Jeremias 31:1-40

  • Manayam lamet ed dalin da iray akeraan ed Israel (1-30)

    • Aakisan nen Raquel iray ananak to (15)

  • Balon sipanan (31-40)

31  “Diad satan a panaon,” so imbaga nen Jehova, “siak so magmaliw a Dios na amin a pamilya na Israel, tan magmaliw iran totook.”+   Oniay inkuan nen Jehova: “Saray totoon akaliktar ed espada et akagamor na panangabobon na Dios diad kalawakanSanen nanakar so Israel pian mananap na pasen a pampainawaan to.”   Nampanengneng si Jehova ed siak manlapud arawi tan oniay inkuan to: “Agmangangga so panangarok ed sika. Kanian inyasingger ta kad siak tekep na matoor a panangaro.*+   Ipaalagey ta ka lamet, tan nipaalagey ka lamet.+ O birhen na Israel, alaen mo lamet iray tamburin moTan onla kan onsayaw a malikeliket.*+   Mantanem ka lamet na kaubasan diad kapalandeyan na Samaria;+Saray mantanem et pinabangan day bunga na saray itanem da.+   Ta onsabi agew sano iyeyag na saray managbantay a walad kapalandeyan na Efraim: ‘Alagey kayo, ontatdang itayo ed Sion, diad si Jehova a Dios tayo.’”+   Ta oniay inkuan nen Jehova: “Magayaga kayon onkelyaw ed si Jacob. Eyag kayod liket lapud sikayo so manunaan ed saray nasyon.+ Iyabawag yo iya; mangiter kayo na dayew tan ibaga yo,‘O Jehova, iliktar mo iray totoom, say akeraan ed Israel.’+   Alaen ko ra manlapud dalin ed amianen.+ Tiponen ko ra manlapud sankaarawian iran pasen na dalin.+ Kaiba ra so bulag tan piley,+Say malukon tan samay magano lan mananak, saniiba ran amin. Ompawil ira dia bilang baleg a kongregasyon.+   Onsabi ran manak-akis.+ Igiyak ira legan iran onkekerew na panangasi. Itonton ko ra ed saray agus* na danum,+ Diad plastadon dalan ya ag-ira natumba. Ta siak so Ama na Israel, tan say Efraim so panguloan ko.”+ 10  Dengel yoy salita nen Jehova, sikayo ran nasyon,Tan iyabawag yo iya ed saray islan walad arawi:+ “Samay angitayak ed Israel so manipon ed sikato. Sikatoy asikasoen to a singa gagawaen na managpastol ed pulok to.+ 11  Ta si Jehova so manondon ed si Jacob+Tan sikatoy iliktar* to ed lima na samay mas mabiskeg nen say sikato.+ 12  Onsabi ra tan oneyag ira ed liket diad toktok na Sion+Tan onsinag ira lapud kaabigan nen* Jehova,Lapud ilik, balon alak,+ larak,Tan saray kilaw a karnero tan baka.+ Magmaliw ira* a singa hardin a nasasalog a maong,+Tan agla ra onkapuy lamet.”+ 13  “Diad satan a panaon et onsayaw ed liket so marikit,Pati saray kalangweran a lalaki tan mamasiken.+ Pagmaliwen kon liket so ermen da.+ Ligliwaen ko ra tan panliketen ko ra imbes a manermen ira.+ 14  Peneken ko na dakel a naakan* iray saserdote,*Tan napesel iray totook lapud kamaongan ko,”+ so imbaga nen Jehova. 15  “Oniay inkuan nen Jehova: ‘Walay boses a nadngel ed Rama,+ tagleey tan ampait ya akis: Aakisan nen Raquel iray anak ton lalaki.*+ Agto labay so paligliwa lapud saray anak ton lalaki,Ta anggapo la ra.’”+ 16  Oniay inkuan nen Jehova: “‘Pokpokan moy panakis mo, tan say iyagus na lua ed saray matam,Ta walay tumang ed kimey mo,’ so imbaga nen Jehova. ‘Ompawil ira manlapud dalin na kabusol.’+ 17  ‘Tan walay ilalom ed arapen,’+ so imbaga nen Jehova. ‘Ompawil iray anak mon lalaki diad mismon dalin da.’”+ 18  “Nadngel koy pantagleey na Efraim,‘Impetek mo ak, kanian nipetek ak,Singa sakey a kilaw a baka ya agni nipasal. Ipawil mo ak, tan akaparaan ak ya ompawil,Ta sika si Jehova a Dios ko. 19  Ta aliknak so pagbabawi sanen pinmawil ak;+Sanen atalosan ko et tinapik ko so ulpok lapud ermen. Abaingan ak tan nipaabeba ak,+Ta awi-awit ko so kabandayan na inkaugaw ko.’” 20  “Agta say Efraim et pinabpablik ya anak, tan inad-aron ugaw?+ Ta anggan panon lay kabetbet na pansasalitak sumpad sikato, sankanonot ko nin siansia. Kanian atenyeg so liknaan* ko lapud sikato.+ Tan seguradon kasian ko,” so imbaga nen Jehova.+ 21  “Mangiyan ka na saray marka ed karsada,Tan mangipasen ka na saray tanda a mangibagay direksion.+ Imanom so manunan karsada, say dalan a nepeg mon laen.