Exodo 12:1-51

  • Ginsugo nga saulugon ang Paskua (1-28)

    • Ipalhit ang dugo sa mga bakalan (7)

  • Kalalat-an 10: ginpatay ang mga panganay (29-32)

  • Nagsugod ang Paggua sa Egipto (33-42)

    • Katapusan sang 430 ka tuig (40, 41)

  • Mga pagsulundan sa Paskua (43-51)

12  Nagsiling si Jehova kay Moises kag kay Aaron sa duta sang Egipto:  “Ini nga bulan amo ang una nga bulan sang tuig para sa inyo.+  Isiling mo sa tanan nga Israelinhon, ‘Sa ikanapulo nga adlaw sini nga bulan, magakuha ang kada isa sa ila sing isa ka karnero+ para sa ila panimalay,* isa ka karnero sa isa ka panimalay.  Apang kon gamay lang ang panimalay kag indi makaubos sing isa ka karnero, ini nga panimalay kag ang kaingod nga panimalay magasalo sa isa lang ka karnero suno sa kadamuon sang mga tawo* sa ila panimalay. Partidahon ang karnero suno sa kadamuon sang tawo nga magakaon sini.  Ang inyo karnero dapat nga lalaki nga wala sing diperensia+ kag isa ka tuig ang edad. Magpili kamo sa tinday nga mga karnero ukon sa tinday nga mga kanding.  Bukuton ninyo ini tubtob sa ika-14 nga adlaw sini nga bulan,+ kag ihawon ini sang tagsa ka pamilya sa bug-os nga katilingban sang Israel sa kasisidmon.*+  Dayon magkuha sila sang dugo sini kag ipalhit sa duha ka bakalan sang puertahan kag sa ibabaw nayon sang puertahan sang mga balay diin magakaon sila.+  “ ‘Kaunon nila ang karne sa sini nga gab-i.+ Asalon nila ini sa kalayo kag kaunon nila ini lakip ang mga tinapay nga wala sing lebadura+ kag ang mapait nga mga tanom.+  Indi ini pagkaunon nga hilaw ukon linaga, kundi dapat inasal ini sa kalayo, ang ulo, ang mga batiis, kag ang mga kasudlan sini. 10  Dapat nga wala kamo sing ibilin tubtob sa aga. Apang kon may mabilin sini pagkaaga, sunugon ninyo ini.+ 11  Kaunon ninyo ini nga natakod ang inyo paha,* nagasuksok sing sandalyas, kag nagauyat sing sungkod; kag kaunon ninyo ini sing dalidali. Paskua* ini ni Jehova. 12  Kay maagi ako sa duta sang Egipto sa sini nga gab-i kag pamatyon ko ang tagsa ka panganay sa duta sang Egipto, halin sa tawo tubtob sa sapat;+ kag hukman ko ang tanan nga dios sang Egipto.+ Ako si Jehova. 13  Ang dugo mangin tanda sa inyo mga balay. Kon makita ko ang dugo, laktawan ko kamo. Indi mag-abot sa inyo ang kalalat-an kag indi kamo malaglag kon silutan ko ang duta sang Egipto.+ 14  “ ‘Dumdumon ninyo ini nga adlaw, kag saulugon ninyo ini nga isa ka kapiestahan kay Jehova sa tanan ninyo nga kaliwatan. Saulugon ninyo ini nga isa ka pagsulundan tubtob san-o. 15  Magakaon kamo sing mga tinapay nga wala sing lebadura sa sulod sang pito ka adlaw.+ Kuhaon ninyo ang linamas nga may lebadura sa inyo mga balay sa una nga adlaw, bangod patyon* sa Israel ang tawo* nga magkaon sing may lebadura, sugod sa una nga adlaw tubtob sa ikapito. 16  Sa una nga adlaw magahiwat kamo sing balaan nga pagtilipon, kag sing isa pa ka balaan nga pagtilipon sa ikapito nga adlaw. Indi kamo mag-obra sa sini nga mga adlaw.+ Ang tugot lamang nga himuon ninyo amo ang paghanda sing kalan-on para sa tagsa ka tawo.* 17  “ ‘Saulugon ninyo ang Kapiestahan sang Tinapay nga Wala sing Lebadura,+ bangod sa sini nga adlaw paguaon ko kamo* halin sa duta sang Egipto. Saulugon ninyo ini nga adlaw sa tanan ninyo nga kaliwatan nga isa ka pagsulundan tubtob san-o. 18  Magakaon kamo sing mga tinapay nga wala sing lebadura halin sa gab-i sang ika-14 nga adlaw tubtob sa gab-i sang ika-21 nga adlaw sang una nga bulan.+ 19  Dapat nga wala sing makita nga linamas nga may lebadura sa inyo balay sa sulod sang pito ka adlaw, bangod patyon* sa Israel ang tawo* nga nagakaon sing may lebadura, dumuluong man sia ukon tumandok.+ 20  Indi kamo dapat magkaon sing bisan ano nga may lebadura. Sa tanan ninyo nga puluy-an, mga tinapay nga wala sing lebadura ang dapat ninyo kaunon.’ ” 21  Ginpatawag dayon ni Moises ang tanan nga gulang sang Israel+ kag nagsiling sia sa ila: “Magpili kamo sing tinday nga mga sapat* suno sa inyo pamilya, kag ihawa ninyo ang halad para sa Paskua. 22  Dayon itum-oy ninyo ang isa ka pungpong sang tanom nga hisopo sa dugo sa labador kag ipalhit ang dugo sa ibabaw nayon sang puertahan kag sa duha ka bakalan sang puertahan. Indi kamo maggua sa inyo balay tubtob sa aga. 23  Dayon kon mag-agi si Jehova sa pagdala sing kalalat-an sa mga Egiptohanon kag makita niya ang dugo sa ibabaw nayon sang puertahan kag sa duha ka bakalan sang puertahan, laktawan ni Jehova ang puertahan, kag indi sia magtugot nga makasulod sa inyo mga balay ang kalalat-an nga kamatayon.