Exodo 23:1-33

  • Mga kasuguan para sa Israel (1-19)

    • Tuhoy sa pagkabunayag kag matarong nga buhat (1-9)

    • Tuhoy sa adlaw nga inugpahuway kag kapiestahan (10-19)

  • Pagtuytoy sang anghel sa Israel (20-26)

  • Pagpanag-iya kag dulunan sang duta (27-33)

23  “Indi kamo dapat magpalapta* sing balita nga indi matuod.+ Indi kamo magbulig sa isa nga malauton paagi sa pagsaksi agod halitan ang iban.+  Indi kamo dapat magsunod sa kadam-an sa paghimo sing malain, kag kon nagasaksi kamo, indi ninyo pagpatikua ang kamatuoran bangod lang amo ini ang luyag sang madamo.*  Indi ninyo dapat pagpasulabihon ang imol nga tawo sa iya kaso.+  “Kon makita ninyo ang nagtalang nga toro nga baka ukon asno sang inyo kaaway, dapat ninyo ibalik ini sa iya.+  Kon makita ninyo nga nalup-og ang asno sang isa nga nagadumot sa inyo bangod sang karga sini, indi ninyo pagpabay-an ini. Dapat ninyo sia buligan nga kuhaon ang karga sang sapat.+  “Indi ninyo dapat pagpatikuon ang hustisya kon nagahukom kamo sa kaso sang imol nga tawo.+  “Indi kamo dapat madalahig sa butig nga panumbungon,* kag indi ninyo dapat pagpatyon ang wala sing sala kag ang matarong, kay wala ko ginapakamatarong* ang isa nga malauton.+  “Indi kamo dapat magbaton sing hamham, kay ang hamham nagabulag sa mga tawo nga makakita sing maathag kag nagapatiko sa ginasiling sang matarong nga mga tawo.+  “Indi ninyo dapat pagpiguson ang dumuluong nga pumuluyo. Nahibaluan ninyo kon ano ang ginabatyag sang isa ka dumuluong,* bangod nangin dumuluong nga mga pumuluyo kamo sa duta sang Egipto.+ 10  “Sa sulod sang anom ka tuig dapat kamo magsab-ug sing binhi sa inyo duta kag tipunon ninyo ang patubas sini.+ 11  Apang sa ikapito nga tuig indi ninyo dapat ini pag-umahon kag pabay-an lang ninyo ini. Ang mga imol sa inyo katawhan magakaon halin sa sini, kag ang ila mabilin kaunon sang ilahas nga mga sapat. Amo man ini ang dapat ninyo himuon sa inyo ulubasan kag sa inyo katamnan sang olibo. 12  “Mag-obra kamo sa sulod sang anom ka adlaw; apang sa ikapito nga adlaw indi kamo dapat magpangabudlay, agod makapahuway ang inyo baka kag ang inyo asno, ang anak nga lalaki sang inyo ulipon nga babayi kag ang dumuluong nga pumuluyo.+ 13  “Dapat gid ninyo himuon ang tanan nga ginasiling ko sa inyo,+ kag indi kamo dapat magpanawag sa ngalan sang iban nga mga dios; indi ini dapat mabatian sa inyo baba.+ 14  “Kada tuig dapat kamo magsaulog sing tatlo ka kapiestahan para sa akon.+ 15  Saulugon ninyo ang Kapiestahan sang Tinapay nga Wala sing Lebadura.+ Sa sulod sang pito ka adlaw magakaon kamo sing tinapay nga wala sing lebadura, subong sang ginsugo ko sa inyo, sa gintalana nga tion sa bulan sang Abib,*+ kay naggua kamo sa Egipto sa sina nga tion. Wala sing dapat mag-atubang sa akon nga wala sing dala.+ 16  Saulugon man ninyo ang Kapiestahan sang Pag-ani* sang una nga mga patubas sang inyo pinangabudlayan, sang inyo ginsab-ug sa uma;+ kag ang Kapiestahan sang Pagtipon sang Patubas* sa hingapusan sang tuig, sa tion nga tipunon na ninyo ang inyo pinangabudlayan sa uma.+ 17  Tatlo ka beses kada tuig, ang tanan nga lalaki sa inyo katawhan dapat mag-atubang sa matuod nga Ginuo nga si Jehova.