Sumala kan Lucas 3:1-38

  • Tinikangan han buruhaton ni Juan (1, 2)

  • Hi Juan nagsangyaw mahitungod han pagpabawtismo (3-20)

  • Bawtismo ni Jesus (21, 22)

  • Tulin nga gintikangan ni Jesu-Kristo (23-38)

3  Ha ika-15 ka tuig han pagmando ni Tiberio Cesar, han hi Ponsio Pilato an gobernador han Judea, hi Herodes*+ an magmarando han distrito* han Galilea, hi Felipe nga iya bugto an magmarando han distrito han Iturea ngan Traconite, ngan hi Lisanias an magmarando han distrito han Abilinia,  ha mga adlaw han punoan nga saserdote nga hi Anas ngan ni Caifas,+ an mensahe han Dios inabot kan Juan+ nga anak ni Zacarias didto ha kamingawan.+  Salit ginlibot niya an ngatanan nga lugar ha palibot han Jordan, nga nagsasangyaw mahitungod han pagpabawtismo sugad nga simbolo han pagbasol basi mapasaylo an mga sala,+  sugad han iginsurat ha libro han mga pulong ni Isaias nga propeta: “May tingog nga naguliat ha kamingawan: ‘Ig-andam niyo an dalan ni Jehova!* Tadonga an iya mga kalsada.+  Kinahanglan tambakan an tagsa nga walog, ngan patagon an tagsa nga bukid ngan bungtod; kinahanglan magin tadong an mga dalan nga nakurbada, ngan magin mahamis an mga dalan nga lubak-lubak;  ngan an ngatanan nga tawo* makakakita han pagtalwas han Dios.’”*+  Salit nagsiring hiya ha mga tawo nga nagkakaabot basi magpabawtismo ha iya: “Kamo nga katulinan han maglara nga mga halas, hin-o an nagpahamangno ha iyo nga pumalagiw tikang ha tiarabot nga kapungot?+  Salit pagpakita hin mga bunga nga nagpapamatuod nga nagbabasol kamo. Ayaw kamo pagsiring ha iyo kalugaringon, ‘Hi Abraham an amon amay.’ Kay nasiring ako ha iyo nga an Dios makakahimo hin mga anak para kan Abraham tikang hini nga mga bato.  Oo, an atsa nakapwesto na ha gamot han mga kahoy. Salit an tagsa nga kahoy nga diri nagbubunga hin maopay pupudlon ngan ilalabog ha kalayo.”+ 10  Ngan an mga tawo nagpakiana ha iya: “Kon sugad, ano an sadang namon buhaton?” 11  Binaton hiya ha ira: “Tagan han tawo nga may duha nga bado* an tawo nga waray bado, ngan tagan han tawo nga may pagkaon an tawo nga waray kinakaon.”+ 12  Bisan an mga parasukot hin buhis nagkaabot basi magpabawtismo,+ ngan nagsiring hira ha iya: “Magturutdo, ano an sadang namon buhaton?” 13  Ginsidngan niya hira: “Ayaw pagsukot* hin sobra kay han baraydan nga buhis.”+ 14  Sugad man, an mga sundalo nagpakiana ha iya: “Ano an sadang namon buhaton?” Ngan nagsiring hiya ha ira: “Ayaw kamo pangilkil* ha bisan hin-o o pag-akusar hin buwa ha bisan hin-o,+ kondi makontento kamo ha mga igintatagana ha iyo.”* 15  Yana naghuhulat an mga tawo ngan hira ngatanan nangangatadongan ha ira kasingkasing mahitungod kan Juan, “Hiya daw la an Kristo?”+ 16  Binaton hi Juan, nga nasiring ha ngatanan: “Ako nagbabawtismo ha iyo pinaagi han tubig, kondi hiya nga mas may awtoridad kay ha akon maabot, ngan diri ako takos magbadbad han sintas han iya sandalyas.