Exodo 29:1-46

  • Pag-orden sa mga saserdote (1-37)

  • Adlaw-adlaw nga halad (38-46)

29  “Amo ini ang himuon mo agod pakabalaanon sila sa pag-alagad sa akon bilang mga saserdote: Magkuha ka sing isa ka torite nga baka, duha ka mapagros nga karnero nga lalaki,+  tinapay nga wala sing lebadura, korte-pulseras nga mga tinapay nga wala sing lebadura nga ginsamuan sing lana, kag manipis nga mga tinapay nga wala sing lebadura nga ginpalhitan sing lana.+ Pino nga harina sang trigo ang gamita sa paghimo sini nga mga tinapay  kag isulod ini sa alat kag ihalad ini,+ kag ihalad man ang baka kag ang duha ka karnero nga lalaki.  “Dayon dalha si Aaron kag ang iya mga anak sa puertahan sang tolda nga tilipunan*+ kag papaligua sila.+  Dayon kuhaa ang mga panapton+ kag ipasuksok kay Aaron ang malaba nga bayo, ang wala-pako nga bayo para sa efod, ang efod, kag ang tabon sa dughan, kag ihigot sing maayo sa iya hawak ang hinabol nga paha* sang efod.+  Ibutang ang turbante sa iya ulo kag ibutang sa turbante ang balaan nga tanda sang pagdedikar sa Dios.*+  Magkuha ka sing inughaplas nga lana+ kag ibubo ini sa iya ulo kag haplasan sia.+  “Dayon papalapita ang iya mga anak kag ipasuksok sa ila ang malaba nga mga bayo,+  kag iwagkus sa ila ang mga paha, kay Aaron kag sa iya mga anak, kag isuksok sa ila ulo ang mga pandong; kag mangin ila ang pagkasaserdote subong pagsulundan tubtob san-o.+ Amo ini ang himuon mo sa pag-orden kay Aaron kag sa iya mga anak agod makaalagad sila bilang mga saserdote.*+ 10  “Dalha ang baka sa atubangan sang tolda nga tilipunan, kag itungtong ni Aaron kag sang iya mga anak ang ila kamot sa ulo sang baka.+ 11  Ihawa ang baka sa atubangan ni Jehova, sa puertahan sang tolda nga tilipunan.+ 12  Paagi sa imo tudlo, magkuha ka sing dugo sang baka kag ipalhit ini sa mga sungay sang halaran,+ kag ibubo sa tiilan sang halaran ang mabilin nga dugo.+ 13  Dayon kuhaa ang tanan nga sapay+ nga nagaputos sa mga tinai, ang sapay sa atay, ang duha ka batobato kag ang sapay sa sini, kag sunuga ini agod mag-aso sa halaran.+ 14  Apang sunuga sa gua sang kampo ang unod sang baka, ang panit sini, kag ang ipot sini. Isa ini ka dulot tungod sa sala. 15  “Dayon kuhaa ang isa ka karnero nga lalaki, kag itungtong ni Aaron kag sang iya mga anak ang ila mga kamot sa ulo sang karnero nga lalaki.+ 16  Ihawa ang karnero nga lalaki kag iwisik ang dugo sini sa palibot sang halaran.+ 17  Hiwahiwaa ang karnero nga lalaki, kag hugasi ang mga tinai+ kag mga tiil sini, kag iplastar ang mga hiniwa sini pati ang ulo. 18  Sunuga ang bug-os nga karnero nga lalaki, kag paasuha ini sa halaran. Isa ini ka dulot nga sinunog para kay Jehova, nga ang kahumot sini makapahamuot* sa iya.+ Dulot ini nga sinunog sa kalayo para kay Jehova. 19  “Dayon kuhaa ang isa pa ka karnero nga lalaki, kag itungtong ni Aaron kag sang iya mga anak ang ila kamot sa ulo sang karnero nga lalaki.