Exodo 16:1-36

  • Pagkumod tuhoy sa pagkaon (1-3)

  • Pagkumod nabatian ni Jehova (4-12)

  • Nag-aman sing pitaw kag manna (13-21)

  • Wala sing manna sa Adlaw nga Inugpahuway (22-30)

  • Manna bilang pahanumdom (31-36)

16  Paghalin nila sa Elim, nag-abot sang ulihi ang bug-os nga katilingban sang mga Israelinhon sa kamingawan sang Sin,+ nga yara sa ulot sang Elim kag Sinai, sang ika-15 nga adlaw sang ikaduha nga bulan sa tapos sila maghalin sa duta sang Egipto.  Dayon ang bug-os nga katilingban sang mga Israelinhon nagkumod batok kay Moises kag kay Aaron sa kamingawan.+  Nagsiling sa ila ang mga Israelinhon: “Kuntani ginpatay na lang kami ni Jehova sa duta sang Egipto diin busog kami sa pagkaon sing karne+ kag tinapay. Gindala ninyo kami sa sini nga kamingawan agod patyon sa gutom ining bug-os nga katilingban.”+  Dayon nagsiling si Jehova kay Moises: “Mapaulan ako sing tinapay halin sa langit para sa inyo.+ Ang tagsa sa katawhan maggua kag magpamulot sing kadamuon nga kinahanglanon niya sa sina nga adlaw,+ agod matilawan ko sila kon bala tumanon nila ang akon kasuguan ukon indi.+  Apang sa ikan-om nga adlaw+ doble sa ila ginapamulot kada adlaw ang tipunon nila+ kag ihanda na nila ini.”  Gani nagsiling si Moises kag si Aaron sa tanan nga Israelinhon: “Mahibaluan ninyo karon sa gab-i nga si Jehova ang nagpagua sa inyo sa duta sang Egipto.+  Sin-o gid bala kami nga nagakumod kamo batok sa amon? Ang matuod, nagakumod kamo batok kay Jehova kag nabatian niya kamo. Makita gid ninyo buas sa aga ang himaya ni Jehova.”  Nagsiling pa si Moises: “Kon karon sa gab-i hatagan kamo ni Jehova sing karne kag buas sa aga sing tinapay nga makaon ninyo tubtob mabusog kamo, makita ninyo nga nabatian ni Jehova ang inyo ginakumod sa iya. Apang sin-o gid bala kami nga nagakumod kamo batok sa amon? Nagakumod kamo indi batok sa amon, kundi batok kay Jehova.”+  Dayon nagsiling si Moises kay Aaron: “Isiling sa bug-os nga katilingban sang mga Israelinhon, ‘Magpalapit kamo sa atubangan ni Jehova, kay nabatian niya ang inyo pagkumod.’ ”+ 10  Sang maghambal si Aaron sa bug-os nga katilingban sang mga Israelinhon, nagliso sila kag nag-atubang sa kamingawan, kag nakita nila ang himaya ni Jehova sa panganod.+ 11  Nagsiling si Jehova kay Moises: 12  “Nabatian ko ang pagkumod sang mga Israelinhon.+ Silinga sila, ‘Sa kasisidmon* magakaon kamo sing karne, kag sa aga magakaon kamo sing tinapay tubtob mabusog kamo,+ kag makilala ninyo nga ako si Jehova nga inyo Dios.’ ”+ 13  Gani pagkagab-i, nag-abot ang mga pispis nga pitaw kag halos natabunan sini ang kampo,+ kag pagkaaga may tun-og sa palibot sang kampo. 14  Sang magmala ang tun-og, may mapino kag manipis nga butang sa kamingawan+ pareho sang mapino nga yelo. 15  Sang makita ini sang mga Israelinhon, nagpinamangkutanay sila, “Ano ini?” kay wala sila makahibalo kon ano ini. Nagsiling si Moises sa ila: “Amo ini ang tinapay nga ginhatag ni Jehova sa inyo agod kaunon ninyo.+ 16  Amo ini ang ginsugo ni Jehova, ‘Ang kada isa magpamulot sini suno sa makaon niya. Magkuha kamo sing isa ka omer*+ sini para sa kada tawo suno sa kadamuon sang mga tawo* nga yara sa inyo tolda.’ ” 17  Ginhimo ini sang mga Israelinhon. Nagpamulot sila sini, ang iban nagakuha sing madamo kag ang iban nagakuha sing diutay. 18  Bisan pa madamo ukon diutay lang ang ginapamulot nila, husto lang ang ila nakuha kon takson ini.