Jeremias 16:1-21

  • Agnepeg a mangasawa, miermen, odino miponsia si Jeremias (1-9)

  • Dusa, insan kipawil (10-21)

16  Oniay mensahe nen Jehova a sinmabi lamet ed siak:  “Agka mangaasawa, tan agka maniilalak na lalaki tan bibii ed sayan pasen.  Ta oniay inkuan nen Jehova nipaakar ed saray anak a lalaki tan bibii a niyanak dia, tan nipaakar ed saray kaamaan tan kainaan da:  ‘Ompatey ira lapud saray makapatey a sakit,+ balet anggapoy manermen odino mangiponpon ed sikara; magmaliw iran singa tai na ayep ed tapew na dalin.+ Ompatey ira ed espada tan eras,+ tan saray bangkay da et kanen na saray manok tan ayayep.’   Ta oniay inkuan nen Jehova,‘Agka onloloob ed abung a walay pandurungo na saray maneermen,Tan agka miaakisan odino miaambegya ed sikara.’+ ‘Ta inekal koy kareenan ko ed sarayan totoo,’ so imbaga nen Jehova,‘Pati matoor a panangarok tan panangasik.+   Parehon ompatey ed sayan dalin so prominente tan ordinaryon totoo. Ag-ira niponpon,Anggapoy manermen lapud sikara,Tan anggapoy siopaman a sugaten toy sarili to odino kiskisan toy ulo to lapud sikara.*   Tan anggapoy mangiter na naakan ed saramay maneermen,Pian naligliwa ra komon lapud inateyan ira;Anggapo met so mangiter ed sikara na kopa a manligliwaPian oninum ira komon lapud impatey na ama odino ina ra.   Tan agka onloloob ed abung a walay ponsiaPian midungo tan miinuman ed sikara.’  “Ta oniay inkuan nen Jehova na saray armada, say Dios na Israel, ‘Diad sayan pasen, legan na saray agew yo, tan diad mismon pakanengneng yo, et paandien ko so tanol na panliliket tan gayaga, say boses na nobyo tan nobya.’+ 10  “Sano ibagam iyan amin a salita ed sarayan totoo, tepetan da ka, ‘Akin et imbaga nen Jehova iyan amin a baleg a kadederal ed sikami? Antoy ginawa min lingo tan kasalanan ed si Jehova a Dios mi?’+ 11  Oniay iyebat mod sikara, ‘“Lapud tinaynan ak na saray inmuunan atateng yo,”+ so imbaga nen Jehova, “tan tinmumbok ira ed arum a dirios pian manlingkor tan ondakmomo ed saratan.+ Balet siak, tinaynan da ak, tan agda inunor so ganggan ko.+ 12  Tan mas mauges so ginawa yo nen saray inmuunan atateng yo,+ tan balang sakey ed sikayo et impilit ton tumboken so mauges a puso to imbes ya unoren to ak.+ 13  Kanian manlapud sayan dalin et ibasileng ta kayo ed dalin ya agyo amta tan agmet amta na saray inmuunan atateng yo,+ tan agew-labi kayon manlingkor diman ed arum a dirios,+ lapud agta kayo kasian.”’ 14  “‘Balet onsabi agew,’ so imbaga nen Jehova, ‘sano agda la ibagan: “Unong a mabilay si Jehova, ya angipaway ed saray totoo na Israel manlapud dalin na Ehipto!”+ 15  noagta: “Unong a mabilay si Jehova, ya angipaway ed saray totoo na Israel manlapud dalin ed amianen tan manlapud amin a dalin ya angitayakan tod sikara!” tan ipawil ko ra ed dalin da ya inter kod saray inmuunan atateng da.’+ 16  ‘Patawag ko so dakel a sumisigay,’ so imbaga nen Jehova,‘Tan saraya so mangerel ed sikara. Insan ko patawag so dakel a manag-erel na ayep,Tan anapen da ra ed amin a palandey tan amin a pukdolTan diad saray letak na angkakabaleg a bato. 17  Ta sankanengneng ko so amin a gagawaen da.* Ag-iratan asaniban ed arapan ko,Agniyamot ed pakanengneng ko so lingo ra. 18  Ibales ko nin unona ed sikara so kasimbangan na lingo ra tan say kasalanan da,+Ta pinabanday da so dalin ko lapud saray andiay-bilay ya imahen* na saray makapadimlan idolo raTan pinano ra na saray makapadimlan bengatla so dalin ko.’”+ 19  O Jehova, say biskeg ko tan salimbengan ko,Say pasen a babatikan ko diad agew na gonigon,+Onlad sika iray nasyon manlapud saray sampot na dalin,Tan ibaga ra: “Tinawir na saray inmuunan atateng mi so katilaan,Kaapaan tan saray andi-kakanaan a bengatla ya agmakagunggona.”+ 20  Makapanggawa kasi so sakey a too na dirios to?Aliwan tuan dirios so gagawaen to.+ 21  “Kanian ipaamtak ed sikara,Ipanengneng ko natan ed sikara so pakayarik tan say biskeg ko,Tan naamtaan da a say ngaran ko et Jehova.”

Paimanod leksab

Paganon kustombre parad panermen a mapatnag a gagawaen na apostatan Israel.
Literal, “amin a dalan da.”
Literal, “saray bangkay.”