+ 20  Ihawa ang karnero nga lalaki kag palhiti sing dugo sini ang labit sang tuo nga dulunggan ni Aaron kag ang labit sang tuo nga dulunggan sang iya mga anak kag ang kumalagko sang ila tuo nga kamot kag ang kumalagko sang ila tuo nga tiil, dayon iwisik ang dugo sa palibot sang halaran. 21  Dayon magkuha ka sing dugo sa halaran kag sing inughaplas nga lana,+ kag iwisik ini kay Aaron kag sa iya mga panapton kag sa iya mga anak kag sa mga panapton sang iya mga anak, agod mangin balaan sia kag ang iya mga panapton kag ang iya mga anak kag ang mga panapton sang iya mga anak.+ 22  “Dayon kuhaa ang sapay sang karnero nga lalaki, ang matambok nga ikog, ang sapay sa mga tinai, ang sapay sa atay, ang duha ka batobato kag ang sapay sa sini,+ kag ang tuo nga batiis, kay isa ini ka karnero para sa pag-orden.+ 23  Magkuha ka man sing isa ka tipulon nga tinapay, sing isa ka korte-pulseras nga tinapay nga may lana, kag sing isa ka manipis nga tinapay sa alat sang mga tinapay nga wala sing lebadura nga yara sa atubangan ni Jehova. 24  Ibutang ini tanan sa mga kamot ni Aaron kag sa mga kamot sang iya mga anak, kag habuga ini bilang dulot nga hinabog sa atubangan ni Jehova. 25  Dayon kuhaa ini sa ila mga kamot kag sunuga ini sa halaran, sa ibabaw sang dulot nga sinunog, nga ang kahumot sini makapahamuot* kay Jehova. Isa ini ka dulot nga sinunog sa kalayo para kay Jehova. 26  “Dayon kuhaa ang dughan sang karnero nga lalaki nga ginhalad para sa pag-orden+ kay Aaron, kag habuga ini bilang dulot nga hinabog sa atubangan ni Jehova, kag mangin parte mo ini. 27  Pakabalaanon mo ang dughan nga dulot nga hinabog kag ang batiis nga sagrado nga bahin, nga ginhabog kag ginkuha sa karnero nga lalaki nga ginhalad para sa pag-orden+ kay Aaron kag sa iya mga anak. 28  Mangin iya ini ni Aaron kag sang iya mga anak suno sa pagsulundan tubtob san-o nga dapat tumanon sang mga Israelinhon, kay isa ini ka sagrado nga bahin, kag mangin sagrado ini nga bahin nga ihatag sang mga Israelinhon.+ Amo ini ang ila sagrado nga bahin para kay Jehova halin sa ila mga halad sa pag-ambitanay.+ 29  “Ang balaan nga mga panapton+ ni Aaron gamiton sang iya mga anak+ nga magabulos sa iya kon mahaplasan na sila kag maordenahan bilang mga saserdote. 30  Ang iya anak nga magabulos sa iya bilang saserdote kag amo ang magasulod sa tolda nga tilipunan agod mag-alagad sa balaan nga duog magasuksok sini sa sulod sang pito ka adlaw.+ 31  “Kuhaa ang karnero nga lalaki para sa pag-orden, kag lagaa ang karne sini sa balaan nga duog.+ 32  Kaunon ni Aaron kag sang iya mga anak+ sa puertahan sang tolda nga tilipunan ang karne sang karnero nga lalaki kag ang tinapay sa alat. 33  Kaunon nila ang mga halad para sa sala agod maordenahan sila bilang mga saserdote* kag agod mapakabalaan sila. Apang indi ini pagkaunon sang iban nga tawo,* bangod balaan ini.+ 34  Kon pagkaaga may mabilin nga karne sa halad para sa pag-orden kag sa tinapay, dapat mo ini sunugon.