+ Pawil ka, O birhen na Israel, pawil ka ed sarayan syudad mo. 22  Anggad kapigan so panguman-uman mo, O sikan agmatoor ya anak a bii? Ta si Jehova et amalsa na balon bengatla diad dalin: Sakey a bii a labalabay toy onasingger ed sakey a laki.” 23  Oniay inkuan nen Jehova na saray armada, say Dios na Israel: “Ibaga ra lamet irayan salita ed dalin na Juda tan ed saray syudad to, sano tiponen ko iray naaripen ed sikara: ‘Komon ta bendisyonan ka nen Jehova, O matunong ya ayaman,+ O masanton palandey.’+ 24  Tan mankakasakey a manayam ditan so Juda tan say amin a syudad to, saray dumaralus tan saramay mangidadaulo ed saray pulok.+ 25  Ta peneken ko imay* naksawan tan peselen ko so balang sakey* ya onkakapuy.”+ 26  Abangon ak lapud saya tan inlukas koy matak, tan makapaliket ed siak so ugip ko. 27  “Onsabi agew,” so imbaga nen Jehova, “a taneman ko na bini* na too tan bini na ayayep so sankaabungan na Israel tan sankaabungan na Juda.”+ 28  “Tan no panon ya akaparaan ak nensaman a mamagot, mangitumba, mangigeba, maneral, tan mamasakit ed sikara,+ akaparaan ak met a mangipaalagey tan mangitanem ed sikara,”+ so imbaga nen Jehova. 29  “Diad saratan ya agew et agda la ibagan, ‘Saray kaamaan so angan ed anakseng ya ubas, balet say ngipen na saray ananak so akilem.’*+ 30  Ingen ta ompatey so balang sakey lapud dilin kasalanan to. Siopaman a toon mangan na anakseng ya ubas et nakilem so mismon ngipen to.” 31  “Onsabi agew,” so imbaga nen Jehova, “a misipanan ak ed sankaabungan na Israel tan ed sankaabungan na Juda na sakey a balon sipanan.+ 32  Aliwa itan a singa samay impisipanan kod inmuunan atateng da diad samay agew ya intabin ko ran papaway ed dalin na Ehipto,+ ‘samay impisipanan ko a dineral da,+ anggaman siak so tuan katawan da,’* so imbaga nen Jehova.” 33  “Ta saya so sipanan a pisipanan kod sankaabungan na Israel kayari na satan a panaon,” so imbaga nen Jehova. “Iyan koy ganggan ko ed kanonotan da,*+ tan isulat ko itan ed kapusoan da.+ Tan magmaliw ak a Dios da, tan magmaliw iran totook.”+ 34  “Tan agla ibangat na balang sakey so kapara ton too tan say agi to, ya ibaga ton, ‘Kabaten mo si Jehova!’+ ta kabat da ak lan amin, manlapud sankaabebaan ya anggad sankatageyan ed sikara,”+ so imbaga nen Jehova. “Ta perdonaen koy lingo ra, tan lingwanan ko lay kasalanan da.”+ 35  Oniay inkuan nen Jehova,Ya angiter ed agew pian mangiter na liwawa no agew,Saray ganggan* na bulan tan bibitewen pian mangiter na liwawa no labi,Sikato a manetenyeg ed dayat pian onungol iray daluyon ditan,A say ngaran to et Jehova na saray armada:+ 36  “‘No agmansiansia irayan totontonen,’ so imbaga nen Jehova,‘Agmet mansiansia so ilalak na Israel bilang sakey a nasyon ed arapan ko.’”+ 37  Oniay inkuan nen Jehova: “‘No nayari komon a sukaten so katawenan tan nayarin usisaen iray pundasyon na dalin, nayarian ko met komon ya ipulisay so amin ya ilalak na Israel lapud amin a ginawa ra,’ so imbaga nen Jehova.”+ 38  “Onsabi agew,” so imbaga nen Jehova, “a nipaalagey so syudad+ parad si Jehova manlapud Tori nen Hananel+ ya anggad Suyok a Puerta.+ 39  Tan say lubir a panagsukat+ et onsabi anggad pukdol na Gareb, tan onarap ed Goa. 40  Tan say interon lawak* a kawalaan na saray bangkay tan saray dapol,* tan amin ya uma ya anggad Lawak na Kidron,+ anggad suyok na Puerta na Kabayo+ ya akaarap ed bukig, so magmaliw a masanto ed si Jehova.+ Aglan balot itan nabagot odino nigeba.”

Paimanod leksab

Odino “intultuloy kon impanengneng ed sika so matoor a panangaro.”
Odino “onla kan misayaw ed saramay maneelekan.”
Odino “kulos.”
Odino “bawien.”
Odino “lapud saray maabig a bengatla a nanlapud.”
Odino “so kamarerwa ra.”
Literal, “na inkataba.”
Odino “so kamarerwa na saray saserdote.”
Odino “iray ananak to.”
Literal, “iray pait.”
Odino “so kamarerwan.”
Odino “kamarerwa.”
Odino “ilalak.”
Literal, “naepel.”
Odino posiblin, “so asawa ra.”
Literal, “ed loob da.”
Odino “totontonen.”
Odino “abeban patar.”
Odino “saray dapol a nantaba,” salanti, saray dapol ya atalem ed taba na saray bagat.