalakin-an nga sekreto nga ginsuholan nira nga magpakunokuno nga matadong basi dakpon hiya pinaagi han iya mga pulong,+ basi itubyan hiya ha gobyerno ngan ha awtoridad han gobernador. 21  Ngan nagpakiana hira ha iya, nga nasiring: “Magturutdo, maaram kami nga nagyayakan ka ngan nagtututdo han tama ngan waray ka ginpapaurog, lugod nagtututdo ka han dalan han Dios uyon ha kamatuoran: 22  Uyon ba ha balaud* nga magbayad kami hin buhis ha Cesar o diri?” 23  Kondi naobserbaran niya an ira pagin tuso ngan nagsiring ha ira: 24  “Ipakita ha akon an usa nga denaryo.* Kan kanay ladawan ngan titulo an aanhi?” Binaton hira: “Kanan Cesar.” 25  Nagsiring hiya ha ira: “Kon sugad, kinahanglan niyo ihatag ha Cesar an mga butang han Cesar,+ pero ihatag ha Dios an mga butang han Dios.”+ 26  Waray nira hiya malit-ag pinaagi han iya mga pulong ha atubangan han mga tawo, pero tungod kay nahipausa hira ha iya baton, naghilom hira. 27  Kondi an pipira han mga Saduseo, adton nasiring nga waray pagkabanhaw,+ nagkaabot ngan nagpakiana ha iya:+ 28  “Magturutdo, hi Moises nagsurat ha aton, ‘Kon an bugto han usa nga lalaki mamatay nga waray anak ha iya asawa, sadang niya kuhaon an asawa han iya bugto ngan tagan hin tulin an iya bugto nga namatay.’+ 29  Yana may-ada pito nga magburugto nga lalaki. An suhag nag-asawa kondi namatay nga waray anak. 30  Salit an ikaduha 31  ngan an ikatulo nangasawa ha iya. Ngani, ginpangasawa hiya han pito; namatay hira nga waray magkaada anak. 32  Ha urhi, namatay liwat an babaye. 33  Salit ha pagkabanhaw, kan kanay hiya magigin asawa? Kay nagin asawa hiya han pito.” 34  Binaton hi Jesus ha ira: “An mga anak hini nga sistema han mga butang* nangangasawa ngan ginpapangasawa, 35  kondi adton gintatagad nga takos kumarawat hito nga sistema han mga butang ngan han pagkabanhaw tikang ha mga patay diri mangangasawa ngan diri pangangasaw-on.+ 36  Ha pagkamatuod, diri na hira mamamatay, kay pariho hira han mga anghel, ngan mga anak hira han Dios kay mga anak hira han pagkabanhaw. 37  Pero mahitungod ha pagbuhi han mga patay, bisan hi Moises nag-unabi hito ha asoy may kalabotan ha tunukon nga tanom, han gintawag niya hi Jehova* nga ‘an Dios ni Abraham ngan Dios ni Isaac ngan Dios ni Jacob.’+ 38  Dios hiya, diri han mga patay, kondi han mga buhi, kay para ha iya hira ngatanan buhi.”+ 39  Nagsiring an pipira han mga eskriba: “Magturutdo, maopay an imo ginsiring.” 40  Kay waray na hira kaisog nga magpakiana ha iya hin bisan usa nga pakiana. 41  Katapos nagpakiana hiya ha ira: “Kay ano nga nasiring hira nga an Kristo anak ni David?+ 42  Kay hi David mismo nagsiring ha libro han Mga Salmo, ‘Hi Jehova* nagsiring ha akon Ginoo: “Lingkod ha akon too 43  tubtob nga ibutang ko an imo mga kaaway sugad nga tungtongan han imo mga tiil.”’+ 44  Kon sugad, gintawag hiya ni David nga Ginoo; salit paonan-o hiya nagin iya anak?” 45  Katapos, samtang namamati an ngatanan nga tawo, nagsiring hiya ha iya mga disipulo: 46  “Pag-ikmat kamo ha mga eskriba nga naruruyag paglinakat-lakat nga nakabado hin hilaba ngan naruruyag gud han paghatag ha ira hin katalahoran ha mga merkado ngan naruruyag han prente* nga mga lingkoran ha mga sinagoga ngan han pinakaprominente nga mga pwesto ha mga panihapon,+ 47  ngan nan-aagaw han mga balay* han mga balo nga babaye ngan nag-aampo hin higlaba pero pakita la.* Ini hira makakakarawat hin mas mabug-at nga sirot.”

Mga footnote

Lit., “an ulo han eskina.”
O “Husto ba.”
Kitaa an Ap. B14.
O “hini nga panahon.” Kitaa an Glossary.
Kitaa an Ap. A5.
Kitaa an Ap. A5.
O “pinakamag-opay.”
O “propyedad.”
O “pasangil la.”