Jeremias 23:1-40

  • Maong tan mauges iran managpastol (1-4)

  • Kaligenan ed silong na uley na “matunong a simit” (5-8)

  • Kinondena iray palson propeta (9-32)

  • “Say pabelat” a nanlapud si Jehova (33-40)

23  “Pakaskasi la ray managpastol a manederal tan mangitatayak ed saray karnero ed pulok ko!” so imbaga nen Jehova.+  Kanian oniay inkuan nen Jehova a Dios na Israel sumpad saray managpastol na saray totoo to: “Intaytayak yo iray karnerok; binuyak yo ra, tan agyo ra inasikaso.”+ “Kanian iteen koy imanok ed sikayo lapud saray mauges a kagagawa yo,” so imbaga nen Jehova.  “Insan tiponen ko iray akeran karnerok manlapud amin a dalin ya angitayakan kod sikara,+ tan ipawil ko ra ed dalin ya angipastolan ed sikara,+ tan manbunga tan manparakel ira.+  Tan manuro ak na saray managpastol a talagan manpastol ed sikara.+ Agla ra ontakot odino onggiwgiw, tan anggapo lay nabalang,” so imbaga nen Jehova.  “Onsabi agew,” so imbaga nen Jehova, “sano mamawala ak na sakey a matunong a simit*+ manlapud si David. Tan sakey ya ari so manuley+ tan mangipatnag na aralem a pakatalos tan inkahustisya tan inkatunong diad dalin.+  Diad panaon to et niliktar so Juda,+ tan manayam ed kaligenan so Israel.+ Tan saya so ngaran a panawag ed sikato: Si Jehova so Lapuan na Inkatunong Tayo.”+  “Balet onsabi agew,” so imbaga nen Jehova, “sano agda la ibagan, ‘Unong a mabilay si Jehova, ya angipaway ed saray totoo na Israel manlapud dalin na Ehipto!’+  noagta, ‘Unong a mabilay si Jehova, ya angipaway tan angipawil ed saray ilalak na sankaabungan na Israel, manlapud dalin ed amianen tan manlapud amin a dalin ya angitayakan kod sikara,’ tan manayam ira ed dilin dalin da.”+  Nipaakar ed saray propeta: Asugatan so pusok. Manggiwgiw so amin a pukel ko. Singa ak sakey a lakin abuekTan singa sakey a lakin akainum na dakel ya alak,Lapud si Jehova tan saray masanton salita to. 10  Ta napno na saray mikakalugoran iyan dalin;+Lapud samba et nanermen so dalin+ Tan amagaan iray panagpastolan ed kalawakan.+ Mauges so kagagawa ra, tan aabusoen day pakayari ra. 11  “Arutakan* iray propeta tan saserdote.+ Anggan diad dilin abung ko et anengneng koy inkauges da,”+ so imbaga nen Jehova. 12  “Kanian magmaliw ya andanglel tan ambilunget so dalan da;+Itulak ira tan natumba ira. Ta deralen ko raDiad taon na pikuentaan ed sikara,” so imbaga nen Jehova. 13  “Tan makapadimla so anengneng ko ed saray propeta ed Samaria.+ Nampropesiya ira lapud si Baal,Tan ibabalang day Israel a totook. 14  Tan makapakebbiew so anengneng kod saray propeta ed Jerusalem, Mikakalugoran ira+ tan mansasalita ira na katilaan,+Pinaseseg da iray* managgaway mauges, Tan agda tinaynan so inkauges da. Parad siak, amin da et singa ra Sodoma,+Tan saray manaayam ditan et singa ra Gomorra.”+ 15  Kanian oniay inkuan nen Jehova na saray armada ed saray propeta: “Pakanen ko ra na ahenhoTan painumen ko ra na nansamal a danum.+ Ta kinmayat so apostasya ed interon dalin lapud saray propeta ed Jerusalem.” 16  Oniay inkuan nen Jehova na saray armada: “Agyo dedengelen iray salita na saray propeta a manpropesiya ed sikayo.+ Titilaan da kayo.* Nanlapud dilin puso ra so pasingawey ya ibabaga ra,+Aliwan nanlapud sangi nen Jehova.+ 17  Naynay dan ibabaga ed saramay agmanrerespeto ed siak,‘Oniay inkuan nen Jehova: “Niwalad sikayoy kareenan.”’+ Tan diad balang sakey ya uunoren toy benger a puso to et ibabaga ra,‘Anggapoy kadederal ya onsabi ed sikayo.’+ 18  Ta siopay inmalagey ed kawalaan na saramay maapit ed si JehovaPian natalosan tan narengelan toy salita to? Siopay angimano ed salita to pian narengel to? 19  Onsabi so maksil a dagem nen Jehova lapud sanok to;Ondapo itan a singa maksil ya alimbusabos ed tapew na ulo na saray mauges.