Sumala kan Lucas 9:1-62

 • An Dose gintagan hin instruksyon ha ministeryo (1-6)

 • Hi Herodes nagupong tungod kan Jesus (7-9)

 • Jesus nagpakaon hin 5,000 (10-17)

 • Iginsumat ni Pedro kon hin-o an Kristo (18-20)

 • Igintagna an kamatayon ni Jesus (21, 22)

 • Tinuod nga pagkadisipulo (23-27)

 • Pagbag-o han hitsura ni Jesus (28-36)

 • Bata nga ginsaniban gintambal (37-43a)

 • Igintagna utro an kamatayon ni Jesus (43b-45)

 • An mga disipulo nagdiskusyon kon hin-o an pinakalabaw (46-48)

 • An bisan hin-o nga diri kontra ha aton dapig ha aton (49, 50)

 • Hi Jesus waray karawata ha usa nga baryo han mga Samaritano (51-56)

 • Kon paonan-o susundan hi Jesus (57-62)

9  Katapos gintirok niya an Dose ngan gintagan hira hin gahum ngan awtoridad ha ngatanan nga demonyo+ ngan ha pagtambal hin mga sakit.+  Ngan ginsugo niya hira nga magsangyaw han Ginhadian han Dios ngan manambal,  ngan nagsiring hiya ha ira: “Ayaw kamo pagdara hin bisan ano ha biyahe, bisan tungkod o surudlan hin pagkaon o tinapay o kwarta;* ayaw liwat kamo pagdara hin duha nga bado.*+  Kondi bisan diin nga balay kamo sumulod, pagpabilin kamo didto ngan baya kamo didto.+  Ngan ha bisan diin nga diri kamo karawaton han mga tawo, paggawas niyo hito nga syudad, ipadpad an tapotapo ha iyo mga tiil sugad nga pamatuod kontra ha ira.”+  Katapos, pagkalakat nira, kinadto hira ha tagsa nga baryo han bug-os nga teritoryo, nga nagpapasamwak han maopay nga sumat ngan nananambal ha bisan diin.+  Yana hi Herodes* nga magmarando han distrito* nakabati mahitungod han ngatanan nga nahitatabo, ngan nagupong gud hiya kay nasiring an iba nga hi Juan ginbuhi tikang ha mga patay,+  kondi an iba nasiring nga binalik hi Elias, ngan an iba naman nasiring nga nabuhi an usa han mga propeta ha kadaan nga panahon.+  Nagsiring hi Herodes: “Ginpugotan ko hi Juan.+ Kon sugad, hin-o man ini nga nababatian ko nga nagbubuhat hini nga mga butang?” Salit nangangalimbasog hiya nga makita hiya.+ 10  Pagbalik han mga apostol, iginsumat nira kan Jesus an ngatanan nira nga ginbuhat.+ Ngan igin-upod niya hira ngan kinadto hira nga hira la ha syudad nga tinatawag nga Betsaida.+ 11  Pero tungod kay hinbaroan ito han mga tawo, sinunod hira ha iya. Ngan ginkarawat niya hira hin maopay ngan nagtikang pag-istorya ha ira mahitungod han Ginhadian han Dios, ngan gintambal niya an mga nanginginahanglan hin pagtambal.+ 12  Katapos, tikagab-i na. Yana an Dose dinaop ngan nagsiring ha iya: “Palakta na an mga tawo, basi makakadto hira ha mga baryo ngan mga lugar ha palibot basi makaagi hin mapapahuwayan ngan makakaon, kay aanhi kita hinin nahibubulag nga lugar.”+ 13  Pero nagsiring hiya ha ira: “Tagi niyo hira hin makakaon.”+ Nagsiring hira: “Waray kita bisan ano gawas la han lima nga tinapay ngan duha nga isda, labot la kon lumakat kami ngan pumalit hin pagkaon para hini ngatanan nga tawo.” 14  Ha pagkamatuod, may-ada mga 5,000 nga lalaki nga nakadto. Kondi nagsiring hiya ha iya mga disipulo: “Palingkora hira nga mga tag-50 an kada grupo.” 15  Ngan ginbuhat nira ito ngan ginpalingkod hira ngatanan. 16  Yana katapos kuhaon an lima nga tinapay ngan duha nga isda, hinangad hiya ha langit ngan gin-ampoan ito.* Katapos gintipik-tipik niya ito ngan nagtikang paghatag hito ha mga disipulo basi ibutang ha atubangan han mga tawo. 17  Salit nangaon hira ngatanan ngan nabusog, ngan gintirok nira an nahisalin, 12 ka basket nga mga tipik.