Exodo 9:1-35

  • Kalalat-an 5: kasapatan nagkalamatay (1-7)

  • Kalalat-an 6: hubag sa tawo kag sapat (8-12)

  • Kalalat-an 7: ulan nga yelo (13-35)

    • Makita sang Paraon ang gahom sang Dios (16)

    • Makilala ang ngalan sang Dios (16)

9  Gani nagsiling si Jehova kay Moises: “Magkadto ka sa Paraon kag isiling mo sa iya, ‘Amo ini ang ginsiling ni Jehova nga Dios sang mga Hebreo: “Palakta ang akon katawhan agod mag-alagad sila sa akon.+  Apang kon indi mo sila pagpalakton kag hawiran mo sila gihapon,  padalhan ni Jehova+ sing makamamatay nga balatian ang imo kasapatan, ang imo mga kabayo, mga asno, mga kamelyo, mga baka, kag mga karnero.+  Ipakita ni Jehova ang kinatuhayan sang kasapatan sang Israel sa kasapatan sang Egipto. Wala sing bisan isa nga mapatay sa kasapatan sang mga Israelinhon.”’”+  Dugang pa, nagtalana si Jehova sing tion, nga nagasiling: “Buas, himuon ini ni Jehova sa sini nga duta.”  Kag ginhimo gid ini ni Jehova pagkadason nga adlaw. Nagkalamatay ang tanan nga sahi sang kasapatan sang Egipto,+ apang wala sing bisan isa nga napatay sa kasapatan sang Israel.  Sang mangusisa ang Paraon, wala sing bisan isa nga napatay sa kasapatan sang Israel. Apang matig-a gihapon ang tagipusuon sang Paraon, kag wala niya ginpalakat ang katawhan.+  Nagsiling dayon si Jehova kay Moises kag kay Aaron: “Maghakop kamo sing abo sa hurno, kag isabwag ini ni Moises sa hangin sa atubangan sang Paraon.  Mangin mapino ini nga yab-ok sa bug-os nga duta sang Egipto, kag mangin mga hubag ini sa mga tawo kag sa mga sapat sa bug-os nga duta sang Egipto.” 10  Gani naghakop sila sing abo sa hurno kag nagtindog sa atubangan sang Paraon. Ginsabwag ini ni Moises sa hangin, kag gintubuan sing mga hubag ang mga tawo kag ang mga sapat. 11  Ang madyikero nga mga saserdote indi makaatubang kay Moises tungod gintubuan sila sing mga hubag pati ang tanan nga Egiptohanon.+ 12  Apang gintugutan ni Jehova nga magtig-a ang tagipusuon sang Paraon, kag wala sia magpamati sa ila, subong sang ginsiling ni Jehova kay Moises.+ 13  Dayon nagsiling si Jehova kay Moises: “Temprano pa buas sa aga, magtindog ka sa atubangan sang Paraon, kag isiling mo sa iya, ‘Amo ini ang ginsiling ni Jehova nga Dios sang mga Hebreo: “Palakta ang akon katawhan agod mag-alagad sila sa akon. 14  Kay sa sini nga tion ipadala ko ang akon tanan nga kalalat-an batok sa imo, sa imo mga alagad, kag sa imo katawhan, agod mahibaluan mo nga wala gid sing kaangay sa akon sa bug-os nga duta.+ 15  Mahimo ko na kuntani untayon ang akon kamot agod padalhan ka kag ang imo katawhan sing makamamatay nga balatian, kag malaglag* ka sa duta. 16  Apang bangod sini gintugutan ko ikaw nga magpabilin nga buhi: agod ipakita ko sa imo ang akon gahom kag agod makilala ang akon ngalan sa bug-os nga duta.+ 17  Matinaastaason ka bala gihapon batok sa akon katawhan amo nga indi mo sila pagpalakton? 18  Buas sa amo man sini nga tion magapaulan ako sing tuman kadamo nga yelo nga wala pa gid matabo sa Egipto. 