Sumala kan Lucas 22:1-71

 • An mga saserdote nagplano ha pagpatay kan Jesus (1-6)

 • Pangandam ha ultimo nga Paskua (7-13)

 • An pagtikang han Panihapon han Ginoo (14-20)

 • An “magtatraydor ha akon kaupod ko ha lamesa” (21-23)

 • Mapaso nga pagdiskusyon kon hin-o an pinakalabaw (24-27)

 • Kasabotan ni Jesus para ha usa nga ginhadian (28-30)

 • Igintagna an pagnigar ni Pedro (31-34)

 • Kinahanglan magin andam; an duha nga espada (35-38)

 • Pag-ampo ni Jesus ha Bukid han mga Olibo (39-46)

 • Gin-aresto hi Jesus (47-53)

 • Iginnigar ni Pedro hi Jesus (54-62)

 • Jesus ginhimo nga pataraw-an (63-65)

 • Pagbista ha Sanhedrin (66-71)

22  Yana nagtitikahirani na+ an Piyesta han Tinapay nga Waray Libadura, nga tinatawag nga Paskua.+  Ngan an punoan nga mga saserdote ngan an mga eskriba namimiling hin epektibo nga paagi ha pagpatay ha iya,+ kay nahahadlok hira ha mga tawo.+  Katapos, hi Satanas sinulod kan Judas, nga gintatawag nga Iscariote, nga usa han Dose,+  ngan kinadto hiya ngan nakiistorya ha punoan nga mga saserdote ngan ha mga kapitan han templo kon paonan-o patraydor nga itutubyan ha ira hi Jesus.+  Nalipay hira hini ngan nagkauruyon nga tatagan hiya hin kwarta nga silber.+  Salit inuyon hiya ngan nagtikang pamiling hin maopay nga higayon nga patraydor nga itubyan hi Jesus ngadto ha ira nga waray mga tawo ha palibot.  Yana inabot na an adlaw han Piyesta han Tinapay nga Waray Libadura, diin kinahanglan ighalad an halad para ha Paskua;+  salit ginsugo ni Jesus hira Pedro ngan Juan, nga nasiring: “Lakat kamo ngan ig-andam an panihapon ha Paskua basi makakaon kita.”+  Nagsiring hira ha iya: “Diin mo karuyag nga ig-andam namon ito?” 10  Nagsiring hiya ha ira: “Kitaa! Pagsulod niyo ha syudad, tatapoon kamo hin lalaki nga may dara nga tibod hin tubig. Sunod kamo ha iya ngadto ha balay nga iya susudlan.+ 11  Ngan sidnga niyo an tag-iya han balay, ‘An Magturutdo nasiring ha imo: “Hain an kwarto para ha bisita diin puydi ako kumaon han panihapon ha Paskua upod an akon mga disipulo?”’ 12  Ngan ipapakita ha iyo hito nga tawo an daku nga kwarto ha igbaw nga may mga gamit na. Pag-andam kamo didto.” 13  Salit linakat hira ngan nakita nira an ngatanan sugad han ginsiring niya ha ira, ngan nag-andam hira para ha Paskua. 14  Salit pag-abot han oras, liningkod hiya ha may lamesa upod an mga apostol.+ 15  Ngan nagsiring hiya ha ira: “Naghingyap gud ako nga kumaon hini nga panihapon ha Paskua upod niyo antes ako mag-antos; 16  kay susumatan ko kamo, diri na ako makaon utro hini tubtob nga matuman ini ha Ginhadian han Dios.” 17  Ngan pagkarawat niya hin kopa, nagpasalamat hiya ngan nagsiring: “Kuhaa niyo ini ngan ipasa ini ha kada tagsa ha iyo, 18  kay susumatan ko kamo, tikang yana, diri na ako mainom utro han produkto han ubas tubtob nga umabot an Ginhadian han Dios.” 19  Sugad man, kinuha hiya hin tinapay,+ nagpasalamat, gintipik-tipik ito, ngan iginhatag ito ha ira, nga nasiring: “Nagsisimbolo ini han akon lawas,+ nga ihahatag para ha iyo.+ Padayon nga buhata niyo ini sugad nga hinumdoman ha akon.”+ 20  Sugad liwat hito an iya ginbuhat ha kopa katapos nira manihapon, nagsiring hiya: “Ini nga kopa nagsisimbolo han bag-o nga kasabotan+ nga gin-establisar pinaagi han akon dugo,+ nga igpapaagay para ha iyo.+ 21  “Pero kitaa! an kamot han magtatraydor ha akon kaupod ko ha lamesa.