+ 20  Ag-onkepa so sanok nen JehovaAnggad agto nagawaan tan nasumpal iray intension na puso to. Natalosan yon maong iya diad kaunoran iran agew. 21  Agko imbaki iray propeta, balet nangganat iran linma. Agak akitongtong ed sikara, balet nampropesiya ra.+ 22  Balet no inmalagey ira ed kawalaan na saramay maapit ed siak,Nipaamta ra komon ed saray totook iray salitakTan napakiwas da ra komon a taynanan so mauges a panagbilay da tan saray makapuy a kagagawa ra.”+ 23  “Kasin sakey ak a Dios a wala labat ed asingger,” so imbaga nen Jehova, “tan aliwan Dios a wala met ed arawi?” 24  “Nayarian kasi na siopaman a too so onsanib ed niyamot a pasen tan sikatoy agko nanengneng?”+ so imbaga nen Jehova. “Wala tay agko nanengneng ed katawenan tan ed dalin?”+ so imbaga nen Jehova. 25  “Nadngel ko so ibabaga na saray propetan manpropropesiya na tila diad ngaran ko, ‘Walay akugip ko! Walay akugip ko!’+ 26  Anggad kapigan ya oniay walad puso na saray propeta, pian manpropesiya ra na katilaan? Propeta iran papalikdoen na dilin puso ra.+ 27  Usaren da iray kugkugip ya iistoryaen dad balang sakey pian nalingwanan na totook so ngaran ko, a singa saray atateng da ya alingwanan day ngaran ko lapud si Baal.+ 28  Paulyan yon iyistorya na propeta so akugip to, balet samay propetan walad sikato so salitak et nepeg ton matua ya ipasabi itan.” “Antoy piparaan na dayami ed ilik?” so imbaga nen Jehova. 29  “Agta say salitak et singa apoy,”+ so imbaga nen Jehova, “tan singa sakey a maso a manemek ed bato?”+ 30  “Kanian dusaen ko iray propeta,” so imbaga nen Jehova, “saramay mamipikewet ed salitak, pian nibaga rad totoo so labay da.”+ 31  “Dusaen ko iray propeta,” so imbaga nen Jehova, “a manguusar ed dila ra pian ibaga ran, ‘Oniay imbaga to!’”+ 32  “Dusaen ko iray propeta ya iistoryaen da iray palson kugkugip, tan ibabalang da iray totook lapud katilaan da tan panagpasirayew da,”+ so imbaga nen Jehova. “Balet agko ra imbaki odino ingganggan. Kanian anggapon balot so niiter dan gunggona ed sarayan totoo,”+ so imbaga nen Jehova. 33  “Tan sano tepetan ka na sarayan totoo odino say propeta odino saserdote, ya ikuan dan, ‘Anto iyan pabelat* a nanlapud si Jehova?’ ibagam met ed sikara, ‘“Sikayo ran totoo so pabelat! Tan ibantak ta kayo,”+ so imbaga nen Jehova.’ 34  Nipaakar ed propeta odino saserdote odino totoo a mangibabagay, ‘Saya so pabelat* a nanlapud si Jehova!’ Iteen koy imanok ed satan a too tan ed sankaabungan to. 35  Oniay ibabaga na balang sakey ed sikayo ed kapara ton too tan ed agi to, ‘Antoy inyebat nen Jehova? Tan antoy imbaga nen Jehova?’ 36  Balet agyo la bibitlaen so pabelat* a nanlapud si Jehova, ta say pabelat* et say mismon ibabaga na balang sakey ed sikayo, tan inuman yo iray salita na mabilay a Dios, si Jehova na saray armada, say Dios tayo. 37  “Oniay ibaga yo ed propeta, ‘Antoy ebat nen Jehova ed sika? Tan antoy imbaga nen Jehova? 38  Tan no itultuloy yo nin ibagay, “Say pabelat* a nanlapud si Jehova!” oniay salita nen Jehova: “Lapud ibabaga yon, ‘Sayan salita so pabelat* a nanlapud si Jehova,’ anta imbagak lad sikayon, ‘Agyo nepeg ya ibagan: “Say pabelat* a nanlapud si Jehova!”’ 39  alsaen ta kayo tan ibantak ta kayo manlapud arapan ko, sikayo tan say syudad ya inter kod sikayo tan ed inmuunan atateng yo. 40  Tan onsabid sikayo so andi-anggaan a kabandayan tan kababaingan, ya agbalot nalingwanan.”’”+

Paimanod leksab

Odino “tomatawir.”
Odino “Apostata.”
Literal, “Pinabiskeg da iray lima na saray.”
Odino “Iikdan da kayoy ilalo ya agmet lanlamang ontua.”
Odino “makapabelat a mensahe.” Say Hebreon salita et walaay duaran kabaliksan: “ambelat a mensahe na Dios” odino “bengatlan makapabelat.”
Odino “makapabelat a mensahe.”
Odino “makapabelat a mensahe.”
Odino “makapabelat a mensahe.”
Odino “makapabelat a mensahe.”
Odino “makapabelat a mensahe.”
Odino “makapabelat a mensahe.”