Sumala kan Lucas 18:1-43

  • Ilustrasyon mahitungod han balo nga nagbinalikbalik (1-8)

  • An Pariseo ngan an parasukot hin buhis (9-14)

  • Hi Jesus ngan an kabataan (15-17)

  • Pakiana han riko nga magmarando (18-30)

  • Igintagna utro an kamatayon ni Jesus (31-34)

  • Nakakita an buta nga makililimos (35-43)

18  Katapos, nagpadayon hiya ha pagsumat ha ira hin ilustrasyon mahitungod han ira panginahanglan nga mag-ampo pirme ngan diri umundang,+  nga nasiring: “Ha usa nga syudad may huwes nga waray kahadlok ha Dios ngan waray respeto ha tawo.  May-ada liwat balo nga babaye hito nga syudad nga nagbinalikbalik ha iya ngan nagsiniring, ‘Siguroha nga makakarawat ako hin hustisya kontra ha akon kaaway ha korte.’  Ha siyahan nadiri hiya, pero ha urhi nagsiring hiya ha iya kalugaringon, ‘Bisan kon diri ako nahahadlok ha Dios o narespeto ha bisan hin-o nga tawo,  tungod kay ginsisinamok ako hini nga balo, sisiguruhon ko nga makakarawat hiya hin hustisya basi diri na hiya magbinalikbalik ngan pagol-an ako tungod han iya gin-aaro.’”*+  Katapos an Ginoo nagsiring: “Pamatii niyo an ginsiring han huwes, bisan kon diri hiya matadong!  Kon sugad, diri ba an Dios sigurado nga maghahatag hin hustisya para ha iya mga pinili nga nangangaraba ha iya ha adlaw ngan gab-i,+ samtang nagpapailob hiya ha ira?+  Susumatan ko kamo, tatagan dayon niya hira hin hustisya. Bisan pa hito, pag-abot han Anak han tawo, makikita gud ba niya ha tuna ini nga pagtoo?”*  Iginsumat liwat niya ini nga ilustrasyon ha pipira nga nasarig ha ira pagkamatadong ngan naghuhunahuna nga waray pulos an iba: 10  “May duha nga tawo nga sinagka ha templo basi mag-ampo, an usa Pariseo ngan an usa parasukot hin buhis. 11  An Pariseo tinindog ngan nagtikang pag-ampo hin hilom hini nga mga butang, ‘O Dios, nagpapasalamat ako ha imo nga diri ako pariho han ngatanan nga iba pa—mga parapangilkil,* diri matadong, nag-aadulteryo—o bisan ngani pariho hini nga parasukot hin buhis. 12  Nagpupuasa ako hin duha ka beses kada semana; iginhahatag ko an ikanapulo nga bahin han ngatanan ko nga katigayonan.’+ 13  Kondi an parasukot hin buhis, nga natindog ha hirayo, diri naruruyag bisan ha paghangad ha langit pero padayon nga nagpipinukpok ha iya dughan, nga nasiring, ‘O Dios, magin maopay ka ha akon,* nga usa nga makasasala.’+ 14  Susumatan ko kamo, ini nga tawo inuli ngan napamatud-an nga mas matadong kay han Pariseo.+ Kay an bisan hin-o nga nagpapahitaas han iya kalugaringon papakaalohan, kondi an bisan hin-o nga nagpapaubos han iya kalugaringon pahihitas-on.”+ 15  Yana gindadara liwat ha iya han mga tawo an ira mga minasus-an basi kaptan niya, pero pakakita hini han mga disipulo, nagtikang hira pagsaway ha ira.+ 16  Pero ginpadaop ni Jesus ha iya an mga minasus-an, nga nasiring: “Pabay-i niyo an kabataan nga kumadi ha akon, ngan ayaw kamo pagsari nga pugngan hira, kay an Ginhadian han Dios para ha mga sugad ha ira.+ 17  Ha pagkamatuod nasiring ako ha iyo, an bisan hin-o nga diri nakarawat han Ginhadian han Dios pariho han usa nga bata diri gud makakasulod hito.”+ 18  Ngan usa han mga magmarando an nagpakiana ha iya, nga nasiring: “Maopay nga Magturutdo, ano an kinahanglan ko buhaton basi mapanunod an kinabuhi nga waray kataposan?”+ 19  Binaton hi Jesus: “Kay ano nga gintatawag mo ako nga maopay? Waray bisan hin-o nga maopay labot la han Dios.