+ 18  “Indi ninyo dapat ihalad upod sa bisan ano nga may lebadura ang dugo nga halad sa akon. Kon maghalad kamo sing halad nga tambok sa akon mga kapiestahan, indi ini pag-ibilin sa bug-os nga gab-i tubtob sa aga. 19  “Dapat ninyo dalhon sa balay ni Jehova nga inyo Dios ang pinakamaayo nga una nga mga patubas sang inyo uma.+ “Indi ninyo dapat paglagaon ang tinday nga kanding sa gatas sang iya inang.+ 20  “Magapadala ako sing isa ka anghel sa unahan ninyo+ agod magbantay sa inyo sa dalan kag magdala sa inyo sa duog nga akon ginhanda.+ 21  Magpamati kamo sa iya, kag tumana ninyo ang iya ginasiling. Indi kamo magrebelde sa iya, kay indi niya pagpasayluhon ang inyo paglapas,+ bangod yara sa iya ang akon ngalan. 22  Apang, kon tumanon gid ninyo sia kag himuon ninyo ang tanan nga ginasiling ko, mangin kaaway ko ang inyo mga kaaway kag kontrahon ko ang mga nagakontra sa inyo. 23  Kay ang akon anghel magauna sa inyo kag dalhon niya kamo sa mga Amornon, sa mga Hethanon, sa mga Pereznon, sa mga Canaanhon, sa mga Hevhanon, kag sa mga Jebusnon, kag laglagon ko sila.+ 24  Indi kamo dapat magyaub sa ila mga dios ukon mag-alagad sa ila, kag indi ninyo dapat pag-ilugon ang ila ginahimo.+ Sa baylo, dapat ninyo sila laglagon kag dugmukon ang ila sagrado nga mga haligi.+ 25  Dapat kamo mag-alagad kay Jehova nga inyo Dios,+ kag pakamaayuhon niya kamo sing kalan-on kag tubig.+ Dulaon ko ang balatian sa tunga ninyo.+ 26  Indi mahulugan ukon mabaw-as ang mga babayi sa inyo duta,+ kag hatagan ko kamo sing malawig nga kabuhi.* 27  “Antes kamo mag-abot mahadlok na sila sa akon,+ kag pasalasalahon ko ang tanan nga katawhan nga maatubang ninyo, kag ang tanan ninyo nga kaaway mapierde kag malagyo.*+ 28  Antes kamo mag-abot magalapnag na ang kakugmat,*+ kag tabugon sini sa inyo atubangan ang mga Hevhanon, ang mga Canaanhon, kag ang mga Hethanon.+ 29  Indi ko sila pagtabugon sa inyo atubangan sa isa lang ka tuig, agod ang duta indi mapabay-an kag indi magdamo didto ang ilahas nga mga sapat nga makahalit sa inyo.+ 30  Tabugon ko sila sing amat-amat, tubtob magdamo kamo kag panag-iyahan ninyo ang duta.+ 31  “Ibutang ko ang inyo dulunan halin sa Pula nga Dagat tubtob sa dagat sang mga Filistinhon kag halin sa kamingawan tubtob sa Suba;*+ kay itugyan ko sa inyo ang mga pumuluyo sang duta, kag tabugon ninyo sila.+ 32  Indi kamo dapat maghimo sing katipan sa ila ukon sa ila mga dios.+ 33  Indi sila dapat mag-istar sa inyo duta, agod indi kamo magpakasala sa akon bangod sa ila. Kon mag-alagad kamo sa ila mga dios, mangin siod gid ini sa inyo.”+

Footnote

Sa literal, “magbaton.”
Ukon “bangod lang bantog ini.”
Sa literal, “pulong.”
Ukon “ginaabsuwelto.”
Ukon “ang kabuhi (kalag) sang isa ka dumuluong.”
Tan-awa ang Apendise B15.
Ginatawag man nga Kapiestahan sang mga Payagpayag (mga Tabernakulo).
Ginatawag man nga Kapiestahan sang mga Semana, ukon Pentecostes.
Ukon “bug-uson ko ang kadamuon sang inyo mga adlaw.”
Ukon “pahanabuon ko nga magtalikod sa inyo ang tanan ninyo nga kaaway.”
Ukon mahimo, “pagsalasala; kahadlok.”
Eufrates.