Sumala kan Lucas 1:1-80

  • Mensahe kan Teofilo (1-4)

  • Katawo ni Juan Bawtista igintagna ni Gabriel (5-25)

  • Katawo ni Jesus igintagna ni Gabriel (26-38)

  • Ginbisita ni Maria hi Elizabeth (39-45)

  • Ginpasidunggan ni Maria hi Jehova (46-56)

  • Katawo ngan pagngaran kan Juan (57-66)

  • An tagna ni Zacarias (67-80)

1  Tungod kay damu an nangalimbasog pagtirok ngan pagsurat hin asoy mahitungod han mga butang nga bug-os nga gintotoohan* ha butnga naton,+  sugad la nga iginpasa ini ha aton han mga tawo nga tikang ha tinikangan nagpakakita+ hini nga mga butang ngan nagpapasamwak han mensahe,+  ako liwat, tungod kay gin-usisa ko gud an ngatanan nga butang tikang ha tinikangan ngan nakakuha hin husto nga impormasyon, nagdesisyon nga isurat ito ha imo uyon ha lohikal nga pagkasunod-sunod, harangdon gud nga Teofilo,+  basi mahibaroan mo hin bug-os an pagkamasasarigan han mga butang nga igintutdo ha imo.+  Ha mga adlaw ni Herodes*+ nga hadi han Judea, may saserdote nga an ngaran hi Zacarias, nga membro han grupo han mga saserdote nga tinatawag nga Abias.+ An iya asawa tikang ha mga anak nga babaye ni Aaron, ngan Elizabeth an iya ngaran.  Hira nga duha matadong ha atubangan han Dios, nga nagkikinabuhi nga waray ikasaway uyon ha ngatanan nga sugo ngan balaud ni Jehova.*  Kondi waray hira anak, kay baog hi Elizabeth, ngan hira nga duha may edad na.  Yana samtang nag-aalagad hiya sugad nga saserdote ha turno han iya grupo+ ha atubangan han Dios,  uyon ha maiha na nga nabatasan* han mga saserdote, inabot na an iya turno nga maghalad hin insenso+ pagsulod niya ha santuaryo ni Jehova.*+ 10  Ngan an ngatanan nga tawo nag-iinampo ha gawas ha oras han paghalad hin insenso. 11  Nagpakita ha iya an anghel ni Jehova* nga natindog ha too han halaran han insenso. 12  Kondi nalisang hi Zacarias han iya nakita, ngan nahadlok gud hiya. 13  Pero an anghel nagsiring ha iya: “Ayaw kahadlok, Zacarias, kay ginpamatian han Dios an imo pangamuyo, ngan an imo asawa nga hi Elizabeth mag-aanak hin lalaki, ngan ngangaranan mo hiya hin Juan.+ 14  Malilipay ka ngan magrarayhak, ngan damu an malilipay tungod han iya katawo,+ 15  kay magigin importante gud hiya ha pagkita ni Jehova.*+ Kondi kinahanglan diri gud hiya uminom hin bino o hin bisan ano nga de-alkohol nga irimnon,+ ngan mapupuno hiya han baraan nga espiritu bisan antes pa hiya matawo,*+ 16  ngan igbabalik niya an damu han mga anak ni Israel ngadto kan Jehova* nga ira Dios.+ 17  Sugad man, mag-uuna hiya ha Iya nga iginpapakita an espiritu ngan gahum nga pariho han kan Elias,+ basi an kasingkasing han mga amay igbalik ha mga anak+ ngan an mga diri masinugtanon igbalik ha praktikal nga kinaadman han mga magtadong, basi ig-andam an katawohan para kan Jehova.”*+ 18  Nagsiring hi Zacarias ha anghel: “Paonan-o ko masisiguro nga tinuod ini? Kay lagas na ako, ngan may edad na an akon asawa.” 19  Binaton an anghel: “Ako hi Gabriel,+ nga natindog hirani ha atubangan han Dios,+ ngan ginsugo ako nga makiistorya ha imo ngan isumat ha imo inin maopay nga sumat. 20  Pero kitaa! magigin ngula ka ngan diri makakayakan tubtob ha adlaw nga mahitabo ini nga mga butang, kay waray ka tumoo ha akon mga pulong, nga matutuman ha itinanda nga panahon hito.” 21  Hito nga panahon, an mga tawo padayon nga naghinulat kan Zacarias, ngan nanhipausa hira nga nag-iniha gud hiya ha santuaryo. 22  Paggawas niya, diri na hiya nakakayakan ha ira, ngan nasabtan nira nga nakakita pa la hiya hin diri ordinaryo* didto ha santuaryo. Padayon nga nagsininyas hiya ha ira pero diri la gihapon hiya nakakayakan. 23  Han natapos na an mga adlaw han iya baraan nga pag-alagad,* inuli hiya ha iya balay. 