Sumala kan Mateo 9:1-38

  • Gintambal ni Jesus an paralisado (1-8)

  • Gintawag ni Jesus hi Mateo (9-13)

  • Pakiana ha pagpuasa (14-17)

  • Anak ni Jairo; babaye ginkaptan an pantungbaw nga bado ni Jesus (18-26)

  • Gintambal ni Jesus an buta ngan an ngula (27-34)

  • Aranihon damu, mag-arani gutiay (35-38)

9  Salit pakasakay niya ha sakayan, tinabok hiya ngan kinadto ha iya kalugaringon nga syudad.+  Ngan kitaa! may gindadara hira ha iya nga paralisado nga lalaki nga nahigda ha tiheras. Han nakita ni Jesus an ira pagtoo, nagsiring hiya ha paralisado: “Magmaisugon ka, anak! Ginpasaylo na an imo mga sala.”+  Yana an pipira nga eskriba nagsiring ha ira kalugaringon: “Ini nga tawo nagpapasipara.”  Tungod kay maaram hi Jesus han ira mga ginhuhunahuna, nagsiring hiya: “Kay ano nga naghuhunahuna kamo hin magraot nga mga butang ha iyo kasingkasing?+  Pananglitan, hain an mas masayon, an pagsiring, ‘Ginpasaylo na an imo mga sala,’ o an pagsiring, ‘Buhát ngan lakat’?+  Pero basi kamo mahibaro nga an Anak han tawo may awtoridad dinhi ha tuna ha pagpasaylo han mga sala—” katapos, ginsidngan niya an paralisado: “Buhát, kuhaa an imo tiheras, ngan uli ha imo balay.”+  Ngan binuhát hiya ngan inuli ha iya balay.  Han nakita ini han mga tawo, nahadlok hira, ngan ginhimaya nira an Dios, nga naghatag ha mga tawo han sugad nga awtoridad.  Sunod, samtang nabaya hi Jesus tikang didto, nakita niya an usa nga tawo nga an ngaran hi Mateo nga nalingkod ha opisina han pagbuhis, ngan nagsiring hiya ha iya: “Sunod ha akon.” Salit binuhát hiya ngan sinunod ha iya.+ 10  Ha urhi samtang hi Jesus nakaon* ha balay, kitaa! damu nga parasukot hin buhis ngan magpakasasala an nagkaabot ngan nagtikang pagkaon* upod niya ngan han iya mga disipulo.+ 11  Pero han nakita ini han mga Pariseo, nagsiring hira ha iya mga disipulo: “Kay ano nga an iyo magturutdo nakaon upod han mga parasukot hin buhis ngan han magpakasasala?”+ 12  Pakabati ha ira, nagsiring hiya: “An maghimsog nga mga tawo diri nanginginahanglan hin doktor, kondi an mga may sakit.+ 13  Salit lakat kamo ngan hibaroi an kahulogan hini: ‘Karuyag ko an kalooy, ngan diri an halad.’+ Kay kinanhi ako basi tawagon, diri an magtadong nga mga tawo, kondi an magpakasasala.” 14  Katapos, an mga disipulo ni Juan dinaop ha iya ngan nagpakiana: “Kay ano nga kami ngan an mga Pariseo regular nga nagpupuasa pero an imo mga disipulo diri nagpupuasa?”+ 15  Hi Jesus nagsiring ha ira: “An kasangkayan han karaslon nga lalaki waray rason nga mabido mentras kaupod nira an karaslon nga lalaki,+ diri ba? Pero maabot an mga adlaw nga an karaslon nga lalaki kukuhaon ha ira,+ ngan katapos magpupuasa hira. 16  Waray nagtatangkop hin bag-o nga tela* ha daan nga pantungbaw nga bado, kay pagkuro han bag-o nga tela mauunat an bado ngan madaku la lugod an gisi.