Jeremias 30:1-24

  • Saray sipan a kipawil tan iyabig (1-24)

30  Oniay mensahe nen Jehova a sinmabi ed si Jeremias:  “Oniay inkuan nen Jehova a Dios na Israel, ‘Isulat mod libro so amin a salitan ibagak ed sika.  Ta “onsabi agew,” so imbaga nen Jehova, “a tiponen ko iray naaripen a totook, say Israel tan Juda,”+ so inkuan nen Jehova, “tan ipawil ko rad dalin ya inter kod saray inmuunan atateng da, tan nakayarian da lamet itan.”’”+  Saraya so imbaga nen Jehova ed Israel tan Juda.   Oniay inkuan nen Jehova: “Nadngel mi so ungol na panggiwgiw;Walay takot, tan anggapoy kareenan.   Mantepet kayo, ipangasi yo, no kasin mananak so laki. Akin et nanenengneng kon sankabembenan na amin a mabiskeg a laki so eges da,Singa biin manaanak?+ Akin et pinmusisaw so amin a lupa?   Agayla! Makapataktakot* itan ya agew.+ Anggapoy miparad satan,Panaon itan na gonigon parad Jacob. Balet sikatoy niliktar lanlamang ed satan.”  “Tan diad satan ya agew,” so imbaga nen Jehova na saray armada, “puteren koy pako ed beklew mo, tan pultoten ko iray bedber,* tan sikatoy* agla aripenen na saray agkabat a totoo.*  Manlingkor iray totook ed si Jehova a Dios da tan ed si David ya ari ra, a turoen ko parad sikara.”+ 10  “Tan sika, aripen kon Jacob, agka ontatakot,” so imbaga nen Jehova,“Tan agka onkekebbiew, O Israel.+ Ta iliktar ta ka manlapud arawiTan say ilalak mo manlapud dalin ya akaaripenan da.+ Ompawil si Jacob tan magmaliw lan maligen tan anggapo lay manggulo ed sikato,Tan anggapoy manataktakot ed sikara.”+ 11  “Ta wadia ak a mangiliktar ed sika,” so imbaga nen Jehova. Balet sigpot kon deralen so amin a nasyon ya angitayakan kod sika;+Ingen, agta ka sigpot a deralen.+ Dugaruga labat so disiplina* ya iter kod sika,Tan agko abuloyan ya agka nadusa.”+ 12  Ta oniay inkuan nen Jehova: “Anggapoy tambal ed piley mo.+ Agla onabig so sugat mo. 13  Anggapoy mangidepensa ed kasom,Anggapo lay makapanpaabig ed girim. Anggapo lay makatambal ed sika. 14  Nilingwanan ka la na amin a mangaarod sika.+ Agda ka la aanapen. Ta sinakitan ta ka a singa gagawaen na sakey a kalaban,+Singa impanusa na sakey a maruksa,Lapud kabaleg tan karakel na kasalanan mo.+ 15  Akin et onaakis ka lapud piley mo? Agla natambal so sakit a naliliknam! Ginawak iya ed sikaLapud kabaleg tan karakel na kasalanan mo.+ 16  Kanian naderal so amin a manederal ed sika,+Tan naaripen met so amin a kalaban mo.+ Nasamsaman iramay manasamsam ed sika,Tan naupot iray kayarian na saramay amin a manguupot ed kayarian mo.”+ 17  “Balet pakasilen ta ka lamet, tan paabigen ko iray sugat mo,”+ so imbaga nen Jehova,“Anggano tinawag da kan sakey ya aglabalabay: ‘Say Sion, ya anggapoy manaanap ed sikato.’”+ 18  Oniay inkuan nen Jehova: “Tiponen ko iray naaripen a kabiangan na saray tolda nen Jacob,+Tan kasian ko iray tabernakulo to. Nipaalagey lamet so syudad diad tapew na pukdol to,+Tan niletneg so malet a tori ed manepeg a pasen to. 19  Tan misalamat ira tan oneyag irad liket.+ Parakelen ko ra, tan ag-ira ondaiset;+Pagmaliwen ko ran amayamay,*Tan ag-ira magmaliw a melmelag.+ 20  Saray ananak to et magmaliw a singa nensaman,Tan diad arapan ko et malet a niletneg so muyong to.+ Dusaen ko so amin a mamapairap ed sikato.+ 21  Manlapud sikato so maglorian sakey,Tan ompaway ed pegley to so manuley to. Sikatoy paasinggeren ko, tan onasingger ed siak.” “Ta nilikud ed sikato, wala tay makpel* ya onasingger ed siak?” so imbaga nen Jehova. 22  “Tan magmaliw kayon totook,+ tan siak so magmaliw a Dios yo.”+ 23  Onsabi so maksil a dagem nen Jehova lapud sanok to,+Ondapo itan a singa maksil ya alimbusabos ed tapew na ulo na saray mauges. 24  Ag-onkepa so mandarlang a sanok nen JehovaAnggad agto nagawaan tan nasumpal iray intension na puso to.+ Natalosan yo iya diad kaunoran iran agew.+

Paimanod leksab

Literal, “Baleg.”
Literal, “taker.”
Odino “sikaray.”
Odino “saray dayo.”
Odino “panangipetek.”
Odino posiblin, “apagalangan.”
Literal, “mangiter na puso to bilang garantiya.”