*+ 24  “Tumanon ninyo ini nga isa ka pagsulundan para sa inyo kag sa inyo mga anak tubtob san-o.+ 25  Kon mag-abot na kamo sa duta nga ihatag sa inyo ni Jehova, subong sang ginsiling niya, padayon ninyo nga himuon ini nga selebrasyon.+ 26  Kag kon pamangkuton kamo sang inyo mga anak, ‘Ano ang kahulugan sini nga selebrasyon?’+ 27  isiling ninyo, ‘Halad ini sa Paskua para kay Jehova, nga naglaktaw sa mga balay sang mga Israelinhon sa Egipto sang nagdala sia sing kalalat-an sa mga Egiptohanon, apang ginluwas niya ang amon mga panimalay.’ ” Dayon nagduko ang katawhan kag nagyaub. 28  Gani naglakat ang mga Israelinhon kag ginhimo nila ang ginsugo ni Jehova kay Moises kag kay Aaron.+ Amo gid ini ang ginhimo nila. 29  Dayon sang tungang-gab-i, ginpatay ni Jehova ang tanan nga panganay sa duta sang Egipto,+ halin sa panganay sang Paraon nga nagapungko sa iya trono tubtob sa panganay sang bihag nga yara sa bilangguan,* kag ang tanan nga panganay sa mga sapat.+ 30  Nagbangon ang Paraon sadto nga gab-i kag ang tanan niya nga alagad kag ang tanan nga Egiptohanon, kag mabaskog nga naghinibi ang mga Egiptohanon, bangod wala sing balay nga wala sing patay.+ 31  Ginpatawag niya dayon si Moises kag si Aaron+ sadto nga gab-i kag nagsiling sia: “Lakat na kamo kag maghalin sa tunga sang akon katawhan, kamo kag ang mga Israelinhon. Lakat na kamo kag mag-alagad kay Jehova, subong sang ginsiling ninyo.+ 32  Dalha man ninyo ang inyo mga karnero kag ang iban pa ninyo nga kasapatan, subong sang ginsiling ninyo.+ Apang pakamaayuha man ninyo ako.” 33  Kag ginsako sang mga Egiptohanon ang katawhan nga maghalin dayon+ sa ila duta kay nagsiling sila: “Kon indi kamo maghalin, mapatay kami tanan!”+ 34  Gani gindala dayon sang katawhan ang ila linamas nga wala pa sing lebadura, kag ginpas-an nila ang ila mga lamasan* nga naputos sa ila kunop. 35  Ginhimo sang mga Israelinhon ang ginsiling ni Moises kag nagpangayo sila sa mga Egiptohanon sing mga butang nga human sa pilak kag bulawan kag sing mga bayo.+ 36  Ginpahanabo ni Jehova nga pakitaan sing kaayo sang mga Egiptohanon ang iya katawhan, gani ginhatag nila sa ila ang ila ginapangayo, kag ginpanguha nila ang mga pagkabutang sang mga Egiptohanon.+ 37  Dayon naghalin ang mga Israelinhon sa Rameses+ pakadto sa Sucot.+ Mga 600,000 ka lalaki ang naglakat, wala labot sa magagmay nga kabataan.+ 38  Nag-upod man sa ila ang madamo nga dumuluong,*+ lakip ang madamo gid nga karnero kag iban pa nga kasapatan. 39  Ang linamas nga gindala nila halin sa Egipto ginhimo nila nga tipulon nga mga tinapay nga wala sing lebadura. Wala ini sing lebadura, kay hinali lang sila nga ginpahalin sa Egipto gani wala sila makahanda sang ila balon.+ 40  Ang mga Israelinhon, nga nag-istar sa Egipto,+ nag-istar sa iban nga duta sa sulod sang 430 ka tuig.*+ 41  Sa katapusan sang 430 ka tuig, sa sini gid nga adlaw, ang tanan nga katawhan* ni Jehova naggua sa duta sang Egipto. 42  Isa ini ka gab-i nga saulugon nila ang pagpagua ni Jehova sa ila sa duta sang Egipto. Ini nga gab-i saulugon sang tanan nga katawhan sang Israel sa tanan nila nga kaliwatan sa pagpadungog kay Jehova.+ 43  Dayon nagsiling si Jehova kay Moises kag kay Aaron, “Amo ini ang pagsulundan sa Paskua: Wala sing dumuluong* nga magkaon sing halad sa paskua.+ 44  Apang kon ang isa ka tawo may ulipon nga iya ginbakal, dapat anay sia tulion+ antes sia makakaon sa sini. 45  Ang isa ka pangayaw kag ang sinuhulan nga trabahador indi makakaon sa sini. 46  Ang tagsa ka karnero kaunon sa isa lang ka balay. Indi ninyo pagdalhon ang karne sa gua sang balay, kag indi ninyo pagbalion ang tul-an sini.+ 47  Saulugon ini sang bug-os nga katilingban sang Israel. 48  Kon may dumuluong nga nagaistar upod sa inyo kag luyag niya magsaulog sang Paskua para kay Jehova, tulion anay ang tanan nga lalaki sa iya panimalay. Dayon makabuylog na sia sa pagsaulog sini, kag kabigon sia nga pareho sang tumandok sang duta. Apang ang wala matuli nga tawo indi makakaon sa sini.+ 49  Pareho lang ang kasuguan para sa tumandok kag sa dumuluong nga nagaistar sa tunga ninyo.”+ 50  Gani ginhimo sang tanan nga Israelinhon ang ginsugo ni Jehova kay Moises kag kay Aaron. Amo gid ini ang ginhimo nila. 51  Sa sini gid nga adlaw, ginpagua ni Jehova ang tanan nga Israelinhon* halin sa duta sang Egipto.