+ 17  An mga tawo diri liwat nagsusulod hin bag-o nga bino ha daan nga anit nga mga surudlan. Kay kon ito an ira buhaton, mabuburit an anit nga mga surudlan ngan makakarag an bino ngan maguguba an anit nga mga surudlan. Lugod, an mga tawo nagsusulod hin bag-o nga bino ha bag-o nga anit nga mga surudlan, ngan natitipigan ito nga duha.” 18  Samtang iginyayakan niya ha ira ini nga mga butang, kitaa! usa nga magmarando nga dinaop an naghatag hin katalahoran* ha iya, nga nasiring: “Yana sigurado nga patay na an akon anak nga babaye, pero kadi ngan itungbaw ha iya an imo kamot, ngan mabubuhi hiya.”+ 19  Salit binuhát hi Jesus ngan sinunod ha iya upod an iya mga disipulo. 20  Ngan kitaa! usa nga babaye nga 12 ka tuig na nga nag-aantos hin pagdinugui+ an dinaop tikang ha luyo ngan ginkaptan an sidsid han iya pantungbaw nga bado,+ 21  kay nagsiniring hiya ha iya kalugaringon: “Kon akon la makaptan an iya pantungbaw nga bado, mag-oopay ako.” 22  Liningi hi Jesus, ngan pakakita niya ha babaye, nagsiring hiya: “Magmaisugon ka, anak! An imo pagtoo nakaopay ha imo.”+ Ngan tikang hito nga oras nag-opay an babaye.+ 23  Yana han inabot hiya ha balay han magmarando ngan nakita an mga paragplawta ngan an mga tawo nga nagkakarigumok,+ 24  nagsiring hi Jesus: “Gawas kamo, kay an bata nga babaye waray mamatay, kondi nakaturog la.”+ Tungod hito, nakakatamay nga gintinawaan nira hiya. 25  Pakagawas gud la han mga tawo, sinulod hiya ngan ginkaptan an kamot han bata nga babaye,+ ngan binuhát hiya.+ 26  Syempre, nahibantog ini hito nga bug-os nga rehiyon. 27  Samtang nabaya hi Jesus tikang didto, duha nga buta nga lalaki+ an sinunod ha iya, nga naguliat: “Malooy ka ha amon, Anak ni David.” 28  Pakasulod niya ha balay, dinaop ha iya an mga buta, ngan ginpakianhan hira ni Jesus: “Natoo ba kamo nga mahihimo ko ini?”+ Binaton hira: “Oo, Ginoo.” 29  Katapos ginkaptan niya an ira mga mata,+ nga nasiring: “Mahitabo unta ito ha iyo uyon ha iyo pagtoo.” 30  Ngan an ira mga mata nakakita. Dugang pa, marig-on nga gintugon hira ni Jesus: “Siguroha niyo nga waray bisan hin-o nga mahibaro hini.”+ 31  Pero pakagawas nira, iginsumat nira hito nga bug-os nga rehiyon an mahitungod ha iya. 32  Han tibaya na hira, kitaa! gindara han mga tawo ngadto ha iya an usa nga ngula nga lalaki nga ginsaniban hin demonyo;+ 33  ngan katapos pagawson an demonyo, an ngula nga lalaki nagyakan.+ Bueno, nahipausa an mga tawo ngan nagsiring: “Waray pa gud nakita nga sugad hini ha Israel.”+ 34  Pero an mga Pariseo nagsiring: “Ginpapagawas niya an mga demonyo pinaagi han magmarando han mga demonyo.”+ 35  Ngan ginlibot ni Jesus an ngatanan nga syudad ngan mga baryo, nga nagtututdo ha ira mga sinagoga ngan nagsasangyaw han maopay nga sumat han Ginhadian ngan nagtatambal han tagsa nga klase hin sakit ngan han tagsa nga klase hin balatian.+ 36  Pakakita niya ha damu nga tawo, nalooy hiya ha ira,+ kay ginpanitan hira ngan ginpabay-an sugad hin mga karnero nga waray paraataman.+ 37  Katapos, nagsiring hiya ha iya mga disipulo: “Oo, damu an aranihon, kondi gutiay an mag-arani.+ 38  Salit pakimalooy kamo ha Agaron han pangani nga magpadara hin mga mag-arani ha iya aranihon.”+

Mga footnote

O “nalingkod ha may lamesa.”
O “paglingkod ha may lamesa.”
Karuyag sidngon, tela nga waray pa labhi, waray pa kumuro.
O “nagyukbo.”