Sumala kan Lucas 6:1-49

  • Jesus, “Ginoo han Sabbath” (1-5)

  • Tawo nga uga an kamot gintambal (6-11)

  • An 12 nga apostol (12-16)

  • Jesus nagtutdo ngan nagtambal (17-19)

  • Mga kalipay ngan mga kairo (20-26)

  • Paghigugma ha mga kaaway (27-36)

  • Ayaw na paghukom (37-42)

  • Nakikilala pinaagi han bunga (43-45)

  • Balay nga marig-on; balay nga waray marig-on nga pundasyon (46-49)

6  Yana durante han sabbath naagi hiya ha kaumhan han trigo, ngan an iya mga disipulo nangungutos han mga uhay ngan nangangaon hito,+ nga ginkukusokuso ito ha ira mga kamot.+  Tungod hini an iba han mga Pariseo nagsiring: “Kay ano nga nagbubuhat kamo han diri uyon ha balaud durante han Sabbath?”+  Kondi hi Jesus nagsiring ha ira: “Waray gud ba niyo mabasa an ginbuhat ni David han ginugutom hiya ngan an iya kaupod nga kalalakin-an?+  Diri ba sinulod hiya ha balay han Dios ngan nakarawat an mga tinapay nga iginbubutang ha atubangan han Dios* ngan ginkaon ito ngan gintagan an iya kaupod nga kalalakin-an, nga diri uyon ha balaud nga kaunon han bisan hin-o kondi para la ha mga saserdote?”+  Katapos nagsiring hiya ha ira: “An Anak han tawo Ginoo han Sabbath.”+  Ha lain nga sabbath+ sinulod hiya ha sinagoga ngan nagtikang pagtutdo. Ngan may tawo didto nga uga* an too nga kamot.+  Yana ginbinantayan hiya hin maopay han mga eskriba ngan mga Pariseo basi makita kon magtatambal ba hiya durante han Sabbath, basi makabiling hin paagi nga maakusaran hiya.  Pero maaram hiya han ira ginhuhunahuna,+ salit ginsidngan niya an tawo nga uga* an kamot: “Buhát ngan tindog ha butnga.” Ngan binuhát hiya ngan tinindog didto.  Katapos hi Jesus nagsiring ha ira: “May ipapakiana ako ha iyo, Uyon ba ha balaud an pagbuhat hin maopay o an pagbuhat hin maraot, an pagtalwas hin kinabuhi* o an pagbungkag hito, durante han Sabbath?”+ 10  Katapos magkinita ha ira ngatanan, ginsidngan niya an tawo: “Ig-unat an imo kamot.” Ginbuhat ito han tawo, ngan nag-opay an iya kamot. 11  Kondi nasina gud hira, ngan nagtikang hira pag-iristorya ha usa kag usa kon ano an puydi nira buhaton kan Jesus. 12  Ha usa hito nga mga adlaw, kinadto hiya ha bukid basi mag-ampo,+ ngan ha bug-os nga gab-i nag-inampo hiya ha Dios.+ 13  Ngan han adlaw na, gintawag niya an iya mga disipulo, ngan tikang ha ira nagpili hiya hin 12, ngan gintawag niya hira nga mga apostol:+ 14  hi Simon, nga ginngaranan liwat niya hin Pedro, hi Andres nga iya bugto, hi Santiago, hi Juan, hi Felipe,+ hi Bartolome, 15  hi Mateo, hi Tomas,+ hi Santiago nga anak ni Alfeo, hi Simon nga tinatawag nga “an madasigon,” 16  hi Judas nga anak ni Santiago, ngan hi Judas Iscariote, nga nagin traydor. 17  Ngan linugsad hiya upod hira ngan tinindog ha patag nga lugar, ngan nakadto an damu han iya mga disipulo, ngan an damu gud nga tawo tikang ha bug-os nga Judea ngan Jerusalem ngan ha baybayon nga rehiyon han Tiro ngan Sidon, nga kinadto basi mamati ha iya ngan matambal an ira mga sakit. 18  Natambal bisan an mga ginsisinamok hin maghugaw nga mga espiritu. 19  Ngan an ngatanan nga tawo nagpinangalimbasog nga makaptan hiya, kay may gahum nga nagawas ha iya+ ngan nagtatambal ha ira ngatanan. 20  Ngan nagkita hiya ha iya mga disipulo ngan nagtikang pagsiring: “Malipayon kamo nga mga pobre, kay iyo an Ginhadian han Dios.+ 21  “Malipayon kamo nga ginugutom yana, kay bubusugon kamo.+ “Malipayon kamo nga nagtatangis yana, kay magtatawa kamo.+ 22  “Malipayon kamo kon an mga tawo nangangalas ha iyo,+ ngan kon iginsasalikway nira kamo+ ngan ginpapakaalohan kamo ngan iginpapahayag nga maraot an iyo ngaran tungod han Anak han tawo. 23  Magkalipay kamo hito nga adlaw ngan lukso tungod ha kalipay, kay kitaa! daku an iyo balos ha langit, tungod kay ito liwat an mga butang nga ginbubuhat hadto han ira mga kaapoy-apoyan ha mga propeta.+ 24  “Kondi kairo niyo nga mga riko,+ kay naeksperyensyahan na niyo an ngatanan nga kahimyang.+ 25  “Kairo niyo nga mga busog yana, kay magugutom kamo. “Kairo niyo nga nagtitinawa yana, kay mabibido ngan magtatangis kamo.+ 26  “Kairo niyo kon an ngatanan nga tawo nagdadayaw ha iyo,+ kay ito an ginbuhat han ira mga kaapoy-apoyan ha buwa nga mga propeta. 