+ 18  Ha urhi, samtang nag-aampo hiya nga nag-uusahan, dinaop ha iya an mga disipulo, ngan ginpakianhan niya hira, nga nasiring: “Hin-o ako sumala ha mga tawo?”+ 19  Binaton hira: “Hi Juan Bawtista, pero an iba nasiring nga hi Elias, ngan an iba naman nasiring nga nabuhi an usa han mga propeta ha kadaan nga panahon.”+ 20  Katapos nagpakiana hiya ha ira: “Kondi para ha iyo, hin-o ako?” Hi Pedro binaton: “An Kristo han Dios.”+ 21  Katapos, ha seryoso nga pakiistorya ha ira, gintugon niya hira nga diri ini isumat ha bisan hin-o,+ 22  pero nagsiring hiya: “An Anak han tawo kinahanglan makaeksperyensya hin damu nga pag-antos ngan isalikway han mga tigurang ngan han punoan nga mga saserdote ngan han mga eskriba, ngan kinahanglan patayon hiya,+ ngan ha ikatulo ka adlaw bubuhion hiya.”+ 23  Katapos, nagsiring pa hiya ha ngatanan: “Kon may bisan hin-o nga naruruyag sumunod ha akon, isalikway niya an iya kalugaringon+ ngan pas-anon an iya pasakitan nga kahoy* kada adlaw ngan padayon nga sumunod ha akon.+ 24  Kay an bisan hin-o nga naruruyag pagtalwas han iya kinabuhi* mawawad-an hito, pero an bisan hin-o nga mawad-an han iya kinabuhi* tungod ha akon amo an magtatalwas hito.+ 25  Ha pagkamatuod, ano nga kaopayan an makukuha han usa nga tawo kon maangkon niya an bug-os nga kalibotan pero mawara an iya kinabuhi o mag-antos hiya hin kadaot?+ 26  Kay an bisan hin-o nga iginkakaawod ako ngan an akon mga pulong, ito nga tawo ikakaawod liwat han Anak han tawo kon umabot na hiya ha himaya niya ngan han Amay ngan han baraan nga mga anghel.+ 27  Kondi ha pagkamatuod susumatan ko kamo, may-ada pipira nga naninindog dinhi nga diri gud mamamatay kon diri anay nira makita an Ginhadian han Dios.”+ 28  Ha pagkamatuod, paglabay hin mga walo ka adlaw tikang han ginyakan ni Jesus ini nga mga pulong, igin-upod niya hira Pedro, Juan, ngan Santiago ngan sinagka hiya ha bukid basi mag-ampo.+ 29  Ngan samtang nag-aampo hiya, nag-iba an hitsura han iya nawong ngan an iya bado nagranggat ha kabusag. 30  Ngan kitaa! duha nga lalaki an nakikiistorya ha iya, hira Moises ngan Elias. 31  Mahimayaon nga nagpakita hira ngan nagtikang pag-iristorya mahitungod han iya pagbaya, nga hirani na niya tumanon ha Jerusalem.+ 32  Yana hi Pedro ngan an iya mga kaupod nanhingaturog, pero pagmata nira, nakita nira an himaya ni Jesus+ ngan an duha nga lalaki nga natindog kaupod niya. 33  Ngan han tibaya na hira ha iya, nagsiring hi Pedro kan Jesus: “Magturutdo, maopay kay aanhi kami. Salit magtitindog kami hin tulo nga tolda, usa para ha imo, usa para kan Moises, ngan usa para kan Elias.” Diri hiya maaram han iya ginyayakan. 34  Kondi samtang ginyayakan pa niya ini nga mga butang, nagkaada dampog ngan nagtikang ito paglambong ha ira. Samtang gintatabonan hira han dampog, nahadlok hira. 35  Katapos may tingog+ nga hinbatian tikang ha dampog, nga nasiring: “Ini an akon Anak, an pinili.+ Pamati kamo ha iya.”+ 36  Samtang nagyayakan an tingog, nakita nira nga nag-uusahan na la hi Jesus. Kondi naghilom la hira ngan waray magsumat ha bisan hin-o hito nga mga adlaw han bisan ano nga ira nakita.+ 37  Kinabuwasan paglugsad nira ha bukid, gintapo hiya hin damu nga tawo.+ 38  Ngan kitaa! usa nga lalaki dida ha mga tawo an ginuliat: “Magturutdo, nakikimalooy ako ha imo nga kitaon an akon anak nga lalaki, kay hiya gud la an akon anak.+ 39  Ngan kitaa! ginkukontrol hiya hin espiritu, ngan tigda nga naguliat hiya, ngan ginpapakisaykisay hiya hito nga nagbubura an baba, ngan haros diri ito nabaya ha iya bisan katapos hiya masamaran. 