+ 20  Maaram ka han mga sugo: ‘Ayaw pag-adulteryo,+ ayaw pagpatay,+ ayaw pangawat,+ ayaw pagtestigo hin buwa,+ pasidunggi an imo tatay ngan an imo nanay.’”+ 21  Katapos nagsiring hiya: “Ginbubuhat ko ini ngatanan tikang pa han akon kabata.” 22  Pakabati hito, hi Jesus nagsiring ha iya, “May usa pa nga kulang ha imo: Ibaligya an ngatanan nga butang nga imo gintatag-iya ngan ipanhatag ha mga pobre an kwarta nga tikang hito, ngan magkakaada ka bahandi ha langit; ngan kadi sunod ha akon.”+ 23  Pakabati niya hini, nasubo gud hiya, kay riko hiya hinduro.+ 24  Ginkita hiya ni Jesus ngan nagsiring: “Magigin makuri gud para ha mga may kwarta an pagsulod ha Ginhadian han Dios!+ 25  Ha pagkamatuod, mas masayon pa an kamelyo makalusot ha luho han dagum nga pantahi kay ha makasulod ha Ginhadian han Dios an riko nga tawo.”+ 26  An mga nakabati hini nagsiring: “Hin-o man an posible nga matalwas?”+ 27  Nagsiring hiya: “An mga butang nga imposible ha mga tawo posible ha Dios.”+ 28  Pero nagsiring hi Pedro: “Kitaa! Ginbayaan namon an amon mga butang ngan sinunod ha imo.”+ 29  Hi Jesus nagsiring ha ira: “Ha pagkamatuod nasiring ako ha iyo, waray bisan hin-o nga binaya ha balay o ha asawa o mga bugto nga lalaki o mga kag-anak o mga anak tungod han Ginhadian han Dios+ 30  an diri makakakarawat hin mas damu pa gud hini nga peryodo han panahon, ngan ha tiarabot nga sistema han mga butang,* hin kinabuhi nga waray kataposan.”+ 31  Katapos, iginbulag niya an Dose ngan ginsidngan hira: “Kitaa! Tipasagka kita ha Jerusalem, ngan matutuman an ngatanan nga iginsurat pinaagi han mga propeta mahitungod han Anak han tawo.+ 32  Pananglitan, itutubyan hiya ha mga tawo han mga nasud+ ngan yayaangyaangan*+ ngan mamaltratuhon ngan tutuprahan.+ 33  Ngan katapos hiya latiguhon, papatayon nira hiya,+ pero ha ikatulo ka adlaw mabubuhi hiya.”+ 34  Kondi waray nira makuha an kahulogan han bisan hain hini nga mga butang, kay ini nga mga pulong igintago tikang ha ira, ngan waray nira masabti an mga butang nga iginyakan. 35  Yana samtang nagtitikahirani hi Jesus ha Jerico, may buta nga lalaki nga nalingkod ha ligid han dalan ngan nakikilimos.+ 36  Tungod kay hinbatian niya nga may naagi nga mga tawo, nagtikang hiya pagpakiana kon ano an nahitatabo. 37  Ginsumatan nira hiya: “Naagi hi Jesus nga Nazareno!” 38  Salit ginuliat hiya: “Jesus, Anak ni David, malooy ka ha akon!” 39  Ngan an mga nakada ha atubangan nagtikang pagsaway ha iya, nga ginsisidngan hiya nga humilom, pero dinugang la lugod hiya pagguliat: “Anak ni David, malooy ka ha akon!” 40  Katapos, inundang hi Jesus ngan nagsugo nga dad-on ha iya ini nga lalaki. Pagdaop niya, ginpakianhan hiya ni Jesus: 41  “Ano an karuyag mo nga buhaton ko para ha imo?” Binaton hiya: “Ginoo, buligi ako nga makakita utro.” 42  Salit hi Jesus nagsiring ha iya: “Makakakita ka na; an imo pagtoo nakaopay ha imo.”+ 43  Ngan nakakita dayon hiya, ngan nagtikang hiya pagsunod kan Jesus,+ nga ginhihimaya an Dios. Sugad man, pakakita hito han ngatanan nga tawo, nagdayaw hira ha Dios.+

Mga footnote

O “pagkinuliton ako tubtob nga diri na ako makailob.”
O “ini nga klase hin pagtoo.” Lit., “an pagtoo.”
Karuyag sidngon, tawo nga nangangaro nga may panarhog o pamirit.
O “malooy ka ha akon.”
O “tiarabot nga panahon.” Kitaa an Glossary.
Ha iba nga lugar, “tatamayon.”