Exodo 20:1-26

  • Ang Napulo ka Sugo (1-17)

  • Hinadlukan ang Israel sa ila nakita (18-21)

  • Pagsulundan sa pagsimba (22-26)

20  Dayon ginhatag sang Dios ini tanan nga sugo:+  “Ako si Jehova nga inyo Dios, nga nagpagua sa inyo halin sa duta sang Egipto, diin gin-ulipon kamo.+  Indi kamo magsimba sa iban nga mga dios luwas sa akon.*+  “Indi kamo maghimo sing tinigib nga imahen ukon sing bisan ano nga nagarepresentar* sang butang nga yara sa langit ukon sa duta ukon sa tubig.+  Indi kamo magyaub sa ila ukon mag-alagad sa ila,+ bangod ako si Jehova nga inyo Dios isa ka Dios nga nagapatuman nga ako lang ang dapat simbahon,+ kag ginasilutan ko ang mga anak tungod sa kasaypanan sang mga amay, tubtob sa ikatlo kag sa ikap-at nga kaliwatan sang mga nagadumot sa akon,  apang nagapakita ako sing mainunungon nga gugma tubtob sa linibo ka kaliwatan sang mga nagahigugma sa akon kag nagatuman sang akon mga sugo.+  “Indi ninyo paggamiton ang ngalan ni Jehova nga inyo Dios sa wala sing pulos,+ kay silutan ni Jehova ang nagagamit sang Iya ngalan sa wala sing pulos.+  “Sauluga gid ang Adlaw nga Inugpahuway kag kabiga ini nga sagrado.+  Magpangabudlay kamo kag mag-obra sa anom ka adlaw,+ 10  apang ang ikapito nga adlaw isa ka adlaw nga inugpahuway para kay Jehova nga inyo Dios. Indi kamo maghimo sing bisan ano nga obra, kamo ukon ang inyo anak nga lalaki ukon ang inyo anak nga babayi ukon ang inyo ulipon nga lalaki ukon ang inyo ulipon nga babayi ukon ang inyo sapat ukon ang dumuluong nga pumuluyo nga yara sa sulod sang inyo siudad.*+ 11  Kay sa sulod sang anom ka adlaw ginhimo ni Jehova ang langit kag ang duta, ang dagat, kag ang tanan nga yara sa sini, kag nagsugod sia sa pagpahuway sa ikapito nga adlaw.+ Amo nga ginpakamaayo ni Jehova ang Adlaw nga Inugpahuway kag ginhimo ini nga sagrado. 12  “Padunggi ang inyo amay kag ang inyo iloy,+ agod magkabuhi kamo sing malawig sa duta nga ginahatag sa inyo ni Jehova nga inyo Dios.+ 13  “Indi kamo magpatay.*+ 14  “Indi kamo magpanghilahi.+ 15  “Indi kamo magpangawat.+ 16  “Indi kamo magsaksi sing binutig batok sa inyo isigkatawo.+ 17  “Indi kamo magkaibog sa balay sang inyo isigkatawo. Indi kamo magkaibog sa asawa sang inyo isigkatawo+ ukon sa iya ulipon nga lalaki ukon sa iya ulipon nga babayi ukon sa iya toro nga baka ukon sa iya asno ukon sa bisan ano nga ginapanag-iyahan sang inyo isigkatawo.”+ 18  Nabatian sang tanan nga katawhan ang pagpanaguob kag ang tunog sang budyong, kag nakita nila ang pagpangilat kag ang nagaaso nga bukid. Sang makita kag mabatian ini sang katawhan, nagkurog sila sa kahadlok kag nagtindog sa malayo.+ 19  Gani nagsiling sila kay Moises: “Ikaw na lang ang magpakighambal sa amon, kag mamati kami. Indi lang ang Dios ang magpakighambal sa amon, kay basi mapatay kami.”+ 20  Nagsiling si Moises sa katawhan: “Indi kamo magkahadlok, bangod nagkadto diri ang matuod nga Dios sa pagtilaw sa inyo,+ agod padayon kamo nga magkahadlok sa iya kag indi kamo makasala.”+ 21  Gani nagtindog lang sa malayo ang katawhan, apang nagpalapit si Moises sa madulom nga panganod diin yara ang matuod nga Dios.+ 22  Dayon nagsiling si Jehova kay Moises: “Amo ini ang isiling mo sa mga Israelinhon, ‘Nakita ninyo mismo nga nagpakighambal ako sa inyo halin sa langit.+ 23  Indi kamo maghimo sing mga dios nga pilak ukon bulawan agod simbahon sila upod sa akon.+ 24  Maghimo kamo sing halaran nga duta para sa akon, kag ihalad ninyo sa sini ang inyo mga dulot nga sinunog, ang inyo mga halad sa pag-ambitanay,* ang inyo mga karnero, kag ang inyo iban pa nga kasapatan. Sa tagsa ka lugar nga pilion ko nga dumdumon ang akon ngalan,+ magakadto ako sa inyo kag pakamaayuhon ko kamo. 25  Kon maghimo kamo sing halaran nga mga bato para sa akon, indi kamo maggamit sing binasbasan nga mga bato.+ Kay kon gamitan ninyo ini sang inyo pangbasbas, ginahimo ninyo ini nga indi balaan. 26  Indi kamo maghimo sing mga halintang sa akon halaran, agod indi kamo mabihangan* kon magsaka kamo sa sini.’

Footnote

Ukon “sa pagsupak sa akon.” Sa literal, “batok sa akon nawong.”
Ukon “dagway.”
Sa literal, “mga gawang.”
Ang “magpatay” diri nagapatuhoy sa hungod kag supak-sa-kasuguan nga pagpatay.
Ukon “mga dulot para sa paghidait,” mga dulot nga nagapakita nga ang nagadulot may paghidait sa Dios.
Sa literal, “indi makita ang inyo kahubo.”