40  Nakimalooy ako ha imo mga disipulo nga pagawson ito, pero waray nira ito mapagawas.” 41  Hi Jesus nagsiring: “O waray pagtoo ngan matinalapason nga henerasyon,+ tubtob san-o ako makikig-upod ha iyo ngan mag-iilob ha iyo? Dad-a ngadi an imo anak.”+ 42  Pero bisan samtang nadaop an bata, iginlamba hiya ha tuna han demonyo ngan ginpakisaykisay gud. Kondi ginsaway ni Jesus an mahugaw nga espiritu ngan gintambal an bata ngan iginhatag hiya ha iya tatay. 43  Ngan nahipausa gud hira ngatanan ha daku nga gahum han Dios. Samtang hira ngatanan nahipapausa ha ngatanan nga butang nga iya ginbubuhat, nagsiring hiya ha iya mga disipulo: 44  “Pamati kamo hin maopay ngan hinumdumi ini nga mga pulong, kay an Anak han tawo patraydor nga itutubyan ha mga kamot han mga tawo.”+ 45  Pero waray hira makasabot han iya ginsisiring. Ha pagkamatuod, igintago ito tikang ha ira basi diri nira ito masabtan, ngan nahahadlok hira pagpakiana ha iya mahitungod hito. 46  Katapos nagdiskusyon hira kon hin-o ha ira an pinakalabaw.+ 47  Tungod kay maaram hi Jesus han pangatadongan han ira kasingkasing, nagkuha hiya hin bata, ginpatindog hiya ha sapit niya, 48  ngan nagsiring ha ira: “An bisan hin-o nga nakarawat hini nga bata tungod ha akon ngaran nakarawat liwat ha akon; ngan an bisan hin-o nga nakarawat ha akon nakarawat liwat ha Iya nga nagsugo ha akon.+ Kay hiya nga nagawi sugad nga ubos ha iyo ngatanan amo an labaw.”+ 49  Hi Juan nagsiring: “Magturutdo, nakakita kami hin tawo nga nagpapagawas hin mga demonyo pinaagi han imo ngaran, ngan nagsari kami pagpugong ha iya, kay diri hiya nasunod ha imo kaupod namon.”+ 50  Kondi hi Jesus nagsiring ha iya: “Ayaw kamo pagsari ha pagpugong ha iya, kay an bisan hin-o nga diri kontra ha iyo dapig ha iyo.” 51  Samtang nagtitikahirani* an mga adlaw para dad-on hi Jesus ha langit,+ determinado gud hiya nga kumadto ha Jerusalem. 52  Salit nagsugo hiya hin mga mensahero basi mag-una ha iya. Ngan linakat hira ngan sinulod ha usa nga baryo han mga Samaritano basi mag-andam para ha iya. 53  Kondi waray hiya karawata han mga tawo,+ kay determinado hiya* pagkadto ha Jerusalem. 54  Han nakita ini han mga disipulo nga hira Santiago ngan Juan,+ nagsiring hira: “Ginoo, karuyag mo ba nga magpalusad kami hin kalayo tikang ha langit basi poohon hira?”+ 55  Kondi liningi hiya ngan ginsaway hira. 56  Salit kinadto hira ha iba nga baryo. 57  Yana samtang nagbabaktas hira ha dalan, may nagsiring ha iya: “Masunod ako ha imo diin ka man kumadto.” 58  Pero hi Jesus nagsiring ha iya: “An mga sora* may mga taragoan ngan an mga tamsi ha langit may mga salag, kondi an Anak han tawo waray man la lugar nga mauunlan han iya ulo.”+ 59  Katapos nagsiring hiya ha usa pa: “Sunod ha akon.” Nagsiring an lalaki: “Ginoo, tuguti anay ako nga lumakat ngan iglubong an akon tatay.”+ 60  Pero nagsiring hiya ha iya: “Pabay-i an mga patay+ nga maglubong han ira mga patay, kondi ikaw, lakat ngan ipasamwak ha bisan diin an Ginhadian han Dios.”+ 61  Ngan an usa naman nagsiring: “Masunod ako ha imo, Ginoo, kondi tuguti anay ako pagsarit ha akon panimalay.” 62  Hi Jesus nagsiring ha iya: “Waray tawo nga nakapot hin arado ngan nalingi ha mga butang ha iya luyo+ an takos ha Ginhadian han Dios.”+

Mga footnote

Lit., “silber.”
O “hin reserba nga bado.”
Karuyag sidngon, hi Herodes Antipas. Kitaa an Glossary.
Lit., “nga tetrarka.”
Lit., “ginbendisyonan ito.”
Kitaa an Glossary.
O “kalag.”
O “kalag.”
Lit., “nabubug-os.”
Lit., “an iya nawong nakaatubang ha.”
Ha Ingles, fox.