Jeremias 10:1-25

  • Dirios na saray nasyon sumpad mabilay a Dios (1-16)

  • Asingger lan kaderal tan kibantak (17, 18)

  • Nanermen si Jeremias (19-22)

  • Pikakasi na propeta (23-25)

    • Agnigiya na too so dilin kupbang to (23)

10  Dengel yo so salita nen Jehova ya imbalikas to sumpad sikayo, O sankaabungan na Israel.  Oniay inkuan nen Jehova: “Agyo aaralen so paraan na saray nasyon,+Tan agyo tatakotan iray tanda ed tawen,Lapud saratan so tatakotan na saray nasyon.+   Ta saray kustombre na totoo et sakey ya ilusyon.* Sakey labat itan a kiew a binatang ed katakelan,Tan pinorma na marunong a komikimey diad impangusar tod kagawaan to.+   Paparakepen da itan ed panamegley na pilak tan balitok+Tan ipapasak da itan pian agnatumba.+   Ag-iratan makasalita a singa panag-abol na manok diad uma a tinanemay pipino;+Kaukolan iran sakbaten, ta ag-ira makaakar.+ Agyo ra tatakotan, ta anggapoy nagawaan dan makapasakit,Anggapo met so nagawaan dan maong.”+   Anggapoy mipara ed sika, O Jehova.+ Makapadinayew ka, tan say ngaran mo et magloria tan makapanyari.   Siopay ag-ontakot ed sika, O Ari na saray nasyon,+ ta manepeg labat itan?Ta diad amin a marunong a totoo ed saray nasyon tan ed amin a panarian da,Anggapon balot so mipara ed sika.+   Anggapoy pakatalos da tan makulangkulang iran amin.+ Say instruksion a manlapud kiew et sakey ya ilusyon.*+   Saray pinaimpis a pilak et aalaen dad Tarsis,+ tan say balitok et diad Upaz,Kimey itan na sakey a marunong a komikimey tan sakey a latero. Say kawes na saratan et asul ya abel tan kolor-ube ya abel.* Sarayan amin et ginawa na saray eksperton komikimey. 10  Balet si Jehova so tuan Dios. Sikato so mabilay a Dios+ tan andi-anggaan ya Ari.+ Lapud sanok to et onyegyeg so dalin,+Tan agmakapansiansia ed panangukom to so amin a nasyon. 11 * Oniay ibaga yod sikara: “Saray dirios ya agnanggawa ed tawen tan dalinSo naandi ed dalin tan ed silong na tawen.”+ 12  Sikato so amalsa na dalin ed panamegley na pakayari to,Say angiletneg ed mabunan dalin diad panamegley na karunongan to+Tan say angibilkag ed tawen diad panamegley na pakatalos to.+ 13  No iparengel toy boses to,Onungol iray danum ed tawen,+Tan papaatageyen to ray lurem* manlapud saray sampot na dalin.+ Sikatoy mamapawala na kirmat parad* uran,Tan ipapaway toy dagem manlapud saray pasen a panagsimpenan to.+ 14  Kada too et kinmiwas ya agmakatunongan tan andiay kakabatan. Nabaingan so kada latero lapud ginawa ton imahen;+Ta katilaan so ginawa ton metal ya imahen,Tan andian iratan na espiritu.*+ 15  Saratan et ilusyon,* sakey a kimey a balbalawen.+ Naandi iratan sano onsabi so agew na pikuentaan ed sikara. 16  Say Apag na Jacob et aliwan singa sarayan bengatla,Ta sikato so nanggawad amin a bengatla,Tan say Israel so baston na tawir to.+ Say ngaran to et Jehova na saray armada.+ 17  Alam iray balkot mo,O biin manaayam ed pasen a sasakopen. 18  Ta oniay inkuan nen Jehova: “Ibasileng* ko iray manaayam ed sayan dalin diad sayan pankanawnawa,+Tan gonigonen ko ra pian nasali ra.” 19  Pakaskasi ak la lapud impakaderal* ko!+ Agla natambal so sugat ko. Tan inkuan ko: “Talagan sakit ko la ’ya, tan kaukolan kon itepel. 20  Aderal lay toldak, tan apulpultot so amin a lubir na satan.+ Tinaynan ak na ananak ko tan anggapo la ra.+ Anggapo lay mangibuskag ed toldak odino mangitagey ed saray abel na toldak. 21  Ta makulangkulang so ginawa na saray managpastol,+Tan ag-ira nantepet ed si Jehova.+ Kanian ag-ira kinmiwas a walaay aralem a pakatalos,Tan nitaytayak so amin a pulok da.”+ 22  Dengel kayo! Walay balita! Nitan la! Sakey a maksil a panmayegmeg manlapud dalin ed amianen,+Pian saray syudad na Juda et magmaliw ya apaulyanan a pasen, say ayaman na saray ason jakal.+ 23  Amtak, O Jehova, ya anggapoy autoridad na too ya uleyan so dalan to. Agkanepegan na too ya igiya so dilin kupbang to.+ 24  Ipetek mo ak, O Jehova, unong ed panangukom mo,Balet aliwan lapud sanok mo,+ pian agmo ak paandien.+ 25  Ikalbom pay sanok mo ed saray nasyon ya agmamibidbir ed sika+Tan ed saray pamilyan ag-ontatawag ed ngaran mo. Ta inupot day Jacob,+On, sikatoy inupot da, anggad naandi la,+Tan ginawa ran agnapanayaman so dalin to.+

Paimanod leksab

Odino “andiay kakanaan.”
Odino “andiay kakanaan.”
Odino “kolor-ube ya abel a gawad bagoy karnero.”
Say bersikulo 11 et orihinal a nisulat ed Aramaiko.
Odino posiblin, “manggagawa na saray aagusan na.”
Odino “sengaw.”
Odino “linawa.”
Odino “andiay kakanaan.”
Odino “Ipalsot.”
Odino “impakapiley.”