24  Paglabay han mga adlaw, nagburod hi Elizabeth nga iya asawa, ngan waray hiya gumawas ha balay ha sulod hin lima ka bulan, nga nasiring: 25  “Ini an ginbuhat ni Jehova* para ha akon yana. Naghatag hiya ha akon hin atensyon basi kuhaon an akon kaarawdan ha butnga han mga tawo.”+ 26  Ha ikaunom ka bulan han iya pagburod, ginsugo han Dios an anghel nga hi Gabriel+ nga kumadto ha usa nga syudad han Galilea nga Nazaret an ngaran, 27  ngadto ha usa nga birhen+ nga karaslon na ha usa nga lalaki nga an ngaran hi Jose nga tikang ha panimalay ni David, ngan an ngaran han birhen amo hi Maria.+ 28  Ngan pagsulod han anghel, nagsiring hiya ha iya: “Maopay nga adlaw, ikaw nga gin-uuyonan gud, hi Jehova* kaupod mo.” 29  Kondi nagupong gud hiya ha ginsiring han anghel ngan nangalimbasog hiya nga masabtan kon ano nga klase ito nga pangumusta. 30  Salit nagsiring an anghel ha iya: “Ayaw kahadlok, Maria, kay nakakarawat ka han pag-uyon han Dios. 31  Ngan kitaa! magbuburod ka ngan mag-aanak hin lalaki,+ ngan ngangaranan mo hiya hin Jesus.+ 32  Magigin harangdon hiya+ ngan tatawagon nga Anak han Gihitaasi,+ ngan ihahatag ha iya ni Jehova* nga Dios an trono ni David nga iya amay,+ 33  ngan magmamando hiya sugad nga Hadi ha panimalay ni Jacob ha kadayonan, ngan magigin waray kataposan an iya Ginhadian.”+ 34  Kondi hi Maria nagsiring ha anghel: “Paonan-o ini mahitatabo nga waray pa man ako makighilawas hin lalaki?”+ 35  Binaton an anghel ha iya: “An baraan nga espiritu makada ha imo,+ ngan an gahum han Gihitaasi maglalambong ha imo. Ngan tungod hito, an bata nga matatawo tatawagon nga baraan,+ Anak han Dios.+ 36  Ngan kitaa! hi Elizabeth nga imo paryente nagbuburod liwat hin bata nga lalaki, bisan kon lagas na hiya ngan gintatawag nga baog nga babaye, ngan ini na an iya ikaunom ka bulan; 37  kay waray kapahayagan* nga imposible ha Dios.”+ 38  Katapos hi Maria nagsiring: “Iini ako, an uripon nga babaye ni Jehova!* Mahitabo unta ito ha akon sugad han imo ginsiring.” Ngan binaya ha iya an anghel. 39  Salit nag-andam hi Maria hito nga mga adlaw ngan nagdagmit pagbiyahe ngadto ha bukiron nga rehiyon, ngadto ha usa nga syudad han Juda, 40  ngan sinulod hiya ha balay ni Zacarias ngan ginkumusta hi Elizabeth. 41  Pakabati ni Elizabeth han pangumusta ni Maria, nagkiwa an bata ha iya tagoangkan, ngan napuno hi Elizabeth han baraan nga espiritu 42  ngan ginuliat hiya: “Binendisyonan ka ha ngatanan nga babaye, ngan binendisyonan an bunga han imo tagoangkan! 43  Salit kay ano nga nagkaada ako hini nga pribilehiyo, nga bisitahon ako han nanay han akon Ginoo? 44  Kay kitaa! pakabati ko han imo pangumusta, an bata ha akon tagoangkan nagkiwa tungod han kalipay. 45  Malipayon liwat hiya nga tinoo, kay bug-os nga matutuman an mga butang nga ginsiring ha iya tikang kan Jehova.”* 46  Ngan nagsiring hi Maria: “An akon kalag* nagpapasidungog kan Jehova,*+ 47  ngan an akon espiritu diri nakakapugong ha pagkaada daku nga kalipay ha Dios nga akon Paratalwas,+ 48  tungod kay ginkita niya an ubos nga kahimtang han iya uripon nga babaye.+ Ngan kitaa! tikang yana tatawagon ako nga malipayon+ han ngatanan nga henerasyon, 49  kay an gamhanan nga Dios nagbuhat hin urusahon nga mga butang para ha akon, ngan baraan an iya ngaran,+ 50  ngan ha ngatanan nga henerasyon nagpapakita hiya hin kalooy ha mga may kahadlok ha iya.+ 51  Nagbuhat hiya hin gamhanan nga mga butang pinaagi han iya butkon; iya iginsarang adton nagpapakita han ira pagkamapahitas-on pinaagi han intensyon han ira kasingkasing.+ 52  Iya ginpalusad tikang ha mga trono an gamhanan nga mga tawo+ ngan ginpahitaas an mga ubos;+ 53  ginbusog gud niya hin mag-opay nga mga butang an mga ginugutom+ ngan ginpabaya nga waray dara an mga may bahandi. 54  Ginbuligan niya an Israel nga iya surugoon, nga ginhihinumdom an iya kalooy,+ 55  sugad han iya ginsiring ha aton mga kaapoy-apoyan, kan Abraham ngan ha iya tulin,*+ ha kadayonan.” 