+ Nagpamulot ang kada isa suno sa makaon niya. 19  Dayon nagsiling si Moises sa ila: “Wala sing magtigana sini para sa aga.”+ 20  Apang wala sila magpamati kay Moises. Sang magtigana sini ang iban para sa aga, gin-ulod ini kag nagbaho, gani naakig si Moises sa ila. 21  Kada aga nagapamulot sila sini, ang kada isa suno sa makaon niya. Kon mag-init na ang adlaw, nagakatunaw ini. 22  Sa ikan-om nga adlaw, doble nga kadamuon sang tinapay ang ginapulot nila,+ duha ka omer para sa kada tawo. Gani nagkadto ang tanan nga pangulo sang katilingban kay Moises kag ginsugid ini sa iya. 23  Nagsiling sia sa ila: “Amo ini ang ginsiling ni Jehova. Buas mangin adlaw nga inugpahuway, isa ka balaan nga adlaw nga inugpahuway para kay Jehova.+ Lutua ninyo ang kinahanglan lutuon, kag lagaa ninyo ang kinahanglan lagaon;+ dayon tagua ninyo ang mabilin kag itigana para sa aga.” 24  Gani gintigana nila ini para sa aga suno sa ginsugo ni Moises, kag wala ini magbaho kag wala man ini gin-ulod. 25  Dayon nagsiling si Moises: “Kaunon ninyo ini subong nga adlaw, bangod isa ini ka adlaw nga inugpahuway para kay Jehova. Indi ninyo ini makita sa duta subong nga adlaw. 26  Magapamulot kamo sini sa sulod sang anom ka adlaw, apang wala sini sa ikapito nga adlaw, ang Adlaw nga Inugpahuway.”+ 27  Apang, sang ikapito nga adlaw naggua ang iban agod mamulot sini, pero wala sila sing nakita. 28  Gani nagsiling si Jehova kay Moises: “Tubtob san-o nga indi kamo magtuman sa akon mga sugo kag sa akon mga kasuguan?+ 29  Tandai ninyo nga si Jehova naghatag sa inyo sing Adlaw nga Inugpahuway.+ Amo kon ngaa sa ikan-om nga adlaw ginahatagan niya kamo sing tinapay para sa duha ka adlaw. Ang tagsatagsa magpabilin sa iya nahamtangan sa ikapito nga adlaw. Wala sing bisan isa nga maghalin sa iya nahamtangan.” 30  Gani gintuman sang katawhan ang ginapahimo sa ila sa Adlaw nga Inugpahuway* sa ikapito nga adlaw.+ 31  Gintawag sang katawhan sang Israel ang tinapay nga “manna.”* Puti ini pareho sang liso sang kulantro,* kag ang sabor sini pareho sa manipis nga tinapay nga may dugos.+ 32  Dayon nagsiling si Moises: “Amo ini ang ginsugo ni Jehova, ‘Magpain kamo sing isa ka omer nga manna agod tipigan sa tanan ninyo nga kaliwatan,+ agod makita nila ang tinapay nga ginpakaon ko sa inyo sa kamingawan sang ginpagua ko kamo halin sa duta sang Egipto.’ ” 33  Nagsiling si Moises kay Aaron: “Magkuha ka sing tibod kag sudlan mo ini sing isa ka omer nga manna kag ibutang ini sa atubangan ni Jehova subong isa ka butang nga tipigan sa tanan ninyo nga kaliwatan.”+ 34  Suno sa ginsugo ni Jehova kay Moises, ginbutang ini ni Aaron sa atubangan sang espesyal nga kahon*+ agod matipigan ini. 35  Nagkaon ang mga Israelinhon sing manna sa sulod sang 40 ka tuig,+ tubtob nakaabot sila sa duta nga may nagaistar nga mga tawo.+ Nagkaon sila sing manna tubtob nakaabot sila sa dulunan sang Canaan.+ 36  Ang isa ka omer katumbas sang ikanapulo nga bahin sang isa ka efa.*

Footnote

Sa literal, “ulot sang duha ka gab-i.”
Ukon “kalag.”
Mga 2.2 ka litro. Tan-awa ang Apendise B14.
Ukon “Gani ang katawhan nakapahuway.”
Isa ka tanom nga ang kolor sang liso abuabuhon nga puti.
Ayhan halin ini sa Hebreo nga ekpresyon nga “Ano ini?”
Sa literal, “Pamatuod.” Mahimo nga isa ini ka kahon nga ginataguan sang importante nga mga dokumento.
Ang isa ka efa katumbas sang 22 ka litro. Tan-awa ang Apendise B14.