+ 22  Kay ha pagkamatuod, an Anak han tawo mabaya sumala han igintagna;+ pero kairo hito nga tawo nga magtatraydor ha iya!”+ 23  Salit nagpakiana hira ha usa kag usa kon hin-o gud ha ira an magbubuhat hito.+ 24  Pero nagkaada liwat hira mapaso nga pagdiskusyon kon hin-o ha ira an gintatagad nga pinakalabaw.+ 25  Kondi nagsiring hiya ha ira: “An mga hadi han mga nasud nagpapakaagaron ha mga tawo, ngan an mga may awtoridad ha ira gintatawag nga Pilantropo.*+ 26  Pero kamo diri sadang magin sugad hito.+ Kondi an pinakalabaw ha iyo magin sugad han pinakamanghod,+ ngan an nangunguna magin sugad han nagsiserbi. 27  Kay hin-o an mas labaw, an nakaon* o an nagsiserbi? Diri ba an nakaon?* Kondi ako aanhi ha butnga niyo basi magserbi.+ 28  “Pero kamo an inunong ha akon+ durante han akon mga pagsari;+ 29  ngan naghihimo ako hin kasabotan ha iyo, sugad la nga an akon Amay naghimo hin kasabotan ha akon, para ha usa nga ginhadian,+ 30  basi makakaon ngan makainom kamo ha akon lamesa ha akon Ginhadian,+ ngan makalingkod ha mga trono+ basi hukman an 12 nga tribo han Israel.+ 31  “Simon, Simon, kitaa! gin-aro kamo ngatanan ni Satanas basi ag-agon kamo sugad hin trigo.+ 32  Pero nangamuyo ako para ha imo nga diri magluya an imo pagtoo;+ ngan ikaw, kon makabalik ka na, parig-ona an imo kabugtoan.”+ 33  Katapos nagsiring hiya ha iya: “Ginoo, andam ako umupod ha imo ha prisohan ngan ha kamatayon.”+ 34  Pero nagsiring hi Jesus: “Susumatan ko ikaw, Pedro, an manok diri matugaok yana nga adlaw samtang diri mo pa naininigar hin tulo ka beses nga kilala mo ako.”+ 35  Nagsiring liwat hiya ha ira: “Han ginsugo ko kamo nga magsangyaw nga waray dara nga supot han kwarta ngan surudlan han pagkaon ngan sandalyas,+ waray kamo makulangi hin bisan ano, diri ba?” Binaton hira: “Waray!” 36  Katapos nagsiring hiya ha ira: “Pero yana an may supot han kwarta o surudlan han pagkaon magdara hito, ngan an waray espada magbaligya han iya pantungbaw nga bado ngan pumalit hin espada. 37  Kay susumatan ko kamo nga kinahanglan matuman ha akon an iginsurat, nga amo ini, ‘Gintagad hiya nga kaupod han mga matinalapason.’+ Kay an iginsurat mahitungod ha akon natutuman na.”+ 38  Katapos nagsiring hira: “Ginoo, kitaa! may duha nga espada didi.” Nagsiring hiya ha ira: “Eksakto na ito.” 39  Pagbaya niya, kinadto hiya ha Bukid han mga Olibo sugad han iya nabatasan, ngan sinunod liwat ha iya an mga disipulo.+ 40  Pag-abot didto, nagsiring hiya ha ira: “Magpadayon kamo ha pag-ampo basi diri kamo madara han pagsulay.”+ 41  Ngan binulag hiya ha ira hin pipira ka pitad,* ngan linuhod hiya ngan nagtikang pag-ampo, 42  nga nasiring: “Amay, kon karuyag mo, kuhaa ha akon ini nga kopa. Pero diri an akon kaburut-on an matutuman kondi an imo.”+ 43  Katapos usa nga anghel tikang ha langit an nagpakita ha iya ngan nagparig-on ha iya.+ 44  Pero duro gud an iya kasakit salit nagpadayon hiya ha pag-ampo nga mas naniniguro pa;+ ngan an iya balhas nagin sugad hin dugo nga nanunuro ha tuna. 45  Han binuhát hiya tikang mag-ampo ngan kinadto ha mga disipulo, naabtan niya hira nga nangangaturog, kay naguol hira tungod han kasubo.+ 46  Nagsiring hiya ha ira: “Kay ano nga nangangaturog kamo? Buhát kamo ngan padayon nga mag-ampo, basi diri kamo madara han pagsulay.”+ 47  Samtang nagyayakan pa hiya, kitaa! may mga tawo, ngan an tawo nga gintatawag nga Judas, nga usa han Dose, an nangunguna ha ira, ngan dinaop hiya kan Jesus basi harokan hiya.