19  Gani magpadala ka sing mensahe nga pasilungan ang tanan mo nga kasapatan kag ang tanan nga imo nga yara sa latagon. Ang bisan sin-o nga tawo kag ang bisan ano nga sapat nga yara sa latagon kag wala makapasilong mapatay kon matup-an sila sing yelo.”’” 20  Ang mga alagad sang Paraon nga nahadlok sa ginsiling ni Jehova nagpasulod gilayon sang ila mga alagad kag sang ila kasapatan sa mga palasilungan, 21  apang ang wala magsapak sa ginsiling ni Jehova nagbilin sang ila mga alagad kag sang ila kasapatan sa latagon. 22  Nagsiling si Jehova kay Moises: “Untaya ang imo kamot sa langit, agod mag-ulan sing yelo sa bug-os nga duta sang Egipto,+ sa mga tawo kag sa mga sapat kag sa tanan nga tanom nga yara sa latagon sa duta sang Egipto.”+ 23  Gani ginbayaw ni Moises ang iya sungkod sa langit, kag nagpadaguob si Jehova kag nagpaulan sing yelo, kag nagtupa ang kalayo* sa duta, kag nagpaulan si Jehova sing yelo sa duta sang Egipto. 24  Mabaskog gid ang pag-ulan sing yelo, kag may nagakirab nga kalayo sa mga yelo. Grabe gid ini; wala pa gid ini natabo sa bug-os nga duta sang Egipto sugod sang nangin pungsod ini.+ 25  Naigo sang yelo ang tanan nga yara sa latagon sa bug-os nga duta sang Egipto, ang mga tawo kag ang mga sapat, kag ang tanan nga tanom sa latagon; kag ginbali sini ang tanan nga kahoy sa latagon.+ 26  Ang duta lamang sang Gosen nga ginaistaran sang mga Israelinhon ang wala matup-an sing yelo.+ 27  Gani ginpatawag sang Paraon si Moises kag si Aaron kag nagsiling sia sa ila: “Karon ginaako ko nga nakasala ako. Si Jehova matarong, kag ako kag ang akon katawhan amo ang sayop. 28  Magpakiluoy ka kay Jehova agod mag-untat na ang pagdaguob kag pag-ulan sing yelo halin sa Dios. Palakton ko kamo, kag indi na kamo magtener pa diri.” 29  Nagsiling si Moises sa iya: “Sa paggua ko sa siudad ibayaw ko ang akon mga kamot sa atubangan ni Jehova. Magauntat ang mga daguob kag indi na mag-ulan sing yelo, agod mahibaluan mo nga ang duta iya ni Jehova.+ 30  Apang nahibaluan ko nga ikaw kag ang imo mga alagad wala gihapon nagakahadlok kay Jehova nga Dios.” 31  Nahalitan gid ang tanom nga flax* kag ang sebada, bangod ang sebada alanyon na kag ang flax nagapamulak na. 32  Apang wala mahalitan ang trigo,* bangod indi pa ini alanyon. 33  Naghalin si Moises sa Paraon kag naggua sa siudad kag ginbayaw niya ang iya kamot sa atubangan ni Jehova, kag nag-untat ang mga daguob kag ang yelo kag wala na mag-ulan.+ 34  Sang makita sang Paraon nga nag-untat na ang ulan, ang yelo, kag ang daguob, nagpakasala sia liwat kag ginpatig-a niya ang iya tagipusuon,+ sia kag ang iya mga alagad. 35  Matig-a gihapon ang tagipusuon sang Paraon, kag wala niya ginpalakat ang mga Israelinhon, subong sang ginsiling ni Jehova paagi kay Moises.+

Footnote

Ukon “mapanas.”
Ayhan nagalaragway sang grabe nga pagpangilat.
Isa ka tanom nga ginatanom halin sang una pa. Ang lanot sini ginagamit sa paghimo sing tela nga linen.
Ginsambit sa Hebreo nga teksto ang duha ka sahi sang trigo, ang isa nagapatuhoy sa menos klase nga sahi sang trigo nga ginatanom anay sa dumaan nga Egipto.