+ Babawtismohan niya kamo pinaagi han baraan nga espiritu ngan pinaagi han kalayo.+ 17  Ginkakaptan niya an iya pala para ha pagpalíd basi limpyohan hin bug-os an iya giriokan ngan tirukon an trigo ngadto ha iya bodega, kondi an upa iya susunugon ha kalayo nga diri mapaparong.” 18  Naghatag liwat hiya hin damu pa nga sagdon ngan padayon nga nagpasamwak han maopay nga sumat ha mga tawo. 19  Kondi hi Herodes nga magmarando han distrito, tungod kay ginsaway hiya ni Juan may kalabotan kan Herodias nga asawa han iya bugto ngan may kalabotan ha ngatanan nga magraot nga ginbuhat ni Herodes, 20  nagdugang hinin usa pa nga maraot nga buhat: Ginpriso niya hi Juan.+ 21  Yana han nabawtismohan na an ngatanan nga tawo, hi Jesus liwat ginbawtismohan.+ Samtang nag-aampo hiya, naabrihan an langit,+ 22  ngan an baraan nga espiritu nga nagpakita sugad hin sarapati linusad ngada ha iya, ngan may tingog nga nabatian tikang ha langit: “Ikaw an akon Anak nga hinigugma; gin-uuyonan ko ikaw.”+ 23  Han nagtikang hi Jesus+ han iya buruhaton, mga 30 anyos hiya,+ nga sumala han ginhuhunahuna han mga tawo, hiya an anakni Jose,+nga anak ni Heli, 24  nga anak ni Matat,nga anak ni Levi,nga anak ni Melki,nga anak ni Jannai,nga anak ni Jose, 25  nga anak ni Matatias,nga anak ni Amos,nga anak ni Nahum,nga anak ni Esli,nga anak ni Nagai, 26  nga anak ni Maat,nga anak ni Matatias,nga anak ni Semein,nga anak ni Josec,nga anak ni Joda, 27  nga anak ni Joanan,nga anak ni Resa,nga anak ni Zerubabel,+nga anak ni Sealtiel,+nga anak ni Neri, 28  nga anak ni Melki,nga anak ni Adi,nga anak ni Cosam,nga anak ni Elmadam,nga anak ni Er, 29  nga anak ni Jesus,nga anak ni Eliezer,nga anak ni Jorim,nga anak ni Matat,nga anak ni Levi, 30  nga anak ni Symeon,nga anak ni Judas,nga anak ni Jose,nga anak ni Jonam,nga anak ni Eliakim, 31  nga anak ni Melea,nga anak ni Mena,nga anak ni Matata,nga anak ni Nathan,+nga anak ni David,+ 32  nga anak ni Jesse,+nga anak ni Obed,+nga anak ni Boaz,+nga anak ni Salmon,+nga anak ni Nason,+ 33  nga anak ni Aminadab,nga anak ni Arni,nga anak ni Hezron,nga anak ni Perez,+nga anak ni Juda,+ 34  nga anak ni Jacob,+nga anak ni Isaac,+nga anak ni Abraham,+nga anak ni Tera,+nga anak ni Nahor,+ 35  nga anak ni Serug,+nga anak ni Reu,+nga anak ni Peleg,+nga anak ni Eber,+nga anak ni Shela,+ 36  nga anak ni Cainan,nga anak ni Arpacsad,+nga anak ni Sem,+nga anak ni Noe,+nga anak ni Lamec,+ 37  nga anak ni Matusalem,+nga anak ni Enoc,nga anak ni Jared,+nga anak ni Mahalaleel,+nga anak ni Cainan,+ 38  nga anak ni Enos,+nga anak ni Set,+nga anak ni Adan,+nga anak han Dios.

Mga footnote

Karuyag sidngon, hi Herodes Antipas. Kitaa an Glossary.
Lit., “an tetrarka.”
Kitaa an Ap. A5.
Lit., “ngatanan nga unod.”
O “han paagi han Dios ha pagtalwas.”
O “reserba nga bado.”
O “pangulekta.”
Karuyag sidngon, pangaro nga may panarhog o pamirit.
O “ha iyo sweldo.”