+ 48  Pero hi Jesus nagsiring ha iya: “Judas, gintatraydoran mo ba an Anak han tawo pinaagi hin harok?” 49  Pakakita han mga nakapalibot kan Jesus han mahitatabo, nagsiring hira: “Ginoo, maninigbas ba kami pinaagi han espada?” 50  Gintigbas pa ngani han usa ha ira an uripon han hitaas nga saserdote salit napalong an iya too nga talinga.+ 51  Pero hi Jesus nagsiring: “Husto na.” Ngan ginkaptan niya an talinga ngan gintambal hiya. 52  Katapos nagsiring hi Jesus ha punoan nga mga saserdote ngan ha mga kapitan han templo ngan ha mga tigurang nga kinadto basi dakpon hiya: “Kinanhi ba kamo kontra ha akon nga sugad hin tulisan ako, nga nagdara pa kamo hin mga espada ngan mga ibaralbag?+ 53  Han kaupod niyo ako kada adlaw ha templo,+ waray niyo ako dakpa.+ Pero oras niyo ini yana ngan hadton may awtoridad han kasisidman.”+ 54  Katapos gin-aresto nira hiya ngan gindara+ ha balay han hitaas nga saserdote; pero hi Pedro nagsinunod hin apartado.+ 55  Han nagharing hira ha butnga han bungsaran ngan urupod nga nangalingkod, hi Pedro liningkod upod nira.+ 56  Pero usa nga surugoon nga babaye nga nakakita ha iya nga nalingkod nga nalalamragan han kalayo an nagkinita ha iya hin maopay ngan nagsiring: “Ini nga tawo kaupod liwat niya.” 57  Pero iginnigar niya ito, nga nasiring: “Diri ko hiya kilala, babaye.” 58  Waray pag-iha, usa pa nga tawo an nakakita ha iya ngan nagsiring: “Ikaw liwat usa ha ira.” Pero nagsiring hi Pedro: “Lalaki, diri ako usa ha ira.”+ 59  Ngan paglabay hin mga usa ka oras, usa pa nga tawo an marig-on nga nag-insister: “Sigurado nga ini nga tawo kaupod liwat niya, kay taga-Galilea hiya!” 60  Pero nagsiring hi Pedro: “Lalaki, diri ako maaram han imo ginsisiring.” Ngan hito mismo nga takna, samtang nagyayakan pa hiya, tinugaok an manok. 61  Ngan liningi an Ginoo ngan ginkita hin diretso hi Pedro, ngan nahinumdoman ni Pedro an mga pulong han Ginoo han nagsiring hiya ha iya: “Antes tumugaok an manok yana nga adlaw, igninigar mo ako hin tulo ka beses.”+ 62  Ngan ginawas hiya ngan nagtangis tungod han duro nga kasubo. 63  Yana an mga lalaki nga nagbabantay kan Jesus nagtikang pagyaangyaang ha iya,+ nga ginsusuntok hiya;+ 64  ngan kahuman nira tahoban an iya nawong, padayon hira nga nagpakiana: “Kon propeta ka, pagsumat, hin-o an nagsuntok ha imo?” 65  Ngan damu pa nga pagpasipara an ira ginyinakan kontra ha iya. 66  Ngan han adlaw na, nagtirirok an grupo han mga tigurang han katawohan, karuyag sidngon, an punoan nga mga saserdote ngan an mga eskriba,+ ngan gindara nira hiya ha ira katirokan han Sanhedrin, ngan nagsiring hira: 67  “Kon ikaw an Kristo, sumati kami.”+ Pero nagsiring hiya ha ira: “Bisan kon sumatan ko kamo, diri gud kamo matoo. 68  Dugang pa, kon pakianhan ko kamo, diri kamo mabaton. 69  Pero tikang yana an Anak han tawo+ malingkod ha too han gamhanan nga Dios.”+ 70  Tungod hini hira ngatanan nagsiring: “Kon sugad, ikaw ba an Anak han Dios?” Nagsiring hiya ha ira: “Kamo mismo an nasiring nga ako.” 71  Hira nagsiring: “Kay ano nga magkikinahanglan pa man kita hin dugang nga testimonya? Kay nabatian mismo naton ito tikang ha iya baba.”+

Mga footnote

Dungganon nga titulo para ha mga tawo nga mabinuligon ha iba.
O “nalingkod ha may lamesa.”
O “nalingkod ha may lamesa.”
O “hin mga usa ka labay hin bato.”