Footnote

Sa literal, “panimalay sang mga amay.”
Ukon “kalag.”
Sa literal, “ulot sang duha ka gab-i.”
Sa literal, “nawagkusan ang inyo balikawang.”
Sa literal, “Paglampas; Paglaktaw.” Nagapatuhoy ini sa pagluwas ni Jehova sa mga Israelinhon sa Egipto kag sa “paglaktaw” sa ila mga panganay sang ginlaglag ni Jehova ang mga panganay sang Egipto.
Sa literal, “utdon.”
Ukon “kalag.”
Ukon “kalag.”
Sa literal, “ang inyo mga soldado.”
Sa literal, “utdon.”
Ukon “kalag.”
Tinday nga mga karnero ukon mga kanding.
Sa literal, “ang kalaglagan.”
Sa literal, “balay sang bubon.”
Ukon “yahong.”
Salamo nga grupo sang mga indi Israelinhon, lakip ang mga Egiptohanon.
Sa literal, “Kag ang pag-istar sang mga anak ni Israel, nga nag-istar sa Egipto.” Ginapakita sang pila ka dumaan nga bersion, nga ang ginsambit nga kadamuon sang tuig, indi lamang amo ang kalawigon sang pag-istar sang mga Israelinhon sa Egipto, kundi nagalakip man sang pag-istar nila sa Canaan.
Sa literal, “mga soldado.”
Indi Israelinhon.
Sa literal, “ang mga anak ni Israel upod ang ila kasuldadusan.”