56  Hi Maria nagpabilin kaupod ni Elizabeth hin mga tulo ka bulan ngan katapos inuli hiya ha iya balay. 57  Inabot an panahon nga mag-aanak na hi Elizabeth, ngan nag-anak hiya hin lalaki. 58  Ngan hinbatian han iya mga amyaw* ngan han iya mga paryente nga hi Jehova* nagpakita hin daku nga kalooy ha iya, ngan nagkalipay hira upod niya.+ 59  Han ikawalo ka adlaw, nagkaabot hira para ha pagturi han bata,+ ngan ngangaranan unta nira hiya pariho han ngaran han iya tatay nga hi Zacarias. 60  Kondi nagsiring an iya nanay: “Ayaw! Juan an igngangaran ha iya.” 61  Tungod hito nagsiring hira ha iya: “Waray bisan usa han imo mga paryente nga sugad hito an ngaran.” 62  Katapos, pinaagi hin pagsinyas ira ginpakianhan an tatay han bata kon ano an karuyag niya igngaran ha bata. 63  Salit nangaro hiya hin gutiay nga tabla ngan nagsurat: “Juan an iya ngaran.”+ Tungod hito, nahipausa hira ngatanan. 64  Tigda nga naabrihan an iya baba ngan nabadbaran an iya dila ngan nagtikang hiya pagyakan,+ nga gindadayaw an Dios. 65  Ngan nahadlok an ngatanan nira nga kahigrani, ngan ini ngatanan gin-iristoryahan ha bug-os nga bukiron nga rehiyon han Judea. 66  Ngan ginhinunahuna ito han ngatanan nga nakabati, nga nasiring: “Magigin ano daw la ini nga bata?” Kay an kamot ni Jehova* aada gud ha iya. 67  Katapos hi Zacarias nga iya tatay napuno han baraan nga espiritu, ngan nagtagna hiya, nga nasiring: 68  “Dayawon hi Jehova,* an Dios han Israel,+ kay naghatag hiya hin atensyon ha iya katawohan ngan nagdara ha ira hin katalwasan.+ 69  Ngan naghatag hiya hin sungay han katalwasan*+ para ha aton ha panimalay ni David nga iya surugoon,+ 70  sugad han iya iginyakan pinaagi ha baba han iya baraan nga mga propeta han naglabay,+ 71  mahitungod han katalwasan tikang ha aton mga kaaway ngan tikang ha kamot han ngatanan nga nangangalas ha aton;+ 72  basi ipakita ha aton an kalooy sugad han iya iginsaad ha aton mga kaapoy-apoyan ngan basi hinumdoman an iya baraan nga kasabotan,+ 73  nga iya iginpanumpa kan Abraham nga aton kaapoy-apoyan,+ 74  basi katapos kita talwason tikang ha mga kamot han mga kaaway, ihatag ha aton an pribilehiyo han sagrado nga pag-alagad ha iya hin waray kahadlok, 75  nga may pagkamaunungon ngan pagkamatadong ha iya atubangan ha ngatanan naton nga adlaw. 76  Kondi ikaw, anak ko, tatawagon ka nga propeta han Gihitaasi, kay mag-uuna ka kan Jehova* basi iandam an iya mga dalan,+ 77  basi isumat ha iya katawohan an mensahe han katalwasan pinaagi han pagpasaylo han ira mga sala,+ 78  tungod han malumo nga pagpaid han aton Dios. Pinaagi hini nga pagpaid an kahayag han pagpamanagbanag tikang ha kahitas-an maabot ha aton, 79  basi lamragan an nangangalingkod ha kasisidman ngan ha lambong* han kamatayon+ ngan basi giyahan an aton mga tiil ha dalan han kamurayawan.” 80  Ngan an bata nagtubo ngan nagin hamtong an panhunahuna,* ngan nag-ukoy* hiya ha kamingawan tubtob han adlaw nga nagpakita hiya hin dayag ha Israel.

Mga footnote

O “nga gintatagad nga may kredibilidad gud.”
Kitaa an Glossary.
Kitaa an Ap. A5.
O “kustomre.”
Kitaa an Ap. A5.
Kitaa an Ap. A5.
Kitaa an Ap. A5.
O “tikang pa ha tagoangkan han iya nanay.”
Kitaa an Ap. A5.
Kitaa an Ap. A5.
O “hin bisyon.”
O “pagserbi ha publiko.”
Kitaa an Ap. A5.
Kitaa an Ap. A5.
Kitaa an Ap. A5.
O “waray bisan ano.”
Kitaa an Ap. A5.
Kitaa an Ap. A5.
O “akon bug-os nga pagkatawo.” Kitaa an Glossary.
Kitaa an Ap. A5.
Lit., “binhi.”
Kitaa an Ap. A5.
Ha iba nga lugar, “hipid.”
Kitaa an Ap. A5.
Kitaa an Ap. A5.
O “hin gamhanan nga paratalwas.” Kitaa an “Sungay” ha Glossary.
Kitaa an Ap. A5.
Ha iba nga lugar, “dagaw.”
Lit., “makusog an espiritu.”
Ha iba nga lugar, “nag-istar.”