Exodo 6:1-30

  • Ginsaad liwat ang kahilwayan (1-13)

    • Wala pa makilala sing bug-os ang ngalan ni Jehova (2, 3)

  • Kaliwatan ni Moises kag ni Aaron (14-27)

  • Si Moises maatubang liwat sa Paraon (28-30)

6  Nagsiling si Jehova kay Moises: “Karon makita mo kon ano ang himuon ko sa Paraon.+ Paagi sa akon gahom mapilitan sia nga palakton sila, kag paagi sa akon gahom mapilitan sia nga pahalinon sila sa iya duta.”+  Dayon nagsiling ang Dios kay Moises: “Ako si Jehova.  Nagpakita ako kay Abraham, kay Isaac, kag kay Jacob bilang Dios nga Labing Gamhanan,+ apang tuhoy sa akon ngalan nga Jehova+ wala ako magpakilala sa ila kon sin-o gid ako.+  Nagpakigkatipan man ako sa ila nga ihatag ko sa ila ang duta sang Canaan, ang duta diin nag-istar sila bilang mga dumuluong.+  Nabatian ko ang pag-ugayong sang katawhan sang Israel, nga ginaulipon sang mga Egiptohanon, kag gindumdom ko ang akon katipan.+  “Gani, isiling sa mga Israelinhon: ‘Ako si Jehova, kag hilwayon ko kamo sa inyo mabug-at nga obra kag pagkaulipon sa Egipto.+ Hukman ko ang Egipto kag luwason ko kamo paagi sa akon gamhanan* nga butkon.+  Kuhaon ko kamo bilang akon katawhan, kag mangin Dios ninyo ako,+ kag mahibaluan ninyo nga ako si Jehova nga inyo Dios nga naghilway sa inyo sa pagkaulipon sa Egipto.  Dalhon ko kamo sa duta nga ginpanumpa ko* nga ihatag kay Abraham, kay Isaac, kag kay Jacob. Ihatag ko ini sa inyo kag panag-iyahan ninyo ini.+ Ako si Jehova.’ ”+  Sang ulihi, ginhambal ini ni Moises sa mga Israelinhon, apang wala sila magpati kay Moises tungod naluyahan sila sing buot kag tungod sa mapintas nga pag-ulipon sa ila.+ 10  Nagsiling si Jehova kay Moises: 11  “Lakat ka kag hambala ang Paraon, nga hari sang Egipto, nga palakton niya ang mga Israelinhon halin sa iya duta.” 12  Apang nagsiling si Moises kay Jehova: “Kon ang mga Israelinhon wala magpamati sa akon,+ mamati ayhan sa akon ang Paraon, kay indi ako maayo maghambal?”*+ 13  Apang ginsiling liwat ni Jehova kay Moises kag kay Aaron kon ano nga mga sugo ang ihatag nila sa mga Israelinhon kag sa Paraon nga hari sang Egipto, agod paguaon ang mga Israelinhon sa duta sang Egipto. 14  Amo ini ang mga ulo sang panimalay sang ila mga amay: Ang mga anak ni Ruben nga panganay ni Israel+ amo si Hanoc, si Pallu, si Hezron, kag si Carmi.+ Amo ini ang mga pamilya ni Ruben. 15  Ang mga anak ni Simeon amo si Jemuel, si Jamin, si Ohad, si Jaquin, si Zohar, kag si Shaul nga anak sang Canaanhon nga babayi.+ Amo ini ang mga pamilya ni Simeon. 16  Amo ini ang mga ngalan sang mga anak ni Levi,+ suno sa ila mga pamilya: Si Gerson, si Kohat, kag si Merari.+ Nagkabuhi si Levi sing 137 ka tuig. 17  Ang mga anak ni Gerson, suno sa ila mga pamilya, amo si Libni kag si Simei.+ 18  Ang mga anak ni Kohat amo si Amram, si Izhar, si Hebron, kag si Uzziel.+ Nagkabuhi si Kohat sing 133 ka tuig. 19  Ang mga anak ni Merari amo si Mali kag si Musi. Amo ini ang mga pamilya sang mga Levinhon, suno sa mga kaliwat sang ila pamilya.+ 20  Ginpangasawa ni Amram si Jocebed nga utod sang iya amay.+ Ang ila mga anak amo si Aaron kag si Moises.+ Nagkabuhi si Amram sing 137 ka tuig. 21  Ang mga anak ni Izhar amo si Kora,+ si Nefeg, kag si Zikri. 22  Ang mga anak ni Uzziel amo si Misael, si Elzafan,+ kag si Sitri. 23  Ginpangasawa ni Aaron si Eliseba nga anak ni Aminadab kag utod ni Nason.+ Ang ila mga anak amo si Nadab, si Abihu, si Eleazar, kag si Itamar.+ 24  Ang mga anak ni Kora amo si Asir, si Elkana, kag si Abiasaf.+ Amo ini ang mga pamilya sang mga Koranhon.+ 25  Ginpangasawa ni Eleazar+ nga anak ni Aaron ang isa sa mga anak ni Putiel. Ang ila anak amo si Finehas.+ Amo ini ang mga ulo sang mga panimalay* sang mga Levinhon, suno sa ila mga pamilya.+ 26  Amo ini ang mga pamilya ni Aaron kag ni Moises nga ginsugo ni Jehova: “Paguaa ninyo sa Egipto ang katawhan sang Israel sing grupogrupo nga daw mga soldado.”+ 27  Sila ang nagpakighambal sa Paraon nga hari sang Egipto, nga paguaon ang katawhan sang Israel sa Egipto. Amo ini si Moises kag si Aaron.+ 28  Sang adlaw nga nagpakighambal si Jehova kay Moises sa duta sang Egipto, 29  nagsiling si Jehova kay Moises: “Ako si Jehova. Isiling mo sa Paraon nga hari sang Egipto ang tanan nga ginsiling ko sa imo.” 30  Nagsiling si Moises kay Jehova: “Indi ako maayo maghambal,* gani pamatian bala ako sang Paraon?”+

Footnote

Ukon “nagauntay.”
Sa literal, “ginbayaw ko ang akon kamot.”
Sa literal, “kay wala matuli ang akon mga bibig.”
Ukon “panimalay sa bahin sang amay.”
Sa literal, “Wala matuli ang akon mga bibig.”