27  “Pero nasiring ako ha iyo nga namamati: Padayon nga higugmaa an iyo mga kaaway, buhati hin maopay an mga nangangalas ha iyo,+ 28  bendisyoni an mga nanhihimaraot ha iyo, ngan ig-ampo an mga nag-iinsulto ha iyo.+ 29  Ha iya nga nagtatampalo han imo usa nga bayhon, ipatampalo liwat an kaluyo; ngan ha iya nga nagkukuha han imo pantungbaw nga bado, ayaw hiya pugngi ha pagkuha han imo pan-ilarom nga bado.+ 30  Hatagi an ngatanan nga nangangaro ha imo,+ ngan ayaw bawia an imo mga butang tikang ha tawo nga nagkuha hito. 31  “Sugad man, an karuyag niyo buhaton ha iyo han mga tawo, buhata liwat ha ira.+ 32  “Kon an iyo la ginhihigugma an mga nahigugma ha iyo, ano an kapulsanan hito ha iyo? Kay bisan an magpakasasala nahigugma ha mga nahigugma ha ira.+ 33  Ngan kon an iyo la ginbubuhatan hin maopay an mga nagbubuhat hin maopay ha iyo, ano an kapulsanan hito ha iyo? Bisan an magpakasasala nagbubuhat hito. 34  Sugad man, kon an iyo la ginpapautang* an ginlalaoman niyo nga makakabayad, ano an kapulsanan hito ha iyo?+ Bisan an magpakasasala nagpapautang ha magpakasasala basi makuha nira an amo gihapon nga kantidad. 35  Lugod, padayon nga higugmaa an iyo mga kaaway ngan buhata an maopay ngan magpautang nga diri naglalaom hin bisan ano nga kabalyo;+ ngan daku an iyo magigin balos, ngan magigin mga anak kamo han Gihitaasi, kay buotan hiya ha mga diri mapasalamaton ngan magraot.+ 36  Padayon kamo nga magin maloloy-on, sugad la nga an iyo Amay maloloy-on.+ 37  “Dugang pa, ayaw na kamo paghukom, ngan diri gud kamo huhukman;+ ngan ayaw na kamo pamiling hin sayop ha iba, ngan diri gud kamo pamimilngan hin sayop. Padayon nga magpasaylo,* ngan papasayloon kamo.+ 38  Batasana an paghatag, ngan an mga tawo mahatag ha iyo.+ Maghuhuwad hira hin damu gud ngada ha pilo* han iyo bado, nga dinasok, inuy-og, ngan nagsasap-ay. Kay an taraksan nga iyo igintatakos ha iba amo liwat an igtatakos nira ha iyo.” 39  Katapos, nag-istorya liwat hiya ha ira hin ilustrasyon: “An usa nga buta diri makakatugway ha igkasi-buta, diri ba? Hira nga duha mahuhulog ha buho, diri ba?+ 40  An usa nga estudyante* diri labaw ha iya magturutdo, kondi an bisan hin-o nga natutdoan hin bug-os magigin pariho ha iya magturutdo. 41  Kon sugad, kay ano nga ginkikita mo an uhot ha mata han imo bugto pero diri mo nakikita an troso ha imo kalugaringon nga mata?+ 42  Kay ano nga nakakasiring ka ha imo bugto, ‘Bugto, tuguti ako nga kuhaon an uhot nga aada ha imo mata,’ nga ikaw ngani diri nakakakita han troso ha imo kalugaringon nga mata? Hipokrito! Kuhaa anay an troso ha imo kalugaringon nga mata, ngan katapos makikita mo na hin klaro kon paonan-o kukuhaon an uhot nga aada ha mata han imo bugto. 43  “Waray maopay nga kahoy nga namumunga hin dunot nga bunga, ngan waray dunot nga kahoy nga namumunga hin maopay nga bunga.+ 44  Kay an tagsa nga kahoy nakikilala pinaagi han bunga hito.+ Pananglitan, an mga tawo diri nakuha hin mga igos tikang ha katunokan, ngan diri hira nakuha hin mga ubas tikang ha tunukon nga tanom. 45  An maopay nga tawo naggagawas hin maopay tikang ha maopay nga bahandi han iya kasingkasing, kondi an maraot nga tawo naggagawas hin maraot tikang ha iya maraot nga bahandi; kay kon ano an nakakapuno ha kasingkasing amo an iginyayakan han iya baba.+ 46  “Salit kay ano nga gintatawag niyo ako nga ‘Ginoo! Ginoo!’ pero diri niyo ginbubuhat an mga butang nga akon ginsisiring?+ 47  An bisan hin-o nga napakanhi ha akon ngan namamati ha akon mga pulong ngan nagbubuhat hito, ipapakita ko ha iyo kon hin-o an iya kapariho:+ 48  Pariho hiya hin tawo nga ha iya pagtukod hin balay, nag-ukad hiya hin hilarom ngan nagbutang hin pundasyon ha bawbaw han bato. Salit han may inabot nga baha, an salog pinusak ngada hito nga balay kondi waray makabay-og hito, kay marig-on an pagkatukod hito.+ 49  Ha luyo nga bahin, an bisan hin-o nga namamati kondi diri nagbubuhat hito+ pariho hin tawo nga nagtukod hin balay dida ha tuna nga waray pundasyon. An salog pinusak ngada hito, ngan nabungkag dayon ito, ngan bug-os nga naruba ito.”

Mga footnote

O “an halad nga tinapay.”
O “paralisado.”
O “paralisado.”
O “kalag.”
Karuyag sidngon, waray tubo.
An orihinal nga pulong nangangahulogan nga buhian, tagan hin kagawasan, ig-abswelto an usa nga tawo.
Ginagamit nga pinakabulsa dapit ha dughan.
O “disipulo.”