+ Indi ini pagkaunon, bangod balaan ini. 35  “Amo ini ang himuon mo kay Aaron kag sa iya mga anak suno sa tanan nga ginsugo ko sa imo. Himuon mo ang pag-orden sa ila bilang mga saserdote* sa sulod sang pito ka adlaw.+ 36  Ihalad ang baka nga dulot tungod sa sala adlaw-adlaw sa pagtumbas para sa sala, kag paputlia ang halaran agod makuha ang sala sa sini paagi sa paghimo sing pagtumbas para sa sala, kag haplasan mo ini agod mapakabalaan ini.+ 37  Himuon mo ang pagtumbas para sa sala sang halaran sa sulod sang pito ka adlaw, kag pakabalaanon mo ini agod mangin balaan gid ini nga halaran.+ Ang bisan sin-o nga mag-alagad sa halaran dapat balaan. 38  “Amo ini ang imo ihalad sa halaran: duha ka karnero nga lalaki nga isa ka tuig ang edad kada adlaw.+ 39  Ihalad ang isa ka tinday nga karnero nga lalaki sa aga, kag ang isa pa ka karnero nga lalaki sa kasisidmon.*+ 40  Ang ikanapulo nga bahin sang isa ka efa* nga pino nga harina nga ginsamuan sing un-kuarto sang isa ka hin* nga lana sang binayo nga olibo, kag ang dulot nga ilimnon nga un-kuarto sang isa ka hin nga alak, ihalad upod sa una nga tinday nga karnero nga lalaki. 41  Ihalad ang ikaduha nga tinday nga karnero nga lalaki sa kasisidmon* upod ang dulot nga uyas kag ang dulot nga ilimnon nga pareho sa ginadulot sa aga. Ihalad mo ini bilang makapahamuot* nga kahumot, nga isa ka dulot nga sinunog sa kalayo para kay Jehova. 42  Ihalad ini adlaw-adlaw bilang dulot nga sinunog sa tanan ninyo nga kaliwatan sa puertahan sang tolda nga tilipunan sa atubangan ni Jehova, diin magaatubang ako sa inyo sa pagpakighambal sa imo didto.+ 43  “Magaatubang ako didto sa mga Israelinhon, kag pakabalaanon ini paagi sa akon himaya.+ 44  Pakabalaanon ko ang tolda nga tilipunan kag ang halaran, kag pakabalaanon ko si Aaron kag ang iya mga anak+ agod makaalagad sila sa akon bilang mga saserdote. 45  Magapuyo* ako sa tunga sang katawhan sang Israel, kag ako ang mangin ila Dios.+ 46  Kag makilala nila nga ako si Jehova nga ila Dios, nga nagpagua sa ila sa duta sang Egipto agod magpuyo ako sa tunga nila.+ Ako si Jehova nga ila Dios.

Footnote

Ukon “tolda diin ang isa makigkita sa Dios.” Tan-awa ang Glossary.
Ukon “wagkus sa hawak.”
Ukon “ang balaan nga diadema.”
Sa literal, “sa pagpuno sang kamot ni Aaron kag sang kamot sang iya mga anak.”
Ukon “makapauloulo; makapalugpay.” Sa literal, “makapakalma.”
Ukon “makapauloulo; makapalugpay.” Sa literal, “makapakalma.”
Sa literal, “agod pun-on ang ila kamot.”
Sa literal, “sang estranghero,” buot silingon, indi kaliwat ni Aaron.
Sa literal, “ang pagpuno sa ila kamot.”
Sa literal, “ulot sang duha ka gab-i.”
Ang isa ka efa katumbas sang 22 ka litro. Tan-awa ang Apendise B14.
Ang isa ka hin katumbas sang 3.67 ka litro. Tan-awa ang Apendise B14.
Sa literal, “ulot sang duha ka gab-i.”
Ukon “makapauloulo; makapalugpay.” Sa literal, “makapakalma.”
Ukon “Magatabernakulo.”