Jeremias 9:1-26

  • Impanermen a maong nen Jeremias (1-3a)

  • Mikuentaan si Jehova ed Juda (3b-16)

  • Pantagleey lapud Juda (17-22)

  • Ipasirayew so pikabat ed si Jehova (23-26)

9  O no komon ta say ulok et napnoy danum,Tan saray matak et subol na lua!+ Diad ontan et makapanakis ak ed agew tan labiLapud saray pinapatey a kabaleyan ko.   O no komon ta walay pampundoan ko sano manbiahe ak ed kalawakan! Diad ontan et taynanan ko iray kabaleyan ko tan onarawi ak ed sikara,Ta amin da et mikakalugoran,+Sakey a grupo na saray managsaol.   Pipinaten dan singa pana so dila ra;Dinmakel ed dalin so katilaan, aliwan say inkamatoor.+ “Nantutumbokan so ginawa ran kaugsan,Tan agda ak inimano,”+ so inkuan nen Jehova.   “Manalwar so balang sakey ed sikayo ed kaabay to,Tan agkayo nepeg a manmatalek ed anggan say agi yo. Ta traidor so amin ya agi yo,+Tan managpauges so amin a kaabay yo.+   Sasaolen na balang sakey so kaabay to,Tan anggapoy mansasalita na katuaan. Impasal day dila ra a mansalita na katilaan.+ Inyupot day kasil da diad panggagawa na makapuy.   Manbibilay kan kaiba na saray totoon managpalikdo. Lapud panamalikdo ra et agda ak labay a nakabat,” so imbaga nen Jehova.   Kanian oniay inkuan nen Jehova na saray armada: “Tunawen ko ra tan surien ko ra,+Ta anto ni so nayarian kon gawaen ed biin anak na saray totook?   Makapatey a pana so dila ra a mansasalita na panamalikdo. Kareenan so sasalitaen na sakey a too ed kaabay to,Balet diad puso to et iplaplano to lay pantambang to.”   “Agak kasi mikuentaan ed sikara lapud sarayan bengatla?” so imbaga nen Jehova. “Agak kasi ombales* ed onian klase na nasyon?+ 10  Onakis tan mantagleey ak lapud saray kapalandeyanTan mangansion ak na tagleey* lapud saray panagpastolan ed kalawakan,Ta apoolan iratan kanian anggapo lay toon ondadalan ditan,Tan anggapo lay narengel ya uni na saray ayayep. Tinmaynan la iray manok tan ayayep; anggapo la ra.+ 11  Pagmaliwen kon bunton na saray bato so Jerusalem,+ a panayaman na saray ason jakal,+Tan pagmaliwen kon pasen ya apaulyanan iray syudad na Juda, ya anggapoy anggan sakey a manaayam.+ 12  Siopa so marunong a makatalos ed saya? Siopa so angibagaan nen Jehova a mangipaamta ed satan? Akin et aderal iyan dalin? Akin et apoolan a singa kalawakan,Kanian anggapo lay ondadalan?” 13  Oniay ebat nen Jehova: “Lapud impulisay day ganggan* ya inter kod sikara, tan agda itan tinumbok tan agda dinengel so boses ko. 14  Impilit dan tinumbok so puso ra,+ tan tinumbok da iray imahen nen Baal, unong ya imbangat ed sikara na saray kaamaan da.+ 15  Kanian oniay inkuan nen Jehova na saray armada, say Dios na Israel, ‘Pakanen koy ahenho irayan totoo, tan painumen ko ray nansamal a danum.+ 16  Itaytayak ko ra ed saray nasyon ya agda kabat tan agkabat na saray kaamaan da,+ tan ibakik so sakey ya espada a mangusil ed sikara anggad naupot ko ra.’+ 17  Oniay inkuan nen Jehova na saray armada,‘Kiwas kayon walaay pakatalos. Tawag yo ray bibiin managkansion na saray tagleey,*+Tan patawag yo ray marunong a bibii, 18  Pian manapura ira tan mantagleey ira parad sikatayo,Pian onagus so lua ed saray mata tayoTan onterter so danum ed lukablukab na saray mata tayo.+ 19  Ta narerengel so ungol na pantagleey ed Sion:+ “Agaylay impakaderal tayo! Agaylay kababaingan tayo! Ta tinaynan tayo so dalin, tan inggeba da iray ayaman tayo.”+ 20  Sikayo ran bibii, dengel yo so salita nen Jehova. Awat yo so ibabaga to. Ibangat yod saray anak yon bibii iyan tagleey,Tan ibangat yod sakey tan sakey iyan kansion a tagleey.*+ 21  Ta say patey et sinmapat ed saray bintana tayo;Linmoob itan ed saray malet a tori tayoPian alaen tod karsada iray ugugawTan alaen tod plaza iray kalangweran a lalaki.’+ 22  Ibagam, ‘Oniay inkuan nen Jehova: “Saray bangkay na totoo et napelag a singa tai na ayep diad uma,Singa adasig a kapampalot a pagey ya intilak na managgapas,Ya anggapoy manipon ed saratan.”’”+ 23  Oniay inkuan nen Jehova: “Agkomon ipasirayew na marunong a too so karunongan to;+Agkomon ipasirayew na mabiskeg a too so inkabiskeg to;Tan agkomon ipasirayew na mayaman a too iray kayamanan to.”+ 24  “Balet saya komon so ipasirayew na samay manpasirayew: Sikatoy walaan na aralem a pakatalos tan kakabatan ed siak,+A siak si Jehova, say mangipapatnag na matoor a panangaro, inkahustisya, tan inkatunong diad dalin,+Ta panliketan ko irayan bengatla,”+ so imbaga nen Jehova. 25  “Onsabi panaon,” so imbaga nen Jehova, “a mikuentaan ak ed amin ya asegat balet diad tua et agni ra asegat,+ 26  pati ed Ehipto,+ Juda,+ Edom,+ saray Ammonita,+ Moab,+ tan ed amin na saramay akatlian so buek ed alupising da a manaayam diad kalawakan;+ ta amin a nasyon et ag-asegat, tan say interon sankaabungan na Israel et ag-asegat so puso ra.”+

Paimanod leksab

Odino “Agkasi ombales so kamarerwak.”
Odino “kansion parad paneermen.”
Odino “bilin.”
Odino “saray kansion parad paneermen.”
Odino “kansion parad paneermen.”