Exodo 28:1-43

  • Panapton sang saserdote (1-5)

  • Ang efod (6-14)

  • Ang tabon sa dughan (15-30)

    • Urim kag Tumim (30)

  • Ang wala-pako nga bayo (31-35)

  • Ang turban nga may pidaso nga bulawan (36-39)

  • Iban pa nga panapton sang saserdote (40-43)

28  “Ipatawag mo halin sa mga Israelinhon si Aaron+ nga imo utod, kag ang iya mga anak+ nga si Nadab kag si Abihu,+ si Eleazar kag si Itamar,+ agod makaalagad sila sa akon bilang mga saserdote.+  Himuan mo sing balaan nga mga panapton si Aaron nga imo utod, agod hatagan sia sing kadungganan kag katahom.+  Hambalon mo ang tanan nga sampaton nga trabahador* nga ginhatagan ko sing kaalam+ nga himuan nila si Aaron sing mga panapton sa pagpakabalaan sa iya, agod makaalagad sia sa akon bilang saserdote.  “Amo ini ang mga panapton nga himuon nila: isa ka tabon sa dughan,+ isa ka efod,+ isa ka wala-pako nga bayo,+ isa ka malaba nga bayo nga may kulukuadrado nga desinyo, isa ka turbante+ kag isa ka paha.+ Himuon nila ining balaan nga mga panapton para kay Aaron nga imo utod kag sa iya mga anak, agod makaalagad sila sa akon bilang mga saserdote.  Gamiton sang sampaton nga mga trabahador ang bulawan, ang asul nga hilo, ang purpura* nga de-lana, ang eskarlata nga hilo,* kag ang maayo nga klase sang linen.  “Maghimo sila sing efod nga ang gamiton bulawan, asul nga hilo, purpura nga de-lana, eskarlata nga hilo, kag maayo nga klase sang linubid nga linen, kag dapat may burda ini.+  Dapat may duha ini ka taklap sa abaga nga magasugpon sang duha ka punta sang efod.  Dapat pareho man nga materyales ang gamiton sa hinabol nga paha,*+ nga nahigot sa efod agod indi ini mahukas: bulawan, asul nga hilo, purpura nga de-lana, eskarlata nga hilo, kag maayo nga klase sang linubid nga linen.  “Magkuha ka sing duha ka oniks nga bato+ kag itigib sa sini ang mga ngalan sang mga anak ni Israel,+ 10  anom ka ngalan sa isa ka bato kag ang nabilin nga anom ka ngalan sa isa pa ka bato. Pasunuron ini suno sa ila pagkabun-ag. 11  Itigib sang manugtigib ang mga ngalan sang mga anak ni Israel sa duha ka bato pareho sang pagtigib niya sang selyo.+ Dayon ibutang mo ini sa enggaste nga bulawan. 12  Ibutang mo ang duha ka bato sa mga taklap sa abaga sang efod bilang nagapahanumdom nga mga bato para sa mga anak ni Israel,+ kag dalhon ni Aaron ang ila mga ngalan sa iya duha ka taklap sa abaga sa atubangan ni Jehova bilang pahanumdom. 13  Maghimo ka sing mga enggaste nga bulawan, 14  kag sing duha ka higot nga linubid nga puro nga bulawan,+ kag iangot mo ang mga linubid nga higot sa mga enggaste.+ 15  “Magpahimo ka sa manugburda sing tabon sa dughan para sa paghukom.+ Dapat pareho sa efod ang materyales nga gamiton: bulawan, asul nga hilo, purpura nga de-lana, eskarlata nga hilo, kag maayo nga klase sang linubid nga linen.+ 16  Dapat kuadrado ini kon piluon, isa ka dangaw* ang kalabaon kag isa ka dangaw ang kasangkaron. 17  Butangan mo ini sing tampok nga apat ka raya sang mga bato. Ang una nga raya rubi, topasio, kag esmeralda. 18  Ang ikaduha nga raya turkesa, sapiro, kag jaspe. 19  Ang ikatlo nga raya leshʹem nga bato,* agata, kag amatista. 20  Ang ikap-at nga raya krisolito, oniks, kag jade. Ibutang ini sa mga enggaste nga bulawan. 21  Ang mga bato mangin katumbas sang mga ngalan sang 12 ka anak ni Israel. Ang tagsa ka bato tigiban pareho sang selyo, nga ang tagsa ka ngalan nagarepresentar sang isa sa 12 ka tribo. 22  “Maghimo ka sing sinalapid nga kulukadena sa tabon sa dughan, pareho sang mga higot nga puro nga bulawan.+ 23  Maghimo ka sing duha ka sulusingsing nga bulawan para sa tabon sa dughan kag itakod mo ang duha ka sulusingsing nga bulawan sa duha ka pamusod sang tabon sa dughan. 24  Iangot mo ang duha ka higot nga bulawan sa duha ka sulusingsing nga bulawan sa mga pamusod sang tabon sa dughan. 25  Iangot mo ang duha ka punta sang duha ka higot sa duha ka enggaste, kag itakod mo ini sa mga taklap sa abaga sang efod, sa atubangan. 26  Maghimo ka sing duha ka sulusingsing nga bulawan kag itakod mo ini sa duha ka pamusod sang tabon sa dughan sa sulod nayon nga nagaduot sa efod.+ 27  Maghimo ka sing duha pa ka sulusingsing nga bulawan kag itakod ini sa efod sa atubangan, sa ubos sang duha ka taklap sa abaga malapit sa tinabuan sini, sa ibabaw sang hinabol nga paha* sang efod.+ 28  Dapat maplastar ang tabon sa dughan paagi sa paghigot sing asul nga higot sa mga sulusingsing sini kag sa mga sulusingsing sang efod. Paagi sini magapabilin ang tabon sa dughan sa iya naplastaran sa efod, sa ibabaw sang hinabol nga paha.* 29  “Dapat dalhon pirme ni Aaron ang mga ngalan sang mga anak ni Israel nga yara sa iya tabon sa dughan para sa paghukom. Ibutang niya ini sa ibabaw sang iya tagipusuon kon magsulod sia sa Balaan nga duog bilang pahanumdom pirme sa atubangan ni Jehova. 30  Ibutang mo ang Urim kag ang Tumim*+ sa tabon sa dughan para sa paghukom, kag dapat yara ini sa dughan ni Aaron kon magsulod sia sa pag-atubang kay Jehova. Dapat yara ini pirme sa dughan ni Aaron kon maghukom sia sa mga Israelinhon sa atubangan ni Jehova. 31  “Maghimo ka sing wala-pako nga bayo para sa efod, kag asul nga hilo lang ang gamiton.+ 32  Kinahanglan nga may liab ini* nga may hinabol nga apuro. Kinahanglan nga ang liab sini pareho sang liab sang panagang sa lawas agod indi ini magisi. 33  Pakabitan mo ang sidsid sini sing mga bunga sang kahoy nga granada nga hinimo halin sa asul nga hilo, purpura nga de-lana, kag eskarlata nga hilo. Bal-utan mo ini sing mga kilingkiling nga bulawan. 34  Dapat nagabal-utbal-ot ang kilingkiling nga bulawan kag ang bunga sang kahoy nga granada sa palibot sang sidsid sang wala-pako nga bayo. 35  Dapat ini isuksok ni Aaron kon mag-alagad sia, kag dapat mabatian ang pagkilingkiling kon magsulod sia sa santuaryo sa atubangan ni Jehova kag kon maggua sia, agod indi sia mapatay.+ 36  “Maghimo ka sing mahining nga pidaso sang puro nga bulawan kag tigiban mo ini pareho sang pagtigib sang selyo: ‘Si Jehova balaan.’+ 37  Ihigot mo ini sa turbante+ paagi sa asul nga higot; kag dapat magpabilin ini nga naplastar sa atubangan sang turbante. 38  Kinahanglan yara ini sa agtang ni Aaron, kag manabat si Aaron kon makasala ang isa batok sa balaan nga mga butang+ nga ginapakabalaan sang mga Israelinhon kon ginahalad nila ini bilang balaan nga mga dulot. Dapat nga yara ini pirme sa iya agtang, agod mahamuot sa ila si Jehova. 39  “Maghabol ka sing malaba nga bayo nga human sa maayo nga klase sang linen kag may kulukuadrado nga desinyo, maghimo ka sing turbante nga human sa maayo nga klase sang linen, kag sing paha nga hinabol.+ 40  “Himuan mo man sing malaba nga mga bayo, mga paha, kag mga pandong ang mga anak ni Aaron,+ sa paghatag sa ila sing kadungganan kag katahom.+ 41  Ipasuksok mo ini kay Aaron nga imo utod kag sa iya mga anak. Haplasan mo sila+ kag ordenahan*+ kag pakabalaanon mo sila. Magaalagad sila sa akon bilang mga saserdote. 42  Himuan mo sila sing mga karsonsilyo* nga linen para sa ila agod matabunan ang ila kahubo.*+ Magatabon ini halin sa balikawang tubtob sa paa. 43  Isuksok ini ni Aaron kag sang iya mga anak kon magsulod sila sa tolda nga tilipunan* ukon kon magpalapit sila sa halaran agod mag-alagad sa balaan nga duog, agod indi sila makasala kag mapatay. Isa ini ka pagsulundan tubtob san-o para sa iya kag sa iya kaliwatan.*

Footnote

Sa literal, “may maalam nga tagipusuon.”
Ang kolor nga purpura kombinasyon sang pula kag asul.
Ang lugom nga gingamit sa sini nga hilo halin sa kokus nga insekto.
Ukon “wagkus sa hawak.”
Mga 22.2 ka sentimetro (8.75 ka pulgada). Tan-awa ang Apendise B14.
Indi kilala nga malahalon nga bato, mahimo nga isa ka amber, hyacinth, opal, ukon tourmaline.
Ukon “wagkus sa hawak.”
Ukon “wagkus sa hawak.”
Tan-awa ang Glossary.
Ukon “liab ini para sa ulo.”
Sa literal, “pun-on ang ila kamot.”
Ukon “pangsulod nga mga panapton.”
Sa literal, “hubo nga unod.”
Ukon “tolda diin ang isa makigkita sa Dios.” Tan-awa ang